Архив от дата:

.


Министерство на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомаганеМинистерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект на промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. С предлаганите изменения се прецизират част от действащите текстове в сектора на социалните услуги. Урежда се редът, начинът и методиката, по които доставчиците на социални услуги ще изготвят индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за ползване на социални услуги, както и тяхното съдържание.

 

С промените се прецизира отчитането на заетостта на социалната услуга, когато е делегирана от държавата дейност. Регламентира се съдържанието на информацията, която всеки доставчик следва да предостави на потенциалните потребители на социални услуги и на дирекции „Социално подпомагане“. Урежда се и възможността за удължаване на срока на договора за ползване на социални услуги въз основа на оценка на резултатите от изпълнението на индивидуалния план и желанието на потребителя. С измененията се прецизират част от дефинициите на социалните услуги и се въвежда дефиниция за „профил на социалната услуга“.

 

Друга част от промените са във връзка с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите за предотвратяване на отпадането на децата от образователната система. Тяхната цел е да се регламентира по-добрата обвързаност между  плащането на помощите и посещението на децата в училище, както и да се  гарантира, че помощите ще бъдат съобразени с потребностите на децата и ще се ползват по предназначение.

 

С промените се регламентира, че предоставянето на месечна целева помощ за заплащане на наем на общинско жилище на самотен родител с дете/деца в предучилищна и училищна възраст се обвързва с редовното посещение на предучилищна и училищна подготовка.

 

Чрез Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се правят промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Според тях, когато еднократна помощ за първокласник и на месечна помощ за дете до завършване на средно образование се предоставя в натура, видът на помощта ще се определя от директора на училището или детската градина, които посещава детето. Помощите в натура за пълно или частично плащане на такси за детска ясла или градина, детска кухня или столово хранене ще се предоставят чрез заплащане на съответните такси или средства от съответните дирекции „Социално подпомагане“.

 

Същият ред ще се регламентира и за помощите в натура за пълно или частично заплащане на участието на детето в организирани от училището/детската градина мероприятия (екскурзии, посещения на исторически, културни и други обекти, лагери и др.).

 

Пълният текст на проекта за промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е публикуван на следния линк: https://mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=230&lang=
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България