Рубрики


Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Берлин, Федерална република Германия


 

Уважаеми посетители!

 

          Добре дошли на интернет - страницата на Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към   Посолството на Република България в Берлин, Федерална република Германия (СТСВ-Берлин)!  

 

     Тук може да получите информация за условията за пребиваване и работа в Германия и да се запознаете с дейността на СТСВ-Берлин и с начините за  връзка със Службата. На тази страница Вие ще намерите актуална информация по въпроси в областта на труда и социалната сигурност в Германия.

 

СТСВ - Берлин изпълнява дейности от областите на компетентност на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), основните от които са следните:

1.    Защита интересите на българските граждани чрез:

-     подпомагане упражняването на правата им за достъп до трудовия пазар на приемащата държава (Германия),в т.ч. и при командироване на работници в рамките  на предоставяне на услуги;

-      подпомагане упражняването на правата им за достъп и ползване на социални права, напр. здравна защита, обезщетения за болест, майчинство, безработица, семейни обезщетения, пенсии и др.;

-   приемане на жалби и оказване на съдействие по трудови и социални въпроси.

2. Поддържане на контакти и развитие на сътрудничеството с официалните германски институции, отговарящи за заетостта, социалното осигуряване, социалното подпомагане, защита на децата и семейството и др.

3. Организиране, провеждане и участие в приемни консултативни дни, в трудови борси и в информационни дни;

4. Взаимодействие с германските синдикати по въпроси, касаещи спазване на трудовото законодателство, социалните права на работещите, безопасните и здравословни условия на труд, спазването на закона за минималното почасово заплащане и др.;

 5. Поддържане на контакти и сътрудничество с български неправителствени организации в Германия;

 6. Оказване на съдействие при разработване на съвместни проекти в областта на труда и социалните въпроси между Германия и България;

 7. Предоставяне на информация относно българското трудово и социално законодателство и възможностите за заетост/самонаетост/ на германските граждани и установяване на германски фирми в България.

 

 

Ради Футеков

Ръководител на СТСВ-Берлин

 

 

 

Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Берлин, Федерална република Германия
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България