МТСП публикува информационен бюлетин в областта на доходите и жизненото равнище за третото тримесечие на 2022 г.

МТСП публикува информационен бюлетин в областта на доходите и жизненото равнище за третото тримесечие на 2022 г.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) публикува информационен бюлетин в областта на жизненото равнище и доходите за третото тримесечие на 2022 г. В него се съдържат данни за брутния вътрешен продукт на България, инфлацията, работната заплата и наетите, икономическата активност на населението, доходите и разходите на домакинствата. Пълният текст на бюлетина може да видите на следния линк: https://mlsp.government.bg/byuletin-na-mtsp.

Според статистическите данни средната работна заплата в България e 1 743 лв. през третото тримесечие на 2022 г. Нарастването й е с 14,7% в сравнение със същия период на миналата година. В София средната работна заплата е най-висока – 2 390 лв. или с 37,1% по-висока от средната за страната. За тримесечието най-голям ръст на средната заплата в сравнение със същия период на 2021 г. се наблюдава във Враца – 17,6% и Видин – 17,4%. Най-малко е увеличението на средната заплата в Смолян – с  7,2%.

В периода юли-септември 2022 г. в осем икономически дейности средните заплати са над средните за страната, като в тях работят около 32,6% от всички наети, показват данните в информационния бюлетин на МТСП. Най-високи средни работни заплати се отчитат в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - 4 191 лв., в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 554 лв., във „Финансови и застрахователни дейности“ - 2533 лв., в „Професионални дейности и научни изследвания“ - 2379 лв. За икономическа дейност „Добивна промишленост“ отчетената средна работна заплата е 2 358 лв., в „Държавно управление“ е 2118 лв., в „Образование“ е 1809 лв. , в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ средната работна заплата е 1784 лв.    

По експертни данни през трето тримесечие на 2022 г. наети по трудово и служебно правоотношение са 2,28 млн. души. Общият доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е 2346 лв. и нараства с 21% спрямо същото тримесечие на предходната година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (53,3%), следван от доходите от пенсии (34.2%) и от самостоятелна заетост (4.9%). 

важна информация