Комитети и групи по условия на труд в предприятията

Правото на участие на работещите в обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до подобряването на безопасността и здравето при работа е основно право, регламентирано със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Двустранният социален диалог на ниво-предприятие в областта на оси­гу­ря­ва­не­то на бе­зо­пас­ни и здра­вос­лов­ни ус­ло­вия на труд се осъществява чрез Комитетите и Групите по условия на труд (КУТ и ГУТ).

В предприятията с повече от 50 работещи, се учредяват комитети по условия на труд в състав  от 4 до 10 души. КУТ включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа. Председател на КУТ е работодателят или негов представител, а заместник-председателят е представител на работещите по безопасност и здраве при работа. В работата на комитета могат да участват представители на контролните органи, на службата по трудова медицина и външни експерти. В предприятията с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност може да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни звена.

В предприятията, включително в държавния сектор,  с персонал от 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията се изграждат групи по условия на труд. ГУТ се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на КУТ се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок 4 години.

КУТ и ГУТ работят в тясна връзка със специализираните служби и отдели на предприятието, които имат отношение към създаването и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Задължения на комитетите и групите по условия на труд:

- да обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността и на работещите и предлагат мерки за подобряването й;

- да обсъждат резултатите от оценката на професионалния риск и анализите на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работещите;

- да обсъждат планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места по отношение на последствията от избора на оборудването, условията на труд и работната среда и предлагат решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите;

- да извършват проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

- да следят състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;

- да участват в разработването на програми за информиране и обучение на работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.

 

Представителите на работещите в комитетите и групите по условия на труд имат право:

- на достъп до наличната информация относно условията на труд, анализите на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост, констатациите и предписанията на контролните органи;

- да изискват от работодателя да предприема необходимите мерки и да правят предложения за отстраняване на опасностите или за временно ограничаване на риска за здравето и безопасността;

- да се обръщат към контролните органи, ако преценят, че взетите от работодателя мерки не са достатъчни да гарантират здравето и безопасността на работещите;

- да участват в проверките, извършвани от контролните органи.

 

Заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд, освен посочените по-горе правомощия на имат право:

- на достъп до всички работни места в предприятието или поделението;

- да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси в областта на здравето и безопасността;

- да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на причините за професионални болести;

- да участват при разработването на проектите на вътрешни правилници и наредби в областта на здравословни и безопасни условия на труд, за което работодателят задължително ги поканва;

- да изискат от работодателя или от органа по безопасност и здраве в предприятието спиране работата на работното оборудване или да забраняват използването на опасни химични вещества и смеси.

Когато работно оборудване и/или опасни химични вещества и смеси представляват непосредствена опасност за здравето и живота на работещите и няма друг начин да се сведе до минимум рискът, заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд писмено уведомяват отговорното длъжностно лице и/или работодателя за констатираната опасност, като могат да изискат от тях временно да забранят използването им. Работодателят може да отмени тази забрана, когато установи, че опасността е отстранена. В случай че работодателят не предприеме необходимите мерки за отстраняване на опасността, заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд сигнализират контролните органи.

Представителите на работещите в КУТ и ГУТ не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Представителите в комитетите и групите по условия на труд се обучават задължително по програми, ред и изисквания, определени с Наредба №4 от 1998 г. на МТСП и МЗ за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.