ЖИВОТ И ТРУД В КИПЪР


ЖИВОТ И ТРУД В КИПЪР


             

                   ЖИВОТ И ТРУД В КИПЪР

              Регистрация и установяване

        Кипър не е налагал ограничения върху трудовата заетост за граждани на ЕС. Независимо от това обаче гражданите на другите държави от ЕС трябва да се регистрират, ако възнамеряват да останат за повече от три месеца.

        

        Нужно е да подадат заявление за Сертификат за регистрация (Alien Registration Certificate – ARC) до отдел “Гражданска регистрация и миграция“ в полицията.

        Необходимите  документи при подаване на заявление за издаване на Сертификат за регистрация на гражданин на ЕС са :

        - попълнен стандартен формуляр (получава се от местните имиграционни отдели на полицията), в зависимост от основанието за пребиваването, за което се подава заявлението (работа като служител, на свободна или частна практика и т.н.). За работа като наето лице във формуляра са налице графи, които се попълват от работодателя. Самостоятелно заетите лица трябва да представят банково извлечение за постъпления на средства през последните месеци и сумата да не е по-малка от  8 000 евро;

         -  паспорт или лична карта, валиден минимум 1 година, и две фотокопия от документа;

         -    2 (две ) снимки;

         -    такса в размер на 8,54 евро

         -   ако дадено лице подава заявление и за зависими от него лица, трябва да представи заверени копия от удостоверение за брак, удостоверения за раждане на деца и др.

       Сертификатът за регистрация се издава в срок до 6 месеца от подаването на заявлението.

       Веднага след получаването на документ за стартиране процедура по издаване на Сертификат за регистрация, може да се започне работа. През следващите 10 дни трябва да подадете заявление за социално-осигурителен номер в местната Социална служба.

      За повече информация: тел. +357 22804400; migration@crmd.moi.gov.cy

                     Търсене на работа

Гражданите на Европейския съюз, които работят в Кипър, се ползват със същите права, с които се ползват и кипърските граждани, по отношение на заплащането, условията на труд, професионалното обучение, социалната сигурност и членство в професионални съюзи.

       Членовете на  семейството, които са зависими от тях, като например съпрузи и деца, имат подобни права.

  Можете да се регистрирате в публичната служба по заетост, където да получите подходяща информация и насоки. Ако за първи път се регистрирате, трябва да представите валидна лична карта или паспорт, както и копие на диплома или сертификат за професионално образование, преведени на гръцки или английски език. Повече информация ще намерите на страницата на Отдела по труда : www.mlsi.gov.cy/dl

    Друг начин за търсене на работа е чрез интернет базирана система за свободни работни места към Обществената служба по заетост: www.mlsi.gov.cy/di ; www.pescps.di.mlsi.gov.cy

     Вестниците се считат за важен източник, когато някой търси работа в Кипър. Можете да намерите връзка за интернет страниците на всички основни вестници в Кипър на правителствения интернет-портал: www.cyprus.gov.cy     

    

                   Заплати и трудови договори

    Заплатите в Кипър се определят по два начина – или се договарят лично с работодателя, или се базират на колективни трудови договори, които са в сила за някои сектори на икономиката.

      За 2015г. Кипър не утвърди минимална работна заплата за страната .

    В Кипър не е задължително да има писмен трудов договор между работодателя и работещия. В случай, че няма такъв, законът задължава работодателя, в срок от един месец от започване на работа да информира писмено новоназначения служител за условията за назначаване и работа.

       В случай на неизпълнение на това задължение, могат да бъдат подадени оплаквания или сигнали до Отдела по трудови отношения, на тел. 00357 2245 1500 или по ел. поща   www.cyprus.gov.cy.

 

                    Социална сигурност

   Социално-осигурителната система в Кипър се финансира чрез вноски, които се разпределят между работника, работодателя и държавата. Размерът на осигурителните вноски е: 6.8% върху дохода за сметка на работника, 6.8% за сметка на работодателя и 4.3% се заплащат от държавата. В случай, че сте самоосигуряващо се лице, размерът на вноските е: 12.6% върху дохода се плащат от самоосигуряващо се лице и 4.3% от държавата.

   Социалното осигуряване предвижда редица обезщетения и плащания – в случай на женитба, раждане, смърт, погребение, майчинство, болест, безработица, инвалидност, при временна неработоспособност, при професионална злополука, пенсионно осигуряване. Периодът на обезщетението за временна неработоспособност обикновено не надвишава156 дни.

    За повече информация - Отдела за социално осигуряване – www.cyprus.gov.cy

 

                         Образование

    Предучилищното образование в Кипър включва деца от 3-годишна възраст до 5г. и 8м., но е задължително за децата след навършването им на 4г. и 8 м. Началното образование е безплатно в държавните училища и обхваща ученици на възраст от 5г. и 8м. до 11г. и 8м. За да могат да се запишат в средно училище, децата трябва да имат сертификат за завършено начално училище.

    В Кипър ходенето на училище е задължително до 15 годишна възраст.Същото важи за всички деца, които живеят в Кипър, независимо от тяхното гражданство или вероизповедание.

    Второто ниво на средното образование е за лица между 15 и 18 години. Тези, които желаят, могат да се запишат в технически средни училища. Училищната година е разделена на три срока, всеки по 3 месеца.

    Съществуват и множество частни предучилищни, начални и средни училища, предлагащи обучение както на гръцки, така и на английски и френски. Обучението в тях се заплаща.

      В Кипър има 3 държавни университета и голям брой частни колежи.

За повече информация – на страницата на Министерството на образованието и културата:www.cyprus.gov.cy или на Информационната мрежа по въпроси на образованието в Европа EURYDICE:www.cyprus.gov.cy.

 

                         Признаване на диплома

   С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните европейски страни, Европейската комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП:www.cyprus.gov.cy . Националния център в Кипър можете да намерите на :www.cyprus.gov.cy . Справки:www.cyprus.gov.cy

2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.cyprus.gov.cy

 

Полезни сайтове:

 

 www.cyprus.gov.cy(Министерство на труда и   

                              социалното осигуряване)

www.cyprus.gov.cy (Национална база данни с работни места )                                                              

www.cyprus.gov.cy (Министерство на външните работи)

www.cyprus.gov.cy (Министерство на образованието и културата)

www.cyprus.gov.cy(Министерство на здравеопазването)

www.cyprus.gov.cy (Държавен пресцентър)

www.cyprus.gov.cy (Търговска и индустриална камара)

www.cyprus.gov.cy(Кипърскатуристическа  организация)

www.cyprus.gov.cy (Yellow Pages - фирми)

www.cyprusnet.com ( Обща информация за Кипър )

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin