Архив от дата:

.


МС одобри Плана за 2016 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитиеДнес правителството прие Плана за 2016 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.). В документа са включени комплексни хоризонтални мерки за преодоляване на демографските дисбаланси, свързани с ниската раждаемост, високата смъртност, динамичните миграционни процеси, намаляването и застаряването на населението и на работната сила.

 

Мерките са групирани в 12 стратегически направления. Сред тях са насърчаване на раждаемостта, подобряване на репродуктивното здраве, общата демографска информираност и репродуктивна култура на населението; подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност. Включени са още мерки като разработване на адекватна миграционна (външна и вътрешна) и имиграционна политика и намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст.

 

Водещ в Плана за изпълнение на стратегията е комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве, както и адаптиране към демографските промени и остаряването на населението на пазара на труда, пенсионната система, социалното подпомагане и грижи, здравеопазването, образованието и културата, като е заложено повишаване на образователното, духовно и културно равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички възрастови групи, създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот на всички социални групи, както и ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата. Предвидена е задължителна оценка на въздействието върху демографското развитие и качеството на човешкия капитал на всеки нов, изменян или допълван нормативен акт на държавата.

 

Поради многопосочното въздействие на демографските процеси, в документа е спазен принципът за предприемане на интегриран подход с участието на максимално широк кръг институции и организации, като мерките са насочени не само към повлияване на основните демографски показатели, но и към развитие качеството на човешките ресурси и към адаптиране на секторните политики към демографските промени.

 

Поради многопосочното въздействие на демографските процеси, в документа е спазен принципът за предприемане на интегриран подход с участието на максимално широк кръг институции и организации.

 

Планът за 2016 г. можете да намерите тук:

http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/demografska%20politika/otcheti%20i%20planove/PLAN%202016%20demografia.pdf

 

 

Снимка: www.rus-obr.ru
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България