Нови услуги за над 8300 хора с увреждания и възрастни ще бъдат създадени до 2027 г.

Нови услуги за над 8300 хора с увреждания и възрастни ще бъдат създадени до 2027 г.

Правителството одобри План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Мерките и дейностите в документа са насочени към осигуряването на подкрепа в домашна среда на хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, чрез развитие на качествени и достъпни социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Планът предвижда да бъдат създадени нови услуги за резидентна и дневна грижа и подкрепа за над 8 300 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами. Предвижда се осигуряване на качествена грижа и подкрепа в нови услуги в общността за минимум 2 700 хора с психични разстройства, умствена изостаналост, физически увреждания, със сетивни нарушения и с деменция, които ще бъдат изведени от специализирани институции.

За над 50 000 хора с увреждания и възрастни ще се осигури грижа в домашна среда и в общността, включително и чрез патронажна грижа, дистанционни услуги и асистентска подкрепа. Ще бъдат закрити 60% от съществуващите домове за хора с увреждания. Всички домове за стари хора ще бъдат реформирани в съответствие със стандартите, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги. За възрастните хора ще бъдат създадени и нови социални услуги за резидентна грижа. В 840 от вече съществуващите социални услуги, които се финансират от държавата, ще се подобри средата, включително и чрез мерки за осигуряване на енергийна ефективност.

Основен приоритет в Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа в периода 2022-2027 г. е и повишаването на професионалния капацитет на служителите и специалистите и на ефективността на системата за дългосрочна грижа в отговор на нуждите на хората. За първи път ще се насочи по-сериозно внимание към услуги като телекеър и телеасистенция, което ще позволи адекватна подкрепа на самотни и уязвими хора с хронични заболявания и хора с трайни увреждания в отдалечени и малки населени места.

Финансирането на плана ще бъде подкрепено от държавния бюджет,  Европейския фонд за регионално развитие (до 139,7 млн. лв.), Европейския социален фонд+ (632 млн. лв.) и Плана за възстановяване и устойчивост (753 млн. лв.).

важна информация