Рубрики


Международна организация по труда


“Ако искаш мир, създай справедливост”

 

Тези думи, изречени в началото на 1920 г.  от Албер Тома, първият директор на Секретариата на МОТ,  и днес точно изразяват основната мисия на МОТ - да развива социалния прогрес.

 

МОТ е международна правителствена организация, създадена през 1919 г. Съществена и уникална особеност на МОТ е нейната тристранна структура. Основните й  органи  се състоят от представители на държавата (правителствени представители), на работодателите и на работниците и служителите (на техните организации) в съотношение 2:1:1.

 

Основни органи на МОТ са:

 

1. Международна конференция на труда -   провежда се  ежегодно. В нейната работа участват делегации на всички държави-членки. Конференцията обсъжда доклада на генералния директор на Международното бюро по труда, приема бюджета на Организацията, обсъжда доклад по прилагането на конвенциите и препоръките, приема международни конвенции и препоръки.

 

2. Административен съвет- той се състои от общо 56 представители, от които 28 правителствени и по 14 представители на работодателите и на работниците. Той е основният изпълнителен орган на МОТ. На неговите заседания се подготвят и обсъждат проекта на бюджет на Организацията, дневния ред на сесиите на МКТ, избира генерален директор и др.

 

През периода юни 1999 – юни 2002 г. България бе заместник-член на Административния съвет на Международното бюро по труда, през месец юни 2002 г., бе избрана за  титулярен член на Административния съвет за периода 2002-2005 г. Този избор бе признание за активната роля на страната ни за утвърждаване на международните трудови стандарти.

През този период България взе дейно участие в работата на Комитета по заетост и социална политика, Комитета по свобода на сдружаването, Комитета по програмата, финансовите и административните въпроси, Работна група по социалните аспекти на глобализацията и Борда на директорите на Международния център за обучение в Торино.

По време на 97-та сесия на Международната конференция на труда, 2008 г., България бе избрана за заместник-член на Административния съвет на МБТ за периода 2008-2011 г.. В този период участие в горецитираните комитети взеха представители на МТСП и на Постоянното представителство на Р България в ООН и другите международни организации в Женева.

Основният приоритет на МТСП, свързан с участието на страната ни в Международната организация на труда, е да се подобри съответствието на вътрешното право с международните трудови стандарти, чрез усъвършенстване на законовата рамка и  прилагането им. Изминалите десет години се характеризират с интензивно сътрудничество между България и  Международното бюро по труда, като за отбелязване е фактът, че България е на челно място сред държавите, ратифицирали най-много конвенции на МОТ. Освен чисто количественото изражение, акцентът в  международната дейност на МТСП е качественото и ефективно прилагане на приетите стандарти, както и осъвременяването им с такива, приети през последните десетилетия и получили широко разпространение в международния трудов свят.

Страната ни е получила и значителна по обем техническа помощ от Организацията. От голяма полза за България бяха  подписаните и изцяло реализирани три програми за сътрудничество между Република България и МОТ за периода 2000-2009 г., както и изготвената и реализирана след това Програма за достоен труд. През 2010 г. България бе включена  в Глобалния пакт по заетостта на МОТ. Координатор на дейностите по Глобалния пакт по заетостта бе отдел „Международни организации и международно сътрудничество” в дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“.

България бе заместник-член на АС на МБТ за периода 2011-2014 г. Тя бе избрана на този пост през 2011 г. по време на 100-та сесия на Международната конференция на труда, като кандидатурата ни беше одобрена в резултат на постигнато през март 2011 г. устно споразумение с Литва и Унгария. В качеството на заместник-член на АС България получи място в борда на Международния обучителен център на МОТ в Торино и в борда на Международния институт за изследвания на труда.

 

На 2 юни 2014 г. по време на 103-та сесия на Международната конференция на труда от квотата на правителствените представители България eизбрана за титулярен член на Административния съвет (АС) на Международното бюро на труда за периода 2014-2017 г., а президентът на КНСБ г-н Пламен Димитров  бе избран за заместник-член от квотата на работниците и служителите /в персонално качество/.

Титулярното членство в АС на МБТ дава възможност за активно влияние на България при вземането на решения по всички въпроси, които се разглеждат от гореизброените комитети и от пленума на АС. То  е предпоставка за повишаване на международния престиж на нашата страна, за засилване на сътрудничеството ни с МБТ и за установяване на полезни контакти, както и за по-големи възможности за евентуално участие по програми и проекти. Членството има отношение и към засилване престижа на България като една от по-новите държави-членка на Европейския съюз.

 

3. Международно бюро на труда - това е Секретариатът на МОТ, в който работят международни служители от много страни в света. Основна задача на МБТ е да подпомага МКТ, Административния съвет и държавите-членки на МОТ, по различни въпроси на трудовите и осигурителните отношения. То се оглавява от генерален директор.

 

В дейността на МОТ  се  очертават три основни насоки:

- нормотворческа функция - това е основната дейност - приемане на международни трудови конвенции и препоръки, чието  предназначение е да установяват международни норми за регулиране на труда, които очертават линията,   която насърчава   развитието националните трудови законодателства и социална политика на държавите;

- техническо сътрудничество - състои се в оказване на помощ и съдействие на държавите-членки при решаване на практически въпроси, свързани с труда и положението на трудещите се;

 - изследователска, проучвателна и информационна дейност на МОТ. Тя се осъществява от МБТ. То подготвя материалите по въпроси, включени в дневния ред на МКТ и на Административния съвет, предоставя съвети, експертни заключения и мнения по законопроекти и други проекти в областта на труда, общественото осигуряване, извършва и публикува научни изследвания, в които обобщава международния опит в решаването на трудовите и  социалните проблеми.

 

МОТ - представяне в PowerPoint

 

Международни организации
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България