ЕС ИЗДАДЕ НАСОКИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

coronavirus

 

 

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа публикува насоки на Европейския съюз за адаптиране на работните места и защита на работещите в условията на пандемията от COVID-19. Ръководството съдържа препоръки за актуализиране и оценка на риска и вземане на подходящи мерки за свеждане до минимум на експозицията на коронавируса при възобновяване на работа след периода на забрана, както и за справяне с високия процент отсъстващи и за управление на работещите от къщи.

 

Докладът съдържа и насоки за ангажиране на работещите да спазват мерките за безопасни и здравословни условия на труд и планиране на бъдещите обучения на персонала. Включена е информация за специфичните условия и ограничения, въведени от част от страните в сектори като строителство, търговия на дребно, производство на храни, транспорт, битови услуги, отдих и развлечения, образование, здравеопазване, фризьорство.

 

Пълният текст на насоките е публикуван на следния линк:  https://www.mlsp.government.bg/uploads/7/trud/usloviya-na-trud/eu-guidance-covid-19-bg1.pdf.

важна информация