Рубрики


Националния комитет по международно хуманитарно право


Националният комитет има консултативни и аналитични функции, както и функции по отношение разпространение и популяризиране на международното хуманитарно право и по международното сътрудничество.

Международното хуманитарно право (МХП) е система от договорни и обичайни международноправни норми, уреждащи отношения между субектите на международното право, страни по въоръжен конфликт (или война) относно прилаганите в това отношение средства и методи, защита на ранените, болните, военнопленниците и гражданското население. МХП призовава държавите в случаите на въоръжен конфликт (или война) да съдействат, независимо дали са страни, или не по конфликта, за възможно максимално хуманизиране на въоръжените сблъсъци.

Принципи:

- ограничаване на воюващите при избора на средствата и методите за водене на военни действия;

- защита на правата на пленените, болните и ранените военослужещи;

- защита на правата на гражданското население;

- закрила и определяне на режими на гражданските обекти и културните паметници;

- определяне на статуса и отношенията с неутралните и невоюващи държави.

Председател на българския Национален комитет по МХП е министърът на външните работи, а заместник-председател – ресорен заместник-министър на отбраната. 

В състава му като членове участват представители на министерствата, имащи отношение към проблематиката, както и  на Българския червен кръст като организация с нормативно предвидени функции в областта на МХП. За участие в работата на Комитета могат да бъдат канени представители на други държавни институции като тази на Омбудсмана на Република България, на законодателната и съдебната власт, представители на академичните среди и др. Целта е Националният комитет да има широк междуведомствен характер. Създаването на Национален комитет по международно хуманитарно право е в съответствие с политиката на ЕС за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право и ангажирането посредством конкретни оперативни инструменти. Ангажиментът на ЕС за спазване на МХП е заложен в чл. 3 от Договора за Европейския съюз, както и в Насоки за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право. Национални комитети съществуват в 112 страни по света и в 20 от 28-те държави членки на ЕС. Международният комитет на Червения кръст в Женева като основна организация на глобално ниво, ангажирана в разпространението и развитието на международното хуманитарно право, препоръчва и насърчава създаването на национални комитети в областта на МХП. Същевременно, решението за създаването на Национален Комитет по МХП, техният формат и състав се определят от отделните държави, по преценка на съответното правителство.

В състава му влиза и заместник-министър на труда и социалната политика, предвид предмета на международното хуманитарно право, което засяга и социални въпроси от статута на гражданските лица при военни конфликти.

Националния комитет по международно хуманитарно право е създаден с ПМС № 35/28.2.2019 г.

Източници на МХП са Хагските конвенции 1899 и 1907 г. и 4-те Женевски конвенции от 1949 г.:

1.      ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ОТНОСНО ЗАКРИЛА НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА; Ратифицирана с Указ на Президиума на НС № 181 от 22 май 1954 г.; Изв., бр. 43 от 1954 г. В сила за България от 22 януари 1955 г.

2.      ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УЧАСТТА НА РАНЕНИТЕ И БОЛНИТЕ В ДЕЙСТВАЩИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ; Ратифицирана с Указ на Президиума на НС № 181 от 22 май 1954 г.; Изв., бр. 43 от 1954 г. В сила за България от 22 януари 1955 г.

3.      ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УЧАСТТА НА РАНЕНИТЕ, БОЛНИТЕ И ПРЕТЪРПЕЛИТЕ КОРАБОКРУШЕНИЕ ОТ СЪСТАВА НА МОРСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ; Ратифицирана с Указ на Президиума на НС № 181 от 22 май 1954 г.; Изв., бр. 43 от 1954 г.

4.      ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕТО НА ВОЕННОПЛЕННИЦИТЕ; Ратифицирана с Указ на Президиума на НС № 181 от 22 май 1954 г.; Изв., бр. 43 от 1954 г. В сила за България от 22 януари 1955 г.

 

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 70 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ

 

Националния комитет по международно хуманитарно право
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България