Архив от дата:

.


Съветът на ЕС потвърди договорения с ЕП компромисен текст за промени в директивата за командироване на работнициПосланиците на Европейския съюз одобриха договорения от Българското председателство и Европейския парламент компромисен текст за преразглеждане на директивата за командироване на работници в ЕС. Заседанието се проведе днес в Брюксел. Директивата ще бъде окончателно приета на по-късен етап, след като законодателният акт бъде гласуван в Парламента.
 
"С постигнатото днес споразумение ЕС прилага важния принцип за равно заплащане за равен труд, като гарантира, че всички работници получават справедливо отношение навсякъде в ЕС. Местните или командированите работници, които работят на едно и също място и извършват една и съща работа, ще се ползват от еднакви условия на труд и заплащане. Споразумението е също така справедливо и балансирано, тъй като допринася за запазването на свободното предоставяне на услуги", коментира Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България и председател на Съвета.
 
Целта на преразгледаната директива е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги, като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на тези работници, които са наети на работа в една държава членка и са изпратени от работодателя си да работят временно в друга (командировани работници).
По-конкретно директивата има за цел да гарантира справедливо заплащане и равнопоставени условия между командироващите и местните предприятия в приемащата държава, като същевременно се запазва принципът за свободно движение на услуги.
 
Новата директива предвижда по-специално следното:
Командированите работници ще се ползват от същите правила за възнагражденията като местните работници на приемащата държава членка. Пояснени са също правилата за надбавките. 
Въвежда се понятието дългосрочно командироване. То означава, че след 12 месеца работникът ще се счита за дългосрочно командирован (с възможност за удължаване с 6 месеца при обосновано уведомление от доставчика на услуги). След този период спрямо командирования работник ще се прилагат почти всички аспекти на трудовото право на приемащата държава. 
Повишава се броят на евентуалните колективни трудови договори, които може да се прилагат в държавите членки със система за обявяване на колективни трудови договори или арбитражни решения за общоприложими. Колективни трудови договори могат да се прилагат спрямо командировани работници не само в сектора на строителството, както е до момента, а във всички сектори и отрасли. 
Агенциите за временна заетост ще гарантират на командированите работници същите ред и условия, които се прилагат спрямо временно наетите работници в държавата членка, в която се извършва работата. 
Подобрява се сътрудничеството срещу измамите и злоупотребите в контекста на командироването. 
Правилата за сектора на международния автомобилен транспорт ще бъдат установени в бъдещо специфично за сектора законодателство. 
Срокът за транспониране и датата на прилагане ще са 2 години след влизането в сила на директивата.  
 
Контекст 
 
Преразглеждането на директивата от 1996 г. беше предприето с цел да се адаптира законодателството към новите условия в икономиката и на пазара на труда. Беше поставен акцент върху въпросите, попадащи в обхвата на регулаторната рамка на ЕС, установена от първоначалната директива от 1996 г. Следователно преразгледаната директива за командироването на работници и директивата за осигуряване на изпълнението се допълват и подсилват взаимно.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България