Архив от дата:

.


Фонд „Социална закрила“ ще финансира 36 проекта за обществени трапезарииФонд „Социална закрила“ ще финансира проектите на 36 общини и фирми за предоставяне на услугата „Обществена трапезария“. Това реши Управителния съвет на Фонда. Общата стойност на одобрените проекти е 2 479 314 лв. Чрез тяхното реализиране 4251 души на територията на цялата страна ще получават безплатен топъл обяд в периода от март до декември.

 

Трапезариите могат да се посещават от хора, които получават месечни социални помощи, самотно живеещи лица с минимални пенсии, скитащи и бездомни деца и възрастни и други лица от уязвими групи.

 

Допълнителна информация

 

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) е второстепенен разпоредеител с бюджет към министъра на труда и социалната политика. Със средства от ФСЗ се финансират целеви социални програми, проекти за предоставяне на социални услуги,  проекти за изграждане на нова, или реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги. При определени условия се отпускат социални помощи за задоволяване на неотложни жизненоважни потребности на отделни лица и семейства.

 

За задоволяване на неотложни жизненоважни потребности на лицата и семействата, може да се отпуска еднократна социална помощ веднъж годишно.

 

Управителният съвет на фонда взема решение за отпускане на помощта въз основа на писмено заявление по образец, подадено  в рамките на бюджетната година, за която се иска помощта, и социален доклад, изготвен от дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на лицата, при съобразяване с:

 

1. Утвърдения бюджет на Фонда и изпълнението на месечните лимити за разходване на средствата

 

2. Броят на подадените заявления за социална помощ, отговарящи на административните условия.

 

Дирекция „Социално подпомагане” изисква от лицата, кандидатстващи за социална помощ всички документи, доказващи необходимостта от помощта, с цел установяване на обстоятелствата от социален, здравословен и битов характер, които се отразяват в социалния доклад.

 

Размерът на помощта е до 2 000 лева и се отпуска само след изчерпване на всички други нормативноопределени възможности.

 

Управителният съвет  може да вземе решение за  редуциране на размера на отпусканата социална помощ, така че всички лица, които отговарят на условията за подпомагане да бъдат подкрепени, макар  и частично.

 

Максималният размер на помощта може да се отпусне, когато се кандидатства за:

 

1. Закупуване на помощно средство /вертикализатор за деца с ДЦП и др./, което не може да се осигури по друг ред;

 

2. При проведено лечение, за което са заплатени средства  надвишаващи  няколко пъти допустимия максимален размер.

           

Социална помощ не се отпуска за:

 

1. Заплащане на допълнителни услуги извън оказаната медицинска помощ като избор на екип, подобрени битови условия и допълнително обслужване и други дейности, свързани с престоя в лечебното заведение;

 

2. Заплащане на разходи за лечение и/или закупуване на медицински изделия, които се поемат в пълен или частичен размер от други институции – НЗОК, МЗ и др.; 

 

3. За закупуване на помощни средства, приспособления и консумативи, които се отпускат по реда на други закони и нормативни актове;

 

4. За лечение в чужбина.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България