Законодателство

Закон за социално подпомагане, в сила от 01.06.2023 г.

 

Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

 

Постановление № 17 от 31 януари 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (загл. доп. - ДВ. бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 ОТ 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 ОТ 2011 г., в сила от 08.04.2011 г.)

 

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

 

Закон за социално подпомагане

 

ПМС № 17 от 31 януари 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес;