НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Николай Найденов притежава магистърски степени по международни отношения и по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Близо 7 години е работил в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), като е заемал експертни и ръководни длъжности, свързани с дейностите по линия на международните отношения и международноправните въпроси от компетентността на министерството. Избран е за заместник-председател на правителствения комитет по Европейската социална харта към Съвета на Европа. Притежава 15 години юридически стаж, придобит както като адвокат, така и на ръководни длъжности в администрацията на ВСС и на КПКОНПИ. Притежава опит и като ръководител на звеното за управление на проекти към администрацията на Министерския съвет.

важна информация