Новини


НовиниНа 24-25 октомври 2017 г. в гр. Вилнюс (Литва) се проведе 22-то заседание на Експертния форум на Европейския институт за равенство между половете. Във форума участват представители на компетентните органи от държавите-членки на ЕС и други организации, специализирани по въпросите на равенството между половете, както и на заинтересованите страни на ниво ЕС. Експертният форум осигурява сътрудничеството между института и компетентните органи в държавите-членки, служи като механизъм за обмен на информация по въпросите за равенство между половете и подпомага директора при осигуряване на дейността на института.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси и представена актуална информация от областта на равнопоставеността между половете, както и свързани с работата на института, като: заплащането по пол и подобряване на баланса между личния и професионалния живот, предстоящи дейности на института за борба със сексизма, както и във връзка с 25-годишнина от приемането на Пекинската декларация и платформа за действие, организационни ценности и комуникация на института със заинтересовани страни, взаимодействие с генералната дирекция на ЕК по миграция и вътрешни работи, оценка на работата на Експертния форум и други. Бяха представени дейностите в Република Словения относно борбата с кибер-насилието като добра практика.


На 1-ви юни 2018 г. в Брюксел се проведе редовно заседание на Консултативния комитет по равнопоставеност за жените и мъжете, който подпомага Европейската комисията при формулирането и осъществяването на дейностите на Европейския съюз, насочени към насърчаване на равенството между жените и мъжете. В работата на Комитета участват представители на държавите-членки на ЕС, органи по равенство, социални партньори и бизнес организации на ниво ЕС, както и европейски неправителствени организации. Обсъдени бяха актуални въпроси от сферата на равнопоставеността между половете в ЕС в няколко аспекта: участие в сесията на Комисията на ООН по статута на жените; състоянието в държавите-членки преди и след ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие; доклад по изпълнението на целите от Барселона; информация от настоящото и бъдещите председателства – България, Австрия, Румъния; бъдещи политики за равенство между половете след 2019 г.: стари и нови предизвикателства и приоритети и др.

Като добра практика от сферата на бизнеса, Европейската инвестиционна банка представи План за действие по въпросите на равенството между половете 2018-19 г.: „Насърчаване на равенството между половете и икономическо овластяването на жените в нашия бизнес“.         


На 12 март 2018 г. в Ню Йорк в рамките на 62-рата сесия на Комисията за статута на жените (CSW) към ООН, се проведе съпътстващо събитие на тема „ЖЕНИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”.

Събитието е в изпълнение на ангажиментите на Българското председателство на Съвета на ЕС от Талинската Декларация на ТРИОТО Естония, България, Австрия, в областта на равнопоставеността на жените и мъжете.


На 31-ви януари и 1-ви февруари 2018 г. в София се проведе заседание на Групата на високо ниво по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете към Европейската комисия.

За повече информация: https://eu2018bg.bg/bg/news/320


Обявление за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете


 

Анкета за оценка на кандидатите


Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равноспоставеност на жените и мъжете


На 19 юли 2017 г. в Талин, беше подписана Декларацията на ТРИОТО председателства в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, от министъра на здравеопазването и труда на Естония, министъра на труда и социалната политика на България и министъра на здравето и въпросите на жените на Австрия.


Открито заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете


Народното събрание прие Закон за равнопоставеност на жените и мъжете


Заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС и провеждане на Кръгла маса за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете


Заключителна конференция по проект: "Равенство във вземането на решения в икономиката"


България има напредък в прилагането на политиката за равенство между половете, отчита ЕС;


Провеждане на поредица от информационни и дискусионни форуми за повишаване на информираността относно ползите от балансираното представителство на жените и мъжете в процесите на вземане на решения в областта на икономиката;


Първо редовно заседание на Групата на високо равнище по недискриминация, равенство и разнообразие;

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin