Министър Шалапатова: Общественият имидж на социалните работници трябва да бъде издигнат на високо ниво

Shalapatova 1

„Общественият имидж на хората, които са се посветили на социална работа, трябва да бъде издигнат на по-високо ниво. Те трябва да бъдат стимулирани и мотивирани чрез по-добри условия на труд, методическа подкрепа и обучения, за да могат със самочувствие да защитават правата на хората, които се нуждаят от подкрепа“. Това каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на Националния годишен форум „Развитие на социалните услуги за по-добър живот“, организиран от Националния алианс за социална отговорност.

Тя подчерта ролята на социалните услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване на уязвимите групи в обществото и изтъкна, че развитието и качеството им винаги е било основен приоритет на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Иванка Шалапатова добави, че вече е приета цялата нормативна рамка, регламентираща прилагането на Закона за социалните услуги, чиято основна цел е да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги и да се индивидуализира подкрепата и грижата за хората.

Като основна цел пред МТСП министърът посочи приемането на Национална карта на социалните услуги,  което се очаква да стане до края на 2023 г. По този начин ще бъде развита мрежа от социални услуги в цялата страна и ще се осигури равен достъп до социални услуги за всички хора, които имат нужда от тях. Основен приоритет за втората половина на настоящата година е и разработването от Агенция социално подпомагане на новите стандарти за финансиране.
    
По време на форума Иванка Шалапатова акцентира и върху процеса на деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора. Тя припомни, че с инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 753 млн. лв., предстои да се модернизират 82 дома за стари хора, за да отговарят на новите стандарти за качество на социалните услуги. Ще бъдат създадени и 250 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за осигуряване на грижа за 7 500 хора с увреждания.

 

 

важна информация