Национален съвет по условия на труд

Националният съвет по условия на труд е създаден на основание Закона за здравословни и безопасни условия на труд като постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище.

Националният съвет по условия на труд работи на обществени начала и се състои от представители на: Министерския съвет; Националния осигурителен институт; национално представителните организации на работодателите; национално представителните организации на работещите.

Председател на Националния съвет по условия на труд е министърът на труда и социалната политика.

Представителните организации на работещите и на работодателите, участващи в Националния съвет по условия на труд, определят от своя състав двама заместник-председатели на съвета.

Членовете на Националния съвет по условия на труд приемат правилник за работата на съвета.

Организацията на дейността, техническото и административното обслужване на Националния съвет по условия на труд се осъществяват от Министерството на труда и социалната политика.

 

Националният съвет по условия на труд:

- обсъжда състоянието на условията на труд и дейността за инспектиране на труда и предлага мерки за подобряването им;

- обсъжда Национална програма за безопасност и здраве при работа и отчет за изпълнението й;

- обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове в областта на условията на труд и инспектирането на труда и прави предложения за изменението им;

- взема решения за създаване на отраслови и браншови структури за тристранно сътрудничество по условията на труд;

- създава помощни органи към съвета за решаване на специфични въпроси;

 

- координира дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд;

- проучва и популяризира наш и чужд опит, организира национални конкурси, семинари, акции и други форми за стимулиране на дейността;

- приема програми за проучване и разработване на проекти за решаване на проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, финансирани от фонд "Условия на труд";

- взема решения за извършване на съвместни проверки по реда на Закона за инспектиране на труда.

 

 

Правилник за работата на НСУТ

 

 

Председател:

Лазар Лазаров -  Министър на труда и социалната политика

 

Заместник-председатели:

д-р Иван Кокалов - КНСБ

д-р Петя Георева - АИКБ

 

Членове:

проф. Емил Мингов - Заместник-министър на труда и социалната политика

д-р Тома Томов - Заместник-министър на здравеопазването

Ирина Щонова - Заместник-министър на икономиката и индустрията

Еленко Божков - Заместник-министър на енергетиката

Заместник-министър на околната среда и водите

Георги Събев - Заместник-министър на земеделието

Николай Найденов - Заместник-министър на транспорта и съобщенията

Десислава Георгиева - Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Екатерина Асенова - Изпълнителен директор на ИА ГИТ

Сокол Силянов - Държавен експерт, НОИ

Евгени Иванов - Изпълнителен директор, КРИБ

Мариана Танчева - Директор "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП

Антоанета Кацарова - БСК

доц. Тодор Тодоров - Съюз за стопанска инициатива

Александър Загоров - Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”

 

Секретар:

Калина Петкова- Директор на дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", МТСП

 

Заседания:

Заседание 21.02.2023 г., ПоканаРешения

Заседание 10.06.2022 г., ПоканаРешения

Заседание 28.03.2022 г., ПоканаРешения

Заседание 02.11.2021 г., ПоканаРешения

Заседание 22.07.2021 г., ПоканаРешения

Заседание 18.05.2021 г., ПоканаРешения

Заседание 12.02.2021 г., ПоканаРешения

Заседание 17.11.2020 г., ПоканаРешения

Заседание 11.06.2020 г., ПоканаРешения

Заседание 10.02.2020 г., ПоканаРешения

Заседание 07.01.2020 г., Покана 12Решения

Заседание 14.10.2019 г., ПоканаРешения

Заседание 27.05.2019 г., Покана, Решения

Заседание 25.02.2019 г., Покана, Решения

Заседание 05.10.2018 г., Покана, Решения

Заседание 25.07.2018 г., Покана, Решения

Заседание 12.02.2018 г., Покана, Решения

Заседание 21.11.2017 г., Покана, Решения

Заседание 11.10.2017 г., Покана, Решения

Заседание 22.08.2017 г., Покана, Решения

 

 

 

Секретариат: дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", МТСП

 

За контакти: Калина Петкова

тел.: 02/8119539

e-mail: petkova@mlsp.government.bg