Зам.-министър Клисурска: Взаимодействието между институциите е ключов фактор за подкрепа на децата с аутизъм

Зам.-министър Клисурска: Взаимодействието между институциите е ключов фактор за подкрепа на децата с аутизъм

„Интегрираният подход и междуинституционалното взаимодействие са сред ключовите подходи за осигуряване на ефективна подкрепа на децата с аутизъм и техните семейства. За преодоляването на социалното изключване на тези деца от съществено значение е интегрирането им в училищна среда със съдействието и участието на специалистите, работещи в социалните услуги.“. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска по време на среща „Как придружаваме децата аутисти в училищната среда?“, организирана от Областна администрация - Перник и Сдружение „Дете и пространство“.

В рамките на събитието за втори път бе представена мултимедийнaта фотоизложба „През моите и твоите очи“, организирана от Министерството на труда и социалната политика и Програма „Развитие на човешките ресурси“. Тя е посветена на хората с увреждания в България с фокус върху аутистичните личности и поставя акцент върху техните знания, умения, талант и възможности да се включат пълноценно в обществото и да допринасят за неговото развитие.

„Децата с аутизъм са специални и даровити. Голяма част от тях притежават изключителни заложби, таланти и интереси, но за да бъдат стимулирани да развият в пълна степен своя потенциал, те и техните семейства трябва да получат разбиране, толерантност и подкрепа“, каза заместник-министър Клисурска. Тя добави, че именно предоставянето на достъп до качествени грижи и услуги според индивидуалните потребности, е сред основните приоритети в работата на Министерството на труда и социалната политика.

Заместник-министър Клисурска подчерта, че подобряването на качеството на живот на хората в уязвимо положение е широко застъпено в протичащите през последните години реформи. „Законът за социалните услуги се оказа необходимата и навременна стъпка с оглед осигуряване на необходимата навременна подкрепа на децата и възрастните, включително с разстройства в аутистичния спектър. В него се регламентират интегрираният подход и координационните механизми между здравната, образователната и социалната система“, обясни тя.

 „Социалните услуги са безплатни, като ресурсът от държавния бюджет за тях само за 2022 г. е над 600 млн. лв. Значителна част от тези средства са именно за подкрепа на децата и техните семейства“, каза Надя Клисурска. Заместник-министърът на труда и социалната политика обясни, че услугите за родителите включват формиране на родителски умения, консултиране и подкрепа по въпросите на ранното детско развитие и отглеждането на децата, превенция на изоставянето и подкрепа за реинтеграция, ранна интервенция на уврежданията и други.