Проект „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“

Основна цел е разширяване на достъпа и предоставяне на повече възможности за качествено обучение, използвайки възможностите на дигиталните технологии. Разработването и внедряването на виртуална платформа за онлайн обучение ще предостави гъвкави и достъпни форми на учене като онлайн курсове за обучение от разстояние и електронни ресурси за самостоятелно учене.

След създаването и внедряването на виртуалната платформа за електронно обучение по Компонент 1, всички курсове в електронна среда за обучение на безработни и заети лица, организирани в рамките на активната политика на пазара на труда и финансирани от държавния бюджет и от ЕСФ+ по Програма „Развитие на човешките ресурси“, ще се провеждат през нея.

Виртуалната платформа за електронно обучение ще бъде свързана с Информационната система за оценка на компетенциите My Competence, която представя компетентности модели с описание на уменията и компетенциите, необходими за успешно изпълнение на ключови длъжности и инструменти, както и с бази данни и електронни регистри, имащи отношение към обучението на възрастни - Националната база данни на пазара на труда на Агенцията по заетостта (АЗ), Електронния регистър на центровете за професионално обучение на Националната агенция (НАПОО) за професионално образование и обучение и др.

До Платформата ще имат достъп и възложителите на обученията, както и контролни органи (напр. МТСП, АЗ, НАПОО, работодатели и др.). Те ще могат да осъществяват мониторинг и контрол на изпълнението на обученията в реално време. Във всеки един момент от периода на обучение ще може да се проверява присъствие на обучаемите, изпълнение на учебната програма по дни, успеваемост чрез достъп до изпитните материали и тестове, достъп до материалите и анкетните карти за оценка на обучението и др. По този начин ще се проследява съответствието с нормативните изисквания за организиране на обучение и за качеството на провежданото обучение.

Общ предвиден финансов ресурс - 379 470 088 лв.

Срок за изпълнение на проекта – 54 месеца (2022-2026)

Очаквани резултати:

Дигиталната платформа за обучение да бъде напълно функционална;

Да функционират 760 дигитални клуба, в които ще бъде осигурен достъп до платформата за обучение

Приблизително 500 хил. безработни и заети лица да са преминали обучения за базово и/или средно равнище на дигитални умения

Приблизително 100 хил. безработни и заети лица да са валидирали своите знания по базово и/или средно равнище на дигитални умения

Информация за сключени договори/издадени заповеди за предоставяне на средства от МВУ по проект „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“