Достатъчно ли е изискуемите писмено определени лица в обектите на фирмата, които да я представляват пред инспекция по труда да бъдат определени чрез заповед или трябва да се правят пълномощни, съответно нотариално заверени пълномощни ли?


Уважаема госпожо Илиева, Въпросът Ви вероятно е свързан с разпоредбите на чл. 403а от КТ. Съгласно ал. 2 на чл. 403а, работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда. Цитираната разпоредба не поставя изискването определеното длъжностно лице да притежава нотариално заверено пълномощно. В тази връзка считаме, че няма пречка изискването да бъде изпълнено чрез писмена заповед на работодателя, доколкото определеното от работодателя лице го представлява на територията конкретното поделение, обект или работна площадка и е задължено да оказва съдействие и предоставя изискваната от инспекцията по труда информация по време на извършваната проверка. От друга страна, при нарушения на трудовото законодателство, установени с актове, съставени от държавните контролни органи, същите се връчват на нарушителя лично срещу подпис (чл. 416, ал. 3 КТ) и в този случай актът срещу работодателя не може да бъде връчен на определеното от него със заповед лице, освен ако същото не притежава легален документ (нотариално заверено пълномощно). /ДК/


Работя в строителна фирма . Съгласно чл.403а от КТ , работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица на обектите и работните площадки , които да го представляват пред контролните органи на Инспекцията по труда .Въпросът ми е ,необходимо ли е това лице да е изкарало курс за длъжностно лице по безопасност и здраве .Дата 05.10.2010


Уважаема госпожо Неделчева, Съгласно чл. 403а, ал.2 от Кодекса на труда работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площад¬ки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда. „Длъжностно лице” по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на КТ е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието. Следователно няма изискване длъжностното лице по чл. 403а, ал. 2 от КТ да е преминало курс за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа./АК/


Как се процедира по чл. 403а (2) в предприятия с малък състав, където Управителя е и ОБЗР? Предварително благодаря.


Уважаеми господин Рупов, Съгласно чл. 2, ал. 2 на "Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове" (ДВ. бр.91 от 1998г.), в зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работниците, условията на труд и рисковите фактори, работодателят създава органи за безопасност и здраве при работа (ОБЗР), като назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация. Не е задължително обаче длъжностното лице по ал. 2 на чл. 403а да бъде органът по безопасност и здраве при работа. /ЛТ/


При издаване на пълномощно да представлявам Управителя пред всички дирекции "Инспекция по труда",достатъчен ли е в текста да е вписано - "Да подписва, подава и получава от мое име документи, писма, молби и други" за да мога да се разписвам при връчване на протокол от проверка с констатирани нарушения, или текста трябва да има друго съдържание.


Уважаема госпожо Велчева, Въпросът Ви вероятно е свързан с разпоредбите на чл. 403а от КТ. Съгласно ал. 2 на чл. 403а, работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда. Цитираната разпоредба не поставя изискването определеното длъжностно лице да притежава нотариално заверено пълномощно. В тази връзка считаме, че няма пречка изискването да бъде изпълнено чрез писмена заповед на работодателя, доколкото определеното от работодателя лице го представлява на територията конкретното поделение, обект или работна площадка и е задължено да оказва съдействие и предоставя изискваната от инспекцията по труда информация по време на извършваната проверка. От друга страна, при нарушения на трудовото законодателство, установени с актове, съставени от държавните контролни органи, същите се връчват на нарушителя лично срещу подпис (чл. 416, ал. 3 КТ) и в този случай актът срещу работодателя не може да бъде връчен на определеното от него със заповед лице, освен ако същото не притежава легален документ (нотариално заверено пълномощно). Обръщаме Ви внимание, че въпросите, свързани с контрола по спазване на трудовото законодателство са от компетенциите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА „ГИТ”). В тази връзка за повече информация следва да се обърнете към съответната териториална дирекция на ИА „ГИТ”./АК/


За обслужване на 82 обекта са наети 8 лица в 4 мобилни екипа. На всеки обект има договорени посещения годишно, а в останалото време, през работната седмица, те отговарят на повиквания. Във връзка с чл. 403а, ал. 1 и 2, и чл. 408, ал. 2, при описаната система на работа, бих искала становище за изискуем брой ревизионни книги и друга документация.


Уважаема госпожа Георгиева, В разпоредбите на чл. 403а, ал.1 и 2 от Кодекса на труда (КТ) в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред, списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда (ал.2). За повече подробности се обърнете към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. СС


Всяка година ли се издават заповедите по чл.403,ал 2 от КТ


Уважаема госпожо Савчева, Въпросът Ви вероятно е свързан с разпоредбата на ал. 2 на чл. 403а от Кодекса на труда (КТ). Съгласно тази разпоредба работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда. От текста на разпоредбата е видно, че на работодателя е предоставено правото писмено да определи длъжностното лице, което да го представлява пред контролните органи. Следователно изборът на длъжностното лице и срокът, през който то ще осъществява представителни функции на основание чл. 403а, ал. 2 от КТ зависи изцяло от волята на работодателя./АК/


Интересува ме в кой законов акт е посочен начина и изискванията за съставяне и водене на график при сумирано изчисляване на работното време? Оповестяването му не противоречи ли на ЗЗЛД?


Уважаема госпожа Чанкова, Съгласно чл. 139, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. В предприятия, в които организацията на труда позволява това, може да се установява работно време с променливи граници. Времето, през което работникът или служителят трябва задължително да бъде на работа в предприятието, както и начинът за неговото отчитане се определят от работодателя. Извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят сам определя началото на работното си време. Съгласно чл. 142, ал. 1-4 от Кодекса на труда, работното време се изчислява в работни дни - подневно. Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден.Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време. На основание чл. 9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. Следователно, графикът при сумирано изчисляване на работното време е документ за разпределяне на работното време за работниците и служителите в предприятието. Също така, съгласно чл. 403а, ал. 1 от КТ, в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред, списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. ЕКБ


Чл. 403а от Кодекса на труда отнася ли се и за служебните автомобили? Трябва ли в служебния си автомобил да нося цялата документация описана в чл.403а от КТ?


Уважаема госпожо Мънкова, Във връзка със запитването относно обхвата на чл. 403а, ал. 1 от Кодекса на труда бихме искали да Ви уведомим, че в Наредбата за организацията на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт (обн., ДВ, бр. 77 от 19.09.2006 г., изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.) са уредени изискванията за организацията на работното време и почивката на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата работното време на транспортните работници се отчита от работодателите в индивидуален дневник за всяко лице по образец съгласно приложението. Самостоятелно заетите водачи отчитат работното си време в дневник съгласно приложението (ал. 2). Те носят отговорност за достоверността на данните в дневника. Самостоятелно заетите водачи са длъжни да съхраняват дневника на място, което позволява по всяко време да го предоставят на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за извършване на проверка. Дневниците се съхраняват за срок не по-малко от две години след края на календарната година, през която са съставени. /АК/


Съгласно чл.24 от Закона за здравословни и безопасни условия на тред и Наредба№3 съм определен като Орган по безопасност и здраве със Заповед на изп. директор на предприятието.В случай на необходимост трябва ли за се съобразяване изрично с императивите от чл. 403а от КТ. ал. 2 и да ми бъде издадено отделно пълномощно за да го представлявам ?


Уважаеми господин Василев, Съгласно ал. 2 на чл. 403а, работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда. Цитираната разпоредба не поставя изискването определеното длъжностно лице да притежава отделно пълномощно. В тази връзка считаме, че няма пречка изискването да бъде изпълнено чрез заповедта на работодателя, с която е определен за орган по БЗР, в случай, че изрично му възложи да го представлява пред контролните органи на инспекцията по труда. От друга страна, при нарушения на трудовото законодателство, установени с актове, съставени от държавните контролни органи, същите се връчват на нарушителя лично срещу подпис (чл. 416, ал. 3 КТ) и в този случай актът срещу работодателя не може да бъде връчен на определеното от него със заповед лице, освен ако същото не притежава легален документ (нотариално заверено пълномощно). (ВС)


1.В какъв срок след провеждането на началния инструктаж се провежда периодичния. 2. Трябва ли да има книги за начален и периодичен инструктаж на всеки обект на фирмата.


Уважаемa госпожо Богданова, Условията и редът за провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.). Цялостната организация за провеждане на инструктажите се определя писмено от работодателя, в зависимост от конкретната ситуация в предприятието и наличните рискове, като се посочат видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите. Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа и логично във времето би следвало да се провежда след началния инструктаж, инструктажа на работното място и обучението по чл. 13, ал. 2, в случай че са налице обстоятелствата по чл.13, ал. 2. Такъв инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.) не посочва изрично мястото за съхранение на книгите за инструктаж, а само срока за съхранение на документацията, отнасяща се до провеждането на обученията и инструктажите. Изчерпателния списък на документите, които работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи, в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд е даден в чл. 403а, ал. 1 на Кодекса на труда. Видно от разпоредбите на този член е, че книгите за инструктаж не са в обхвата му. Считаме, че при определяне на организацията за провеждане на инструктажите, право на работодателя е да определи мястото за съхранение на книгите за инструктаж по своя преценка, в зависимост от конкретната организация на работа в предприятието. (ДД)

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България