Архив

Регистър на минималните и държавните помощи - 2020

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Фонд "Условия на Труд" през 2021 година

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор през 2020г.

Програма за дейността на Фонд Условия на труд през 2020г.

Отчет за дейността на Фонд Условия на труд през 2019 година

Покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести от Фонд Условия на труд 2020

Обявление за набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд 2020

Покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести от Фонд Условия на труд 2021

Обявление за набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд 2021

Регистър на декларации по чл. 35