Работа на чужденци в България

Възможността за работа на граждани на трети държави в България е уредена в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, а условията и редът за достъп до пазара на труда са предвидени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Министерството на труда и социалната политика е сключило:

►Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за посредничество и временна заетост на гражданите на двете държави

►Спогодба между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция

►Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция

►Спогодба между правителството на Република България и правителството на Грузия за регулиране на трудовата миграция


 

Режими за работа на граждани на трети държави в България:

♦ Общ режим за работа на граждани на трети държави в България

♦ Синя карта на ЕС

♦ Сезонна заетост

♦ Вътрешнокорпоративен трансфер

♦ Национални режими за достъп до пазара на труда


Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност