Съветът на ЕС по заетост и социална политика прие Препоръка за създаване на Европейска гаранция за детето 

важна информация