ЛАЗАР ЛАЗАРОВ - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

657482b4-2ae6-4d3f-b15a-3185a09db926

Лазар Лазаров е магистър по икономика в Университета за национално и световно стопанство. От 1995 г. последователно е заемал консултантски, експертни и управленски позиции в Националната служба по заетостта (сега Агенция по заетостта), Българската стопанска камара, Икономическия и социален съвет, Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика и Фонд „Условия на труд“. От ноември 2007 г. до юли 2009 г. е заместник-министър на труда и социалната политика. В периодите юни 2013 г. – август 2014 г., ноември 2014 г. – май 2016 г., февруари 2017 г. –  май 2017 г., както и от края на септември 2017 г. до август 2022 г. Лазар Лазаров е заместник-министър на труда и социалната политика. От август 2022 до юни 2023 г. е бил служебен заместник министър-председател и служебен министър на труда и социалната политика. 

Заместник-министър Лазар Лазаров организира и координира дейността на Министерството на труда и социалната политика в областта на социалното включване, социалните услуги, подкрепата на децата и семейството, на хората с увреждания, социалната закрила и подкрепа, равните възможности, равнопоставеността на половете и антидискриминацията. 
Лазар Лазаров организира, координира, наблюдава и контролира дейностите по социално включване на Министерството в контекста на участието на България в Отворения метод на координация в областта на социалната закрила и социалното включване.

Той наблюдава и координира дейността на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги, Агенцията за хората с увреждания, Фонд „Социална закрила“ и осъществява взаимодействие с Държавната агенция за закрила на детето за реализиране на единната държавна политика за закрила на детето.