Рубрики


Спогодби за заетост


 

В годините преди пълноправното членство в Европейския съюз България бе подписала междуправителствени спогодби за заетост с държави-членки на ЕС- за индивидуална заетост,  в различни сектори на икономиката, за разширяване професионалните умения на български работници- които се прилагаха до изтичането на преходните периоди, по време на които достъпът до пазара на труда на съответната държава бе ограничен за българските работници.

 

След като преходните периоди изтекоха и за държавите-членки, които се възползваха от тях в максимална степен /седем години/- от 1 януари 2014 г. достъпът до всички пазари на труда е неограничен /с някои изключения по отношение на обществения сектор/ в съответствие с първичното /чл. 45 от Договора за функциониране на ЕС/ и вторично /съответните регламенти и директиви/ законодателството на ЕС в областта на свободното движение на работници. Като всички останали граждани на ЕС, така и българските граждани имат право да търсят работа в друга държава-членка и да работят в нея без разрешение за работа, да пребивават в нея за тази цел и да се ползват от равно третиране с гражданите на съответната държава при достъпа до заетост, условията на труд и да ползват всички останали социални и данъчни облекчения. Поради тези причини тези спогодби вече не са приложими и не са изброени в настоящия списък.

 

 

Спогодба между правителството на Република България и Държавата Израел за посредничество и временна заетост на граждани на двете държави

 

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти

 

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Френската република за обмен на стажанти

 

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург за обмен на стажанти

 

 

За повече информация:

 

Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/pages/spogodbi-i-sporazumeniya/

 

Европейска мрежа на публичните служби по заетостта -  http://eures.bg/

 

 

 

Работа в чужбина
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България