Социални услуги

Основните видове социални услуги са: информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, общностна работа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения, дневна грижа, резидентна грижа,  осигуряване на подслон, асистентска подкрепа. Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицето.

Хората, желаещи да ползват социална услуга, заявяват своето желание устно и/или писмено на място, по телефон или по електронен път в дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене.

Социалните услуги за осигуряване на подслон се предоставят в приюти, центрове за временно настаняване и кризисни центрове. В тези центрове се осигурява временно настаняване (за определена част от денонощието) на бездомни лица и семейства и временно настаняване в безопасна среда на лица в кризисна ситуация и на лица, пострадали от домашно насилие, и лица – жертви на трафик. В различните центрове се предоставят и специализирани услуги за информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация и обучение за придобиване на умения. Осигурява се и съдействие за включване в курсове за квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа. Това са услуги, които са подходящи и за хора без гражданство или търсещи международна закрила.

Хората без гражданство и търсещите международна закрила, които не могат по обективни причини да удостоверят настоящ адрес, могат да ползват социални услуги по мястото на пребиваването им.

Във всички случаи на необходимост от спешна подкрепа хората могат да ползват услуги без предварително насочване, като съответната дирекция „Социално подпомагане“ незабавно предприема необходимите действия за насочване за ползване на социални услуги. Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник/попечител, услугата се предоставя и на детето. Когато родител или настойник/попечител се нуждае от спешна подкрепа, но е придружен от детето си социални услуги се предоставят и на детето.