Рубрики


ГОДИШНА ПРОГРАМА 2008 Г.


 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

 ГОДИШНА ПРОГРАМА 2008

 

Първоначална версия (от 28 август 2008 г.)

Ревизирана редакция след диалог с Комисията

Версия, ревизирана в светлината на оценките и/или след затруднения при прилагането

Версия, ревизирана след ревизирането на стратегическите насоки

 

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ФОНД: Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007 – 2013 като Част от Рамковата програма “Солидарност и управление на миграционните потоци”, установена с Решение на Съвета 2007/435/EО
 

ОТГОВОРЕН ОРГАН:

Дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция”,
Министерство на труда и социалната политика
ул. „Триадица” 2, 1051 София, България
 
ЛИЦЕ ЗА ВРЪЗКА: Лиляна Станкова,
Директор на Дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция”
Тел./Факс: +359 2 9873980, Тел.: +359 2 8119-538
E-mail: lstankova@mlsp.government.bg
 

ОБХВАНАТ ПЕРИОД: 1/1/2008 – 31/12/2009

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, КОИТО ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ПРОГРАМАТА.. 3

1.1. Подбор на национални проекти. 3

1.2. Подбор на индивидуални проекти. 4

1.3. Ориентировъчен график. 4

2.  ПРОМЕНИ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (ако е уместно)5

3.  ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ ОТ ПРОГРАМАТА СЪГЛАСНО ИЗБРАНИТЕ ПРИОРИТЕТИ..5

3.1. Дейности по изпълнение на Приоритет 1 – Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общи основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”..5

3.2. Дейности по изпълнение на Приоритет 2 – Разработване на индикатори и методологии за оценка за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за улесняване на координацията на сравнително обучение.. 13

3.3. Дейности по изпълнение на Приоритет 3 – Изграждане на административен капацитет, координация и изграждане на интеркултурна компетентност на различните нива и структури на админитстрацията ..18

3.4. Дейности по изпълнение на Приоритет 4 – Обмяна на опит, добра практика и информация за интеграцията с другите страни-членки. 24

4.  ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ.. 26

5.  ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ.. 28

6.  ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 2008 г.28

 

Пълен текст на програмата

 

Годишни програми
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България