Министър Шалапатова представи целите на екипа си: По-ефективна социална подкрепа за всички и реформа на пазара на труда

Министър Шалапатова представи целите на екипа си: По-ефективна социална подкрепа за деца и възрастни и реформа на пазара

Завършване на реформата за деинституционализация при грижите за деца, разработване на Национална карта на социалните услуги и осигуряване на по-ефективна подкрепа за най-нуждаещите се, развитие на политики за икономическо активиране на неактивните лица с фокус върху младежите и хората с увреждания. Това бяха част от приоритетите, които министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова представи на пресконференция заедно със заместниците си Гинка Станчева, Мая Василева, Николай Найденов и Десислава Стоянова.

„Двеста деца все още живеят в специализирани институции – четири дома за медико-социални грижи, които са към Министерството на здравеопазването. Те трябваше да бъдат изведени оттам още миналата година. Моят екип вече е мобилизирал най-добрите специалисти, за да може, когато започне извеждането на тези деца, да сме готови те да бъдат настанени в най-подходящата за тях среда. Ще работим за реинтеграцията им в семейството или при близки и роднини, но не бива да забравяме, че много от тези деца са с множество увреждания и имат нужда от много специфични медико-социални грижи“, обясни министър Шалапатова.

Крайната цел в социалната сфера е до края на 2024 г. да бъдат предложени промени в законодателството в сферата на социалната подкрепа за децата и семействата, която да позволи ефективно задоволяване на техните потребности. „Тази подкрепа ще включва комплекс от мерки за предоставяне на интегрирани социални, образователни и медико-социални услуги съобразно индивидуалните потребности на децата и семействата и допълваща финансова помощ“, обобщи министърът на труда и социалната политика.

С ускорени темпове продължава работата за разработване и приемане до края на 2023 г. от Министерския съвет на Национална карта на социалните услуги. „Тя ще стъпи на идентифицираната необходимост от конкретни социални услуги на местно ниво. Това са 293 анализа, които трябва да бъдат обработени и ще дадат ясна картина къде какви услуги липсват, за да бъдат създадени“, обясни министър Шалапатова.

Тя подчерта, че с инвестиции в размер на 753 млн. лв. ще бъдат създадени нови 250 социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги с общ капацитет за 7 500 души с увреждания. По Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат реновирани и 81 дома за възрастни хора, за да живеят те при по-добри условия с повече възможности за социализация и участие в живота на общността.

 „Поех ангажимент предоставянето на помощта за пострадалите от наводненията да започне до края на месец юни и това се случи. До момента на 231 пострадали домакинства е изплатена еднократна помощ на обща стойност 264 346 лв.“, отчете министър Шалапатова. Агенцията по заетостта е осигурила възможност близо 210 безработни да бъдат включени към аварийните екипи на пострадалите общини за почистване на засегнатите имоти и инфраструктура.

Идентифицирани са проблеми с ефективността на подкрепата от до 2500 лв. през Фонд „Социална закрила“, която може да бъде отпусната при кризисни ситуации като наводнение, земетресение, пожар или друго бедствие. „Вече има решение на Управителния съвет за промяна на условията за кандидатстване, които ще направят фонда по-гъвкав по отношение отпускането на тази помощ и съвсем скоро това ще бъде факт“, заяви Иванка Шалапатова.

„По отношение на пазара на труда приоритет в националната политика по заетостта е повишаването на дигиталните умения и качеството на работната сила. По Националния план за възстановяване и устойчивост МТСП подготвя стартирането на проект, по който се планира до средата на 2024 г. обучение на 200 000 безработни и заети за придобиване на базово или средно равнище на дигитални умения“, обясни Иванка Шалапатова.

Тя съобщи, че в момента МТСП работи и по изготвянето на изцяло нов Закон за насърчаване на заетостта, който да предоставя комплекс от гъвкави мерки за активиране на неактивните, особено на младежите и за реализиране на пазара на труда на хората с увреждания. „Трябва да покажем на хората с увреждания, че ги възприемаме не като хора със специфични потребности, а като хора с възможности, които могат да бъдат използвани от работодателите и да допринасят за развитието на обществото“, каза министърът на труда и социалната политика.

В подкрепа на хората от уязвимите групи министър Шалапатова анонсира стартиралата от началото на юли кампания за приемане на заявления за помощи за отопление. След направените промени в социалното законодателство се очаква броят на подкрепените да се увеличи с около 25 000 до 327 000 души и семейства. По-високите доходи от пенсия и социални помощи няма да се отразят на правото на достъп на хората.

Вече са подадени и почти 48 000 заявления за еднократна помощ за ученици за учебната 2023/2024 година. Изплащането на помощта ще започне след приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г.

 „Осъзнаваме всеобхватността на целите, които сме си поставили като екип. Но осъзнаваме и това, че не става въпрос за еднократна реформа, а за цялостен процес. Работата на парче на МТСП приключи. Имаме много интензивно сътрудничество с Министерството на здравеопазването, с Министерството на образованието и науката, с другите министерства, с които имаме общи политики. Индикатор, че сме успели с постигане на целите си, ще бъде удовлетвореността на нашите партньори от съвместната ни работа и на хората от предоставената подкрепа“, заяви министърът на труда и социалната политика.

важна информация