ЛАЗАР МАНОЛОВ ЛАЗАРОВ - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Като заместник-министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров ще организира и координира дейността на Министерството в областта на защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници. Той ще отговаря за трудовото право, общественото осигуряване, безопасността и здравето при работа и социалната сигурност. Зам.-министър Лазаров ще наблюдава и координира дейността на Агенцията по заетостта и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", както и за изпълнението на дейностите по проект "Красива България".

Лазар Лазаров е магистър по "Икономика" със специалност "Макроикономика" в УНСС. Има специализация по проблемите на пазара на труда в България. Завършил е допълнителна квалификация по мониторинг и оценка на социални програми и проекти по методологията на Международната организация на труда.

От 1995 г. последователно е заемал консултантски, експертни и управленски позиции в Националната служба по заетостта, Българската стопанска камара, Икономическия и социален съвет, Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика.

Лазар Лазаров е съветник на министъра на труда и социалната политика в периода август 2005 - ноември 2007 г. От месец ноември 2007 г. до месец юли 2009 г. Лазар Лазаров е заместник-министър на труда и социалната политика. Отговарял е за организацията и координацията на дейността на МТСП в областта на трудовото и осигурителното законодателство, социалното осигуряване, условията на труд, политиката по доходите и социалния диалог.

От месец август 2009 г. до месец юни 2013 г. е главен експертен сътрудник към Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание.

В периода юни 2013 - август 2014 г. и от месец ноември 2014 г. до месец май 2016 г. Лазар Лазаров е заместник-министър на труда и социалната политика, който отговаря за организация и координиране дейността на МТСП в областта на социалните помощи, социалните услуги и социалното включване, подкрепата на децата и семейството, интеграцията на хората с увреждания, равните възможности на жените и мъжете и антидискриминацията. От месец юли 2016 г. е директор на Фонд "Условия на труд" в МТСП. В края на месец януари 2017 г. Лазар Лазаров заема поста заместник-министър на труда и социалната политика по време на служебното правителство.

Има опит в Европейската фондация за подобряване условията на живот и работа в Дъблин, Ирландия и в Групата на високо равнище по Корпоративна социална отговорност към Европейската комисия.

Владее английски език.