Живот и труд в Австрия

enlightenedНатиснете ТУК за актуални данни на пазара на труда в Австрия към 08.06.2021 г.

enlightenedПрестой и достъп до пазара на труда в Австрия

Адресна регистрация

Aдресната регистрация остава първото нещо, което трябва да се направи след стъпване на австрийска територия, при намерение за престой по-дълъг от 3 дни. Адресната регистрация се прави в общината на съответния район във Виена, или общинската структура за съответното населено място във федералните провинции на Австрия. Гражданите на ЕС имат възможността да избират между постоянен и временен адрес (Hauptwohnsitz и Nebenwohnsitz). От избора на вида адресна регистрация зависят много последващи стъпки в престоя на  гражданите на ЕС в страната.

Продължителен, респ. постоянен престой

При намерение за продължителен престой в Австрия (за продължителен се счита престой по-дълъг от 3 месеца) е необходимо удостоверение за постоянно пребиваване (Anmeldebescheinigung). Удостоверението се издава от Общински отдел 35 /MA 35/ за Виена или общинската структура на съответното населено място във федералните провинции на Австрия. Неподаването на  заявление за удостоверение за постоянно пребиваване или подаването му след определения за това срок е свързано с парична глоба, която се заплаща при получаване на удостоверението. „Anmeldebescheinigung” следва да се издаде на всеки български гражданин при определени условия. За целта желаещите да се установят за повече от 3 месеца в Австрия са класифицирани в няколко групи, според целта им на пребиваване – 1. Работници и служители /стажанти /ученици; 2. Лица, пребиваващи в рамките на програмата Au-Pair; 3. Самонаети лица; 4. Студенти; 5. Частни лица; 6. Съпрузи /деца /родители /на съпруга /съпругата, които пристигат след или придружават гражданин на ЕИП/Швейцария; 7. Новородени; 8.Партньори, които пристигат след или придружават гражданин на ЕС. Информация за необходимите документи при подаване на заявление за удостоверението за продължително пребиваване може да се получи при отговорните за това органи. От основно значение е доказването на финансови средства, необходими за продължителното пребиваването на гражданина на ЕС в Австрия. Изискванията за финансова стабилност са различни за всяка от горепосочените групи, както и начините за доказването й.

Достъп до пазара на труда

Българските граждани могат да започват работа директно при австрийски работодател, без необходимост от изричното разрешение. Според нормативната уредба в Австрия, работодателят има задължението да уведоми осигурителния институт непосредствено преди започването на трудовото отношение. При кандидатстване за работа,  е препоръчително да се обърне внимание на документите, необходими за това. Една добре съставена автобиография и придружаващи документи могат да улеснят намирането на желаната работа.

enlightenedВ областта на свободното движение на услуги (командироване на работници)

На 01.01.2017 г. в Австрия в сила влезе Закон за борба с дъмпинга при възнагражденията и социалния дъмпинг (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz –LSD-BG). Новият закон следва да гарантира, че работещите в Австрия местни лица и работниците от други държави-членки на ЕС получават равно възнаграждение и работят при същите условия.

Работодателите следва да регистрират работниците и служителите си в  Централната координационна служба за контрол на нелегалната заетост на чужденци (Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung) с адрес: Brehmstraße 14, 1110 Wien и електронна поща: post.finpol-zko@bmf.gv.at при Федералното министерство на финансите.

За допълнителна информация и конкретни въпроси, можете да изпращате запитвания на специално разработената платформа на следния електронен адрес: www.entsendeplattform.at. Въпросите Ви ще получат отговор от експерти на Федералното министерство на труда, социалната политика и защита на потребителите (ФМТСВЗП), с чието тълкуване се съобразяват и контролните органи в Австрия.

Информация относно командироването в транспортния сектор, която може да бъде информативна и за другите сектори, можете да прочетете тук и на български език тук.

Информация относно командироването в строителния сектор, можете да прочетете тук.

При регистриране на самостоятелна заетост остават в сила регламентираните до момента разпоредби, съгласно австрийското законодателство за регистриране на регламентираните и свободните професии в Стопанските камари по местонахождение на регистрираната заетост.

Какво да предприемем, когато работодателят не ни плаща?

Какво да предприемем, когато работим без документи?

Основни понятия, свързани с трудовите правоотношения в Австрия

Здравни грижи в Австрия - най-важните понятия

Какво означава freier Dienstvertrag или договор за извършване на услуга?

Принципи на трудовото право в Австрия - брошура на Австрийскита федерация на синдикатите

Обезщетения и помощи при майчинство и бащинство и семейни обезщетения

Информация за получаване на паспорт за лица с увреждания

Пенсия за възраст и изравнителна вноска (Ausgleichzulage)

Какво е обезщетение за чужда помощ/ чужди грижи (Pflegegeld)?

Информация за лични асистенти в Австрия

Важна информация за самостоятелно заети лица - лични асистенти в Австрия

Материали от информационен ден за лични асистенти в Австрия - 16 април 2018 г.