Рубрики


Национален съвет по условия на труд


Националният съвет по условия на труд е създаден на основание Закона за здравословни и безопасни условия на труд като постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище. 

Националният съвет по условия на труд работи на обществени начала и се състои от представители на: Министерския съвет; Националния осигурителен институт; национално представителните организации на работодателите; национално представителните организации на работещите.

Председател на Националния съвет по условия на труд е министърът на труда и социалната политика.

Представителните организации на работещите и на работодателите, участващи в Националния съвет по условия на труд, определят от своя състав двама заместник-председатели на съвета.

Членовете на Националния съвет по условия на труд приемат правилник за работата на съвета.

Организацията на дейността, техническото и административното обслужване на Националния съвет по условия на труд се осъществяват от Министерството на труда и социалната политика.

Националният съвет по условия на труд:

- обсъжда състоянието на условията на труд и дейността за инспектиране на труда и предлага мерки за подобряването им;

- обсъжда Национална програма за безопасност и здраве при работа и отчет за изпълнението й;

- обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове в областта на условията на труд и инспектирането на труда и прави предложения за изменението им;

- взема решения за създаване на отраслови и браншови структури за тристранно сътрудничество по условията на труд;

- създава помощни органи към съвета за решаване на специфични въпроси;

- координира дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд;

- проучва и популяризира наш и чужд опит, организира национални конкурси, семинари, акции и други форми за стимулиране на дейността;

- приема програми за проучване и разработване на проекти за решаване на проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, финансирани от фонд "Условия на труд";

- взема решения за извършване на съвместни проверки по реда на Закона за инспектиране на труда.

 

 

Правилник за работата на НСУТ

 

Председател и заместник-председатели на НСУТ

 

Членове на НСУТ

 

Заседание 07.01.2020 г., Покана 1, 2; Решения

Заседание 14.10.2019 г., Покана, Решения

Заседание 27.05.2019 г., Покана, Решения

Заседание 25.02.2019 г., Покана, Решения

Заседание 05.10.2018 г., Покана, Решения

Заседание 25.07.2018 г., Покана, Решения

Заседание 12.02.2018 г., Покана, Решения

Заседание 21.11.2017 г., Покана, Решения

Заседание 11.10.2017 г., Покана, Решения

Заседание 22.08.2017 г., Покана, Решения

 

 

 

Секретар на НСУТ: Калина Петкова- директор на дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", МТСП

 

Секретариат: дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", МТСП

 

За контакти: Калина Петкова

 

тел.: 02/8119539

 

e-mail: petkova@mlsp.government.bg

Труд
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България