България и Германия ще продължат сътрудничеството си в сферата на заетостта и социалната закрила

България и Германия ще продължат сътрудничеството си в сферата на заетостта и социалната закрила

Заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов проведе среща с посланика на Германия в София Ирене Планк. Двамата обсъдиха възможностите за развитие на двустранното сътрудничество между България и Германия в областта на пазара на труда и социалната закрила.


„Сътрудничеството между Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Федералното министерство на труда и социалните въпроси (ФМТС) на Германия е едно от най-активните и традиционно добри партньорства. В последните години то е особено интензивно и към настоящия момент успешно се изпълнява шестата Двустранна работна програма за сътрудничество за периода 2023-2024 г.“, заяви заместник-министър Найденов. Той подчерта отличната координация между екипите на двете министерства при разработването и изпълнението на Програмата, която развива и надгражда партньорството между България и Германия в сферата на социалната закрила, правата на мобилните работници, борбата с трафика на хора.


Заместник-министър Найденов подчерта, че е необходимо задълбочаване на обмяната на опит между двете министерства по въпроса с недостига на кадри на пазара на труда. „Приоритет в националната политика по заетостта е повишаването на дигиталните умения и качеството на работната сила, включително чрез европейски средства и Националния план за възстановяване и устойчивост“, заяви той. 


Акцент беше поставен и върху прилаганата в България и Германия практика на дуално образование като успешен метод за осигуряване на квалифицирани работници. „Политиките за ранното детско развитие, за учениците, за прехода от образование към пазара на труда изискват единен подход и координация на действията на всички ангажирани институции. Трябва да бъде изграден механизъм за кохерентност и немският опит би бил полезен в тази насока“, каза заместник-министър Найденов.


    Посланик Ирене Планк също изрази удовлетворението си от успешното партньорство между двете държави и подчерта изключително позитивните отзиви от страна на ФМТС и Германо-Българска индустриално-търговска камара по отношение на постигнатия конструктивен диалог с МТСП. Тя се ангажира лично да съдейства за продължаване и разширяване на връзките и сътрудничеството между двете страни във вече установената позитивна посока.

важна информация