АХУ предлага по-облекчени условия за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

132587257_2750072571908657_3304271352689063895_n

 

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане предложения за промени в Методиката за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. Основните мотиви на измененията са да се улеснят условията за кандидатстване за отпускане на финансиране от Агенцията за хората с увреждания и да се облекчи процедурата за оценяването и класирането на конкурсните предложения. Целта на промените е да се повиши интересът към Програмата за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, която създава условия за по-пълноценното им включване в обществото.

 

Предвижда се кандидатстването за финансиране да става с по-малко документи и да отпадне изискването за представяне на документи, които са налични в публични регистри.  Ще се минимизират и ограниченията при кандидатстване. Предвижда се да отпадне условието за липса на свързаност на кандидатите от гледна точка на участието им в общи управителни органи, както и условието за задължително собствено участие за изпълнението на конкурсните предложения. Чрез предложените изменения се създава по-ясна, облекчена и прозрачна процедура при оценяването и класирането на проектите от Агенцията за хората с увреждания. 

 

С промените се цели да се насърчи участието на повече организации с нестопанска цел, осъществяващи дейности, свързани с хората с увреждания, които в момента трудно могат да получат финансиране поради това, че се намират в малки населени места и нямат необходимия капацитет, кадри и бюджет за изпълнение на проекти по Програмата. Създаването на възможност за финансиране на подобни организации ще помогне на хората с увреждания, живеещи в по-малки населени места, които поради ниските си доходи не могат да пътуват, да се обучават и участват пълноценно в различни спортни, културни и други обществени мероприятия, както и да получават необходимата им рехабилитация.

 

За финансиране по Програмата могат да кандидатстват неправителствени организации с нестопанска цел на и за хора с увреждания – юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представените организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

важна информация