Лицензиране

Лицензиране на доставчици на социални услуги

Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, както и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, и специално създадени от общината за предоставянето на социални услуги юридически лица могат да предоставят социални услуги на територията на Република България само след получаване на лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги по реда на Закона за социалните услуги.

ПРОЦЕДУРИ:

1. Процедура по извършване на административната услуга „Издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга“ 1 - Издаване на лиценз.pdf

2. Процедура по извършване на административната услуга „Подновяване на лиценз за предоставяне на социална услуга“ 2 - Подновяване на лиценз.pdf

3. Процедура по извършване на административната услуга „Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз за предоставяне на социална услуга“ 3 - Промяна в обстоятелствата.pdf

4. Процедура по извършване на административната услуга „Прекратяване на лиценз за предоставяне на социална услуга“ 4 - Прекратяване на лиценз.pdf

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ:

За всяка социална услуга лицата по чл. 29, ал. 3, т. 2 или чл. 30 от ЗСУ подават в АКСУ отделно заявление за издаване на лиценз, по утвърден образец с приложения, и платежен документ за внесена такса.

        1. Образец на заявление за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга - 1- Заявление за издаване на лиценз

 -1.1. Допълнителна информация към заявление

        2. Образец на описание на социалната услуга - 2 - Описание на социалната услуга

        3. Образец на декларация по чл. 149, ал. 2, т. 2 от ЗСУ - 3 - Декларация по чл. 149, ал. 2, т. 2 от ЗСУ

        4. Образец на заявление за издаване на дубликат на лиценз за предоставяне на социална услуга - 5 - Заявление за издаване на дубликат лиценз

        5. Образец на заявление за подновяване на лиценз за предоставяне на социална    услуга - 6 - Заявление за подновяване на лиценз-1

        6. Образец на заявление за прекратяване на лиценз за предоставяне на социална услуга - 7- Заявление за прекратяване на лиценз

        7. Образец на уведомление за промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз за предоставяне на социална услуга - 8- Уведомление за промяна на обстоятелствата

        8. Образец на уведомление за започване на дейност по предоставяне на социална услуга с лиценз - 9 - Уведомление за започване на дейност

        9. Образец на уведомление за преустановяване на дейност по предоставяне на социална услуга с лиценз - 10 - Уведомление за преустановяване на дейност

        10. Образец на уведомление от лицата по чл. 163 от ЗСУ за започване на дейност по предоставяне на социална услуга без лиценз - 11- Уведомление от чл. 163 от ЗСУ

Такси за издаване на лиценз

С Постановление на Министерския съвет № 267 от 25 септември 2020 г. (Обн. ДВ. бр. 85 от 2 октомври 2020 г.) е приета Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги.

Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги.pdf

Таксата се внася по сметката на АКСУ и оригиналът на платежния документ се прилага към заявлението за издаване/подновяване на лиценз.

 

На вниманието на доставчиците на социални услуги с регистрация в Агенцията за социално подпомагане

            Съгласно § 38, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги срокът за лицензиране на лицата, които до влизане в сила на Закона са вписани в Регистъра на частните доставчици съм Агенцията за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират до 31 декември 2021 г.

 

важна информация