Архив от дата:

.


Европейският икономически и социален комитет обсъди мерки за подкрепя на уязвимите региони и гражданиПолитиките за подкрепа на уязвимите региони и граждани бяха централна тема на заседанието на Европейския икономически и социален комитет, което се проведе на 6 март в София. По време на форума бяха обменени опит и добри практики за насърчаване на икономическото развитие и за борба с обезлюдяването в извънградските региони. Делегатите обсъдиха възможностите за преодоляване на регионалните различия в заетостта и безработицата  и набелязоха мерки за насърчаване на инвестициите в селските и планинските райони. Сред основните теми на дискусията бяха и мерките за създаване на работни места за хора с увреждания и за защита на правата на уязвимите граждани.

 

Преодоляването на регионалните дисбаланси изисква мобилизиране на значителни институционални и организационни ресурси и прилагането на интегриран подход между отделните политики - икономическа, финансова, данъчна, социална и политика по заетостта, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на конференцията.

 

Той подчерта, че прилаганите от правителството и социалните партньори мерки, както и икономическото съживяване са довели до много добри резултати – през 2017 г. младежката безработица намаля от 15% на 12%, а нивото на безработицата като цяло в България е най-ниско за последните 10 години - 6%.

 

Трудовата интеграция е най-добрият метод за борба с бедността и социалната изолация на уязвимите групи от населението, каза министър Петков. Той представи мерките, с които държавата подкрепя уязвимите групи на пазара на труда - продължително безработните, младежите до 29 г., хората без професия, безработните над 50-годишна възраст и хората с трайни увреждания.

 

За съжаление не всички могат да бъдат интегрирани на пазара на труда, но на всички, които са физически трудоспособни, следва да бъде предоставена тази възможност. Гарантиране правата на хората с увреждания е един от основните приоритети както в Програмата за управление на правителството за периода 2017-2021 г., така и на Българското председателство на ЕС. Целите ни са да създадем условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита. Паралено с това правителството полага усилия за усъвършенстване на законодателството за тяхната интеграция, за да се постигне по-добра целенасоченост, ефективно управление и контрол на финансовите средства, които се изразходват за тази политика, каза министър Петков.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България