Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Код длъжностНаименование
1111-9001Президент на Република България
1111-9002Вицепрезидент на Република България
1111-9003Председател на Народно събрание
1111-9004Заместник-председател на Народно събрание
1111-9005Председател на комисия, Народно събрание
1111-9006Заместник-председател на комисия, Народно събрание
1111-9007Народен представител
1111-9008Омбудсман
1111-9009Заместник-омбудсман
1111-9010Министър-председател
1111-9011Заместник-министър-председател
1111-9012Министър
1111-9016Кмет, община
1111-9018Кмет, кметство
1111-9019Председател, общински съвет
1111-9020Заместник председател, общински съвет
1111-9021Общински съветник
1111-9022Кмет, район
1111-9029Председател на Конституционен съд
1111-7013Заместник-министър
1111-7014Началник на политически кабинет, министър
1111-7025Главен прокурор
1111-7026Заместник-главен прокурор
1111-7027Директор, Национална следствена служба
1111-7028Заместник-директор, Национална следствена служба
1111-7030Председател, Върховен касационен съд
1111-7031Председател, Върховен административен съд
1111-7032Председател, Апелативен съд
1111-7033Председател, Окръжен съд
1111-7034Председател, Районен съд
1111-7035Председател на отделение, Върховен касационен съд
1111-7036Председател отделение, Върховен административен съд
1111-7037Председател, градски съд
1111-7038Заместник-председател, Върховен касационен съд
1111-7039Заместник-председател, Върховен административен съд
1111-7040Заместник-председател, апелативен съд
1111-7041Заместник - председател, градски съд
1111-7042Заместник – председател, окръжен съд
1111-7043Заместник-председател, районен съд
1111-7044Началник на кабинета на заместник министър-председател
1111-7045Началник на кабинета на министър-председателя
1111-7046Апелативен прокурор/ Военно-апелативен прокурор
1111-7047Окръжен прокурор/ Военно-окръжен прокурор
1111-7048Градски прокурор
1111-7049Районен прокурор
1111-7050Завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура
1111-7051Заместник-окръжен прокурор/ Заместник военно-окръжен прокурор/ Заместник-градски прокурор
1111-6015Говорител на Министър-председателя
1111-4017Заместник-кмет, община
1111-4023Заместник-кмет, район
1111-3024Кметски наместник, община
1112-9011Управител, Национален осигурителен институт (НОИ)
1112-9012Подуправител, Национален осигурителен институт
1112-9015Управител, Българска народна банка
1112-9016Подуправител, Българска народна банка
1112-9017Председател, Сметна палата
1112-9018Управител, Национална здравно-осигурителна каса
1112-9019Председател, държавна комисия
1112-9021Председател на Икономически и социален съвет
1112-9022Председател, Надзорен съвет на агенция
1112-9082Председател, комисия
1112-9103Заместник-председател, Сметна палата
1112-7001Главен секретар, администрация на Президента
1112-7002Главен секретар, администрация на Народно събрание
1112-7003Директор дирекция, администрация на Народно събрание
1112-7004Секретар, Народно събрание
1112-7005Държавен съветник, Народно събрание/Президентство
1112-7006Началник протокол, Народно събрание/Президентство
1112-7007Ръководител пресслужба, Народно събрание/Президентство
1112-7008Главен държавен здравен инспектор
1112-7009Областен управител
1112-7010Заместник-областен управител
1112-7013Председател, Национален статистически институт
1112-7014Заместник-председател, Национален статистически институт
1112-7020Заместник-председател, държавна комисия
1112-7023Изпълнителен директор, агенция
1112-7024Заместник-изпълнителен директор, агенция
1112-7026Главен секретар, администрация
1112-7027Главен секретар, Сметна палата
1112-7028Директор териториална дирекция, агенция
1112-7029Държавен съкровищник, Министерството на финансите
1112-7030Заместник-главен инспектор, Министерство на отбраната
1112-7031Директор, регионална митническа дирекция
1112-7032Заместник-директор, регионална митническа дирекция
1112-7033Началник, митница
1112-7034Заместник-началник, митница
1112-7035Директор, териториално статистическо бюро
1112-7036Началник, регионален инспекторат по образованието
1112-7037Началник регионална дирекция
1112-7038Посланик
1112-7039Временно управляващ посолство
1112-7040Генерален консул
1112-7041Консул
1112-7042Аташе
1112-7043Главен директор, главна дирекция в администрация
1112-7044Ръководител звено правителствени агенти
1112-7045Главен финансов директор, Българска народна банка
1112-7046Началник кабинет
1112-7047Началник кабинет, председател на Сметна палата
1112-7048Директор, териториално поделение, НОИ
1112-7049Парламентарен секретар
1112-7050Заместник-директор териториална дирекция
1112-7051Заместник главен директор, главна дирекция в администрация
1112-7052Директор териториално поделение
1112-7053Постоянен секретар
1112-7054Политически директор
1112-7055Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 от ЗДС
1112-7056Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗДС
1112-7057Пълномощен министър
1112-7058Посланик за специални поръчения
1112-7059Висш дипломатически служител
1112-7060Специален координатор
1112-7061Старши дипломатически служител - I степен
1112-7062Старши дипломатически служител - II степен
1112-7063Съветник в задгранично представителство
1112-7064Първи секретар в задгранично представителство
1112-7065Втори секретар в задгранично представителство
1112-7066Трети секретар в задгранично представителство
1112-7067Дипломатически служител - I степен
1112-7068Дипломатически служител - II степен
1112-7069Дипломатически служител - III степен
1112-7070Дипломатически служител - IV степен
1112-7071Аташе в задгранично представителство
1112-7072Генерален директор, администрация
1112-7073Председател, постоянна комисия по области на висшето образование, НАОА
1112-7074Председател, постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, НАОА
1112-7075Член на Акредитационен съвет, НАОА
1112-7076Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията
1112-7077Секретар, ЦКБППМН
1112-7078Началник, митнически пункт
1112-7083Секретар, община
1112-7085Секретар на Столична община
1112-7089Главен директор, главна дирекция в Столична община
1112-7092Председател, държавна агенция
1112-7093Заместник-председател, държавна агенция
1112-7097Директор, Районна здравноосигурителна каса
1112-7098Заместник-директор, Районна здравноосигурителна каса
1112-7102Главен секретар, администрация на МС
1112-7104Главен архитект, Столична община
1112-7105Ръководител на главния инспекторат
1112-7106Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
1112-7107Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол
1112-6025Началник, митническо бюро
1112-6080Генерален комисар, МВР
1112-6081Директор на дирекция, полиция
1112-6084Секретар, район
1112-6086Началник, общинска служба по земеделие
1112-6087Заместник-началник, общинска служба по земеделие
1112-6088Секретар на кметство
1112-6090Главен ревизор по безопасността на транспорта
1112-6091Заместник – главен ревизор по безопасността на транспорта
1112-5079Главен комисар, пожарна безопасност и спасяване
1112-5094Главен, старши и правителствен процесуален агент
1112-5095Говорител на МВнР
1112-5096Стажант-аташе
1112-5099Подуправител, Национална здравно-осигурителна каса
1112-5100Заместник-председател, Селскостопанска академия
1112-5101Председател, Селскостопанска академия
1114-9001Президент, политическа партия
1114-9002Председател, политическа партия
1114-9008Председател, организация на работодатели
1114-9009Ръководител, контролен орган на организация на работодателите
1114-9010Председател, организация на работниците и служителите
1114-9011Президент, организация на работниците и служителите
1114-9012Ръководител, контролен орган на организация на работниците и служителите
1114-9013Заместник-председател, организация на работодатели
1114-9014Вицепрезидент, организация на работодатели
1114-9016Председател, браншови и регионални организации
1114-9017Заместник-председател, организация на работниците и служителите
1114-9018Вицепрезидент, организация на работниците и служителите
1114-9019Изпълнителен директор, оранизация на работниците и служителите
1114-9020Главен директор, организация на работниците и служителите
1114-9021Директор, организация на работниците и служителите
1114-9024Председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1114-9025Заместник председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1114-9026Генерален секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1114-9027Секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1114-9028Ръководител, контролен орган на организации с нестопанска цел/съсловни организации
1114-9029Висш служител на друго регистрирано вероизповедание
1114-9030Патриарх на Българската православна църква
1114-9031Митрополит
1114-9032Главен мюфтия
1114-9033Епископ на Католическата църква в България
1114-9034Председател на Български олимпийски комитет
1114-7022Изпълнителен директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1114-7023Директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1114-7035Председател, обществена организация
1114-7036Заместник-председател, обществена организация
1114-6003Ръководител, местна организация/политическа партия
1114-6004Ръководител, контролен орган на партия
1114-6005Съветник, политическа партия
1114-6006Главен експерт, политическа партия
1114-6007Експерт, политическа партия
1114-6015Главен секретар, организация
1114-6044Главен секретар на СВ. Синод
1114-5038Изпълнителен секретар, организация на работниците и служителите
1114-5039Началник кабинет, организация на работниците и служителите
1114-5040Парламентарен секретар, организация на работниците и служителите
1114-5041Наименованието е преместено в единична група 2422, считано от 01.07.2011 г.
1114-5042Ръководител на Пресцентър, организация на работниците и служителите
1114-5043Федерален секретар, браншова организация на работниците и служителите
1114-5045Национален секретар, организация на работниците и служителите
1114-4037Игумен на ставропигиален манастир
1112-7005Отговорен магистър фармацевт
1112-2001Заготовчик, изолационни платове
1112-2002Изготвител, болкит
1112-2003Импрегнатор
1112-2004Машинен оператор, биене на каучук
1112-2005Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми и др.