Законодателство

Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

ЗАКОН за насърчаване на заетостта

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

НАРЕДБА за реда за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели за наемане на работа на български граждани

ТАРИФА за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта

ТАРИФА за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по Закона за насърчаване на заетостта

ДОКЛАД от извършена последваща оценка на въздействието на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност