Архив от дата:

.


По-добра защита за българските работници в ЕС от 2017 г.От началото на 2017 г. влязоха в сила промените в Кодекса на труда, с които се осигурява по-добра защита на българските работници, командировани в Европейския съюз. С новите текстове се въведоха изисквания на европейски директиви, които уреждат случаите на командироване и изпращане на работници от една в друга държава-членка на ЕС, в страни от Европейското икономическо пространство или в Швейцария.

Въведе се изискването работодателите да осигурят на командированите служители най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени в приемащата държава за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа. Изискванията се отнасят до максималната продължителност на работата и минималната продължителност на почивката, минималният брой платени почивни дни, минималните ставки на заплащане, включително за извънреден труд.

В сила влязоха и разпоредбите, които дават възможност на командировани в България работници да заведат съдебен иск срещу своя работодател в случай, че са претърпели вреди поради неспазване на минималните условията на работа, предвидени в Кодекса на труда. Работодателите нямат право да третират неблагоприятно тези служители. Исковете могат да бъдат предявявани и след прекратяване на трудовото правоотношение.

 

Снимка firestock.ru
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България