МТСП стартира процедура за обновяване на членовете на Националния съвет по равнопоставеността на жените мъжете

d1d7f651-793d-41d3-94df-deb44a665a58

Министерство на труда и социалната политика стартира процедура за обновяване на юридическите лица с нестопанска цел, които членуват в Националния съвет по равнопоставеността на жените мъжете. Той е консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на сътрудничество и координация между централните и териториалните институции, изпълнителната власт и гражданското общество. 

Съгласно Закона за равнопоставеност на жените и мъжете сред членовете на съвета са юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност съответства на приоритетите на държавната политика в тази област. 

Кандидатурите се подават с писмено заявление до министъра на труда и социалната политика заедно с необходимите документи в срок до 17,30 часа на 25 юни 2021 г. 

Текстът на обявлението за кандидатстване може да видите тук: https://www.mlsp.government.bg/novini-11 .

важна информация