ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ДО КРАЯ НА МАРТ 2021 Г.


Доставчиците на социални услуги, вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП), трябва в срок до 31 март 2021 г. да представят отчет за дейността си през изминалата година пред Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ).

Отчетната карта се изпраща по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или електронната поща на АКСУ aksu@aksu.government.bg. Отчетът трябва да е електронно подписан от доставчика на социалните услуги.

Другата възможност е отчетът да бъде изпратен на електронната поща на агенцията aksu@aksu.government.bg  под формата на сканирано копие на документа, подписан и подпечатан от доставчика.

Образец на отчет за дейността на частни доставчици през 2020 г.

важна информация