Проект „Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания“

Основна цел на проекта е насърчаване на дейностите по осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Предвидено е предоставяне на висококачествени и високотехнологични помощни технически средства, в т.ч. специализирани софтуерни програми, електронни технически средства за компенсация на сетивен дефицит, адаптирани технически и медицински устройства и други подобни средства и приспособления, съобразно специфичните нужди на хората с трайни увреждания, както и за създаване на достъпна среда, свързана с мобилността и свободното им придвижване.

Предвиден финансов ресурс - 19 999 825 лв. средства по МВУ (или 24 000 000 лв. общ бюджет)

Срок за изпълнение на проекта - 30 месеца (2022 –2024 г.)

Очаквани резултати:

Достъпна среда за хора с увреждания

Предоставени високотехнологични помощни средства на поне 3300 лица с трайни увреждания