Трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите

Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква работодателят да осигури обслужване от регистрирана служба по трудова медицина (СТМ) на всички работници и служители. Дейността на службите по трудова медицина и основните им функции са определени в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 14 от 2008 г.).

СТМ изпълнява превантивни функции. Тя консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за предприемане на мерки за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.

Основните функции на службите по трудова медицина са:

- участие в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите;

- разработване на предложения за мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;

- разработване на препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила;

- разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;

- организиране и провеждане обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

- предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, вкл. и даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

- участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;

- подпомагане на работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и предоставяне на съвети на работещите за правилното им прилагане;

- консултиране и подпомагане на комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им.

Службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност, като:

1. консултират и подпомагат работодателя при организирането на определените от Кодекса на труда задължителни медицински прегледи на работниците и служителите;

2. предоставят информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;

3. уведомяват избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;

4. изготвят на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;

5. анализират здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд.

Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.

Службите по трудова медицина се регистрират от Министерство на здравеопазването. Актуална информация за регистрираните служби по трудова медицина можете да получите на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в раздел “Регистри”.