Архив от дата:

.


Правителството определени редът и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и подпомагане на най-нуждаещите сеПравителството прие постановление, с което се определят редът и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) в България за периода 2014-2020 г. Програмата, одобрена от Европейската комисия на 5 декември 2014 г., е финансовият инструмент за преодоляване на хранителния недоимък, бездомността и материалните лишения.

С постановлението се регламентират редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, правилата за допустимост на разходите и процесът на верифициране на дейностите и разходите.
Оперативната програма финансирана от ФЕПНЛ очертава рамката за подпомагане с хранителни продукти на най-нуждаещите се лица, в съчетание със съпътстващи мерки за подкрепа за социално включване. Общият размер на средствата по оперативната програма през периода 2014-2020 г. е в размер на 123 312 075 евро, в т.ч. - 104 815 264 евро съфинансиране от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (85%) и 18 496 811 евро национално съфинансиране (15%). Програмата ще бъде реализирана на територията на цялата страна. 

Със средства от Програмата ще се реализира подпомагане с храни като основно материално лишение, обособено в два основни типа дейности:

Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти.

Съдържанието на индивидуалните пакети от хранителни продукти ще се определя от Управляващия орган на програмата (УО) – Агенцията за социално подпомагане (АСП). Закупуването на определените видове хранителни продукти ще се извършва от УО с обществена/и поръчка/и, в съответствие с националното законодателство. С избрания изпълнител/изпълнители ще бъде сключен договор. Продуктите ще бъдат окомплектовани в индивидуални пакети и раздавани от партньорски организации. 
Изборът на партньорска организация или организации ще се извършва от УО. 
Партньорските организации, въз основа на сключено споразумение/договор с УО, ще отговарят за раздаването и разпределението на индивидуалните пакети хранителни продукти на крайните потребители, определени по списъци, предоставени от дирекциите „Социално подпомагане“. 

Предоставяне на топъл обяд от обществените трапезарии.

Партньорски организации за предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група ще бъдат общини или райони на общини на територията на Република България. Те ще се включват в програмата самостоятелно или в партньорство с неправителствени организации, при ежегодно заявявано от тях желание и след оценка на съответното заявление от УО. 

По оперативната програма ще бъде дадена възможност обществените трапезарии да осигуряват целогодишно топъл обяд на най- бедните. Общините и районите на общини ще получават финансиране за времето, в което не са осигурени средства от фонд „Социална закрила“, т.е. от май до септември, или за целогодишно осигуряване на топъл обяд. Общините, които не са получили финансиране от фонд „Социална закрила“ ще могат да кандидатстват чрез заявления за финансиране по оперативната програма за целогодишно осигуряване на топъл обяд на най-бедните. В тези случаи, общините ще трябва да имат осигурена материална база и готовност за приготвяне на топлия обяд, тъй като със средства по оперативната програма не може да се финансира оборудване и обзавеждане.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България