Рубрики


Съвет на Европа


Съвет на Европа - общо представяне

 

Съветът на Европа е регионална организация, създадена през 1949 г.  В момента в СЕ членуват 47 държави, а 5 държави са със статут на наблюдатели. Основните цели на организацията са укрепване на демокрацията, човешките права и правовата държава и търсене на общи решения на политическите, социалните, културните и юридическите проблеми на нейните държави-членки.

 

Основни органи:

 

Комитетът на министрите е висшият изпълнителен орган, в който са представени всички членуващи държави чрез своите министри на външните работи и техните заместници, като обикновено това са постоянните им представители в Страсбург. Основната дейност на този орган включва развитието на политическия диалог между държавите-членки, приемането на препоръки за действие към страните, приемането на конвенции и споразумения, мониторинг на изпълнението на поетите от държавите-членки задължения и др.

 

Парламентарната асамблея е съставена от 636 депутата (318 официални представители и 318 техни заместници) от националните парламенти на 47-те държави. Във всяка делегация политическите партии са представени пропорционално на представителството им в националните парламенти. Текстовете, които Асамблеята приема (препоръки, мнения, резолюции), служат като основни насоки в провежданата от Комитета на министрите, националните правителства, парламенти и партии политика.

 

Конгресът на местните и регионалните власти е съвещателен орган, представляващ местните и регионалните интереси в Европа. Има две камари – една на регионалните власти и друга - на местните, като по този начин се дава глас на местното самоуправление.

 

Секретариатът се оглавява от Генерален секретар, който отговаря пред Комитета на министрите. Основната задача на секретариата и на Главния секретар е стратегическото управление, работната програма, бюджета, както и ежедневната работа на Организацията.

 

Участие на Министерството на труда и социалната политика в  дейности по линия на  Съвета на Европа.

 

България е страна по Европейската социална харта (ревизирана) на СЕ. Европейската социална харта (ЕСХ) е международен договор, открит за подписване от държавите-членки на Съвета на Европа (СЕ). ЕСХ утвърждава на международноправно ниво основните икономически и социални права, като по този начин допълва Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. ЕСХ влиза в сила през 1965, а през 1996 г. се открива за подписване Европейската социална харта (ревизирана), която внася изменения и допълнения, и установява нови права. Понастоящем са в сила и двата договора. Република България е ратифицирала ЕСХ (р) на 29.03.2000 г., която е в сила от 1.08.2000 г.

 

Контролът по прилагането на приетите разпоредби от ЕСХ и ЕСХ(р) се извършва на няколко етапа. Ежегодно се изготвят национални доклади, в които подробно се дава информация за законодателството и практиката, свързани със съответните разпоредби на Хартата. Националните доклади се разглеждат от Европейския комитет по социалните права, който е независим орган на СЕ, състоящ се от 15 висококвалифицирани експерти. Въз основа на националните доклади този орган прави заключения за съответствие, несъответствие или отлагане на решението поради изискване за предоставяне на допълнителна информация за всяка страна.

 

Изготвените от Европейския комитет по социалните права  заключения са обект на разглеждане от Правителствения комитет по Европейската социална харта. Този орган се състои от представители от всяка страна по Хартата, като на неговите заседания се разглеждат констатираните несъответствия между приетите разпоредби на Хартата и вътрешното законодателство и практика на всяка страна. В случай на продължително и/или сериозно нарушаване на разпореди от Хартата, Правителственият комитет може да изготви предложение за препоръка, която на свой ред се гласува от Комитета на министрите на СЕ.

 

МТСП участва в изготвянето на Национална програма за участие на България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа в областта на труда и социалната политика.

 

Министерството на труда и социалната политика участва със свои представители в комитети и РГ на СЕ, като Правителствения комитет по ЕСХ, Комитета по социална кохезия, Комитета за хората с увреждания и др.

 

Международни организации
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България