Рубрики


Пенсии за осигурителен стаж и възраст


Условия за пенсиониране през 2018 г.

 

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се придобива при навършена възраст 61 години и 2 месеца и осигурителен стаж 35 години и 6 месеца за жените, и навършена възраст 64 години и 1 месец и осигурителен стаж 38 години и 6 месеца за мъжете.


Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО за лицата, които нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж, се придобива при навършена възраст 66 години и 2 месеца за мъжете и жените.


Право на пенсия по чл. 68а от КСО - лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.


Лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.) придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 2 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) действително изслужени по съответните специални закони. Лицата по чл. 69, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират независимо от възрастта им до 31 декември 2018 г. (§ 50 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на КСО).


Право на пенсия по чл. 69б от КСО имат лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили възраст 48 години и 8 месеца за жените и 53 години и 2 месеца за мъжете при първа категория труд и 53 години и 8 месеца за жените и 58 години и 2 месеца за мъжете при втора категория труд.


Право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО учителите придобиват при навършване на възраст 58 години и 2 месеца от жените и 61 години и 1 месец от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

Пенсии




  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"



ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България