Рубрики


Проект BG05M9OP001-3.018 "Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани"


Проект BG05M9OP001-3.018 "Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани"

Министерство на труда и социалната политика е определено за конкретен бенефициент попроект BG05М9ОР001-3.018 „Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Цел на проекта:Подобряване ефективността на политиката по доходите и координацията ù с други релевантни публични политики. Създаване на условия за ефективно прилагане, наблюдение, координиране, отчитане и оценяване на  политиката в областта на жизненото равнище и доходите  в страната и в регионален аспект.

Стойност на проекта 200 000 лв.

По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

1.Надграждане на системата за наблюдение изпълнението на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд.

2. Разработване на мерки за активизиране на социалния диалог в областта на доходите от труд и жизненото равнище на регионално и областно ниво.

3. Създаване на механизъм за координация на различните заинтересовани страни участващи в реализиране на мерките от политиката по доходите.

Начална дата: 26.09.2018 г.

Крайна дата:   26.12.2019 г.

Със заповед №РД01-581/11.09.2019 г.на заместник-министър и ръководител на УО на ОП РЧР  г-жа Зорница Русинова, срокът на проекта е удължен до 31.12.2020 г.

Жизнен стандарт
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България