Законодателство

Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

ЗАКОН за насърчаване на заетостта

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда (по чл. 18 от ЗТМТМ)

НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

ТАРИФА за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта

ТАРИФА за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по Закона за насърчаване на заетостта