Категории:


Към категориите

2019-09-16 18:50:38 - Десислава Бакърджиева
Във връзка с чл.38 от ЗХУ към момента (м. септември 19) фирмата разполага с 42 служителя, но за предходните месеци бройката е надвишавала 50. Как можем да коригираме липсата на назначен човек с увреждане? Достатъчно ли е да заплатим компенсационните вноски за съответните минали месеци от юли насам? Благодаря Ви.

2019-10-10 15:15:26 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Бакърджиева, С оглед на разпоредбата по § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ) „работодателите, задължени да изпълняват квота по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, през 2019 г. предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на Правилника в Държавен вестник“, за работодателите, задължението за изпълнение на квотата възниква от 02.07.2019 г. и от тази дата възниква задължението на длъжностните лица от териториалните дирекции на инспекцията на труда, в качеството на контролиращ орган, да проверяват дали съответният работодател през 2019 г. е предприел действия за назначаване на хора с трайни увреждания в изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ. Работодателите, които не изпълняват квотните задължения ежемесечно заплащат компенсационна вноска в нормативно определения размер, за периода на неизпълнение. Компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (СО)

2019-08-30 14:43:34 - Елка Борисова
Съгласно чл. 38. ал. 6 от Закона за хора с увреждания при неизпълнение на задължението по ал. 1 и 5 от същия член работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. Съгласно чл. 29 ал. 4 от Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, в сила от 1.04.2019 г., работодателите които след изтичане на тримесечния срок по чл. 22, ал. 3 не са изпълнили задължението по чл. 38, ал. 1 и 5 от Закона за хората с увреждания и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 от Закона за хората с увреждания са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер определен в чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания. Не сме предприети действия по назначаване на лица трайно увреждане, т.к. не е налице свободен щат. Назначените в предприятието служители са с постоянни трудови договори, поради което доброволно ще внасяме компенсационна вноска. Моля да бъдем уведомени от коя дата възниква задължението за внасяне на вноски за работодателите: от дата на влизане в сила на Закона за хора с увреждания - 01.01.2019 г. или от дата на влизане в сила на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания - 01.04.2019 г. или от 02.07.2019 г. Моля за срочност на отговора с оглед изпълнението на чл. 38 ал. 6 от Закона за хора с увреждания.

2019-10-10 14:55:00 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Борисова, Следва да се има предвид, че съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) работодателите са длъжни да назначават работници и служители с трайни увреждания, съгласно квота, както следва: 1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания; 2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав. Редът за изпълнение на квотните задължения е уреден в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, обнародван в „Държавен вестник” (02.04.2019 г.), в сила от 01.04.2019 г. С оглед на разпоредбата по § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗХУ „работодателите, задължени да изпълняват квота по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, през 2019 г. предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на Правилника в Държавен вестник“, за работодателите, задължението за изпълнение на квотата възниква от 02.07.2019 г. и от тази дата възниква задължението на длъжностните лица от териториалните дирекции на инспекцията на труда, в качеството на контролиращ орган, да проверяват дали съответният работодател през 2019 г. е предприел действия за назначаване на хора с трайни увреждания в изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ. Работодателите, които след изтичане на тримесечния срок не са изпълнили квотата, не прилагат алтернативни мерки и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 от ЗХУ, са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, за периода на неизпълнение. Компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В ППЗХУ са определени също видовете алтернативни мерки, които работодателят може да прилага за периода на неизпълнение на квотата, които са закупуване на произвеждани или търгувани стоки, или предоставяни услуги от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, от социални предприятия, регистрирани по реда на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика или директно от хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност. (СО)

2019-08-27 22:12:25 - Веселин Нанев
Инвалид съм 100 % с чужда помощ. С долна параплегия от 15 години. Имам още диабет,бъбречна недостатъчност,хипертония и други .Скоро ще бъда и на хемодиализа. Със социална пенсия съм. Някой е решил,че трябва да ми дадат асистент за 130 часа и да ми отнемат 99 лева чуждата помощ от смешната пенсия, в полза на общината. Къде трябва да подам жалба ?

2019-09-25 18:06:28 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Нанев, Съгласно Закона за личната помощ (ЗЛП), личната помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Законодателят е предвидил, че ползвател на лична помощ може да бъде човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото. В ЗЛП са регламентирани критериите за определяне на броя на часовете за лична помощ в направлението на базата на скала от четири степени на зависимост/затруднения. Нормативно е определен кръгът от лица, ползватели на личната помощ. До 31 декември 2020 г. се предвижда ограничение както по отношение на кръга ползватели на лична помощ, така и в максималния брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, установен по четирите степени, както следва: за първа степен на умерена зависимост/затруднения – до 15 часа месечно право на лична помощ; за втора степен на тежка зависимост/затруднения – до 42 часа месечно право на лична помощ; за трета степен на много тежка зависимост/затруднения – до 84 часа месечно право на лична помощ; за четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – до 168 часа месечно право на лична помощ. Тази регламентация е дефинирана в резултат на сериозни дебати сред заинтересованите страни. Всеки човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на ЗХУ и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ до кмета на съответната община по настоящ адрес. В заявлението се декларира, че човекът с увреждане няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще се предоставя механизмът лична помощ и се посочва асистент. Асистент може да бъде предложен и от доставчика на лична помощ, когато е необходимо. В срок до 7 дни от постъпването на заявлението, след проверка за съответствие с изискванията на Закона за личната помощ кметът на общината изготвя проект на споразумение и го предоставя за подпис на останалите страни. Споразумението е предпоставка за сключване на трудов договор между доставчика на лична помощ и асистента и в него се уреждат реда и срока за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните. На законово ниво е предвидено, когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ, съгласно чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, същата да се ползва за заплащане на положения труд от асистента. В тези случаи в заявлението заявителят изрично и безусловно дава съгласие пълния размер на добавката за чужда помощ да се превежда по бюджета на съответната община. Ползвателят на лична помощ продължава да ползва добавката за чужда помощ, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент. Следва да имате предвид, че прилагането на механизма лична помощ зависи изцяло от волята на съответното правоимащо лице, той се прилага само по негово желание, въз основа на изготвената индивидуална оценка на потребностите и издаденото направление по реда на ЗХУ. (МБ)

2019-08-27 19:17:13 - Рени Григорова Евстатиева
Здравейте искам да попитам каква е връзката с образованието на хората кандидатстващи по Закона за личната помощ и работата на асистента!В пакета документи се изисква диплома само че за хората в пенсия с трудов стаж преди това невъзможен по време на социализма е доста трудно пенсионирани преди години и годни по закона за личната помощ да си намерят отдавна ненужните им дипломи!Има редица такива дипломи останали по лични състави пак по това време и невърнати на притежателите им!Не е ли ненормално тези хора да не могат да сключат договор за лични асистенти, защото са годни по условията на закона,но уви не могат да докажат образованието си !?При положение че имат трудова книжка и тя доказва ценза и предишната им трудова квалификация, която без диплома не би могла да бъде придобита! Случаите са много и би следвало да се обърне внимание на общините за това, защото аз съм една от майките мотори на протестите през годините и не се ли отстрани този абсурд лично ще информирам наши и чужди медии както съм го правила нееднократно през последните години за създалия се пореден абсурд!Имайки предвид и това,че мнозина от комуналните работници по общини нямат начално образование и съответно са неграмотни,но това не пречи да метат,озеленяват и пр.Настоявам за адекватен отговор!

2019-10-10 14:46:53 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте госпожо Евстатиева, Съгласно чл. 24 от Закона за личната помощ, асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или законния му представител, да предоставя лична помощ. На основание чл. 25 от Закона, асистентът е лице, което не е: 1. поставено под запрещение; 2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. По реда на чл. 26 от Закона, кандидатът за асистент подава до доставчика на лична помощ заявление по образец, към което прилага: 1. автобиография; 2. копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор; 3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ. Видно от горното, законодатеслтвото не поставя изисквания за минималната степен на образование на асистентите, които предоставят лична помощ, в случай че отговарят на горепосочените закона изисквания. (СО)

2019-08-27 07:46:20 - ВАЛЯ ГОЛЕВА
Имам ТЕЛК с 80% увреждане закупих си МПС на лизинг и съм в параметрите на двигател и мощност за освобождаване от данък МПС след като съм на ЛИЗИНГ имам ли право на ВИНЕТКА , и освобождаване от данък МПС

2019-10-01 18:49:40 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Голева, На основание чл. 10в от Закона за пътищата (ЗП), лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се освобождават от заплащане на винетна такса за един лек автомобил – тяхна собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). С оглед на посочената законова разпоредба, безплатните електронни винетки се издават единствено за автомобили лична собственост или съпружеска имуществена общност на правоимащите лица, ако отговаря на допълнително заложените в закона условия. При преценка правото на лицата с трайни увреждания да им бъде издадена електронна винетка за един лек автомобил се разглеждат обстоятелствата, вписани в свидетелството за регистрация на лекия автомобил, отнасящи се до собствеността над лекия автомобил и техническите му характеристики, и дали отговарят на заложените в чл. 10в, ал. 1 от ЗП условия. Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси, лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW се освобождава от данък. (МБ)

2019-08-22 12:12:34 - Златка Романова
Здравейте, искам да попитам как точно се изчисляват часовете за хора с увреждания? Баща ми е без 2 крачета, а са му дадени 121 часа за личен асистент. Какъв е максимума на тези часове ?

2019-10-11 13:48:46 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Романова, Информирам Ви, че в Закона за личната помощ (ЗЛП), който влезе в сила на 01.01.2019 г., е регламентиран кръгът от лица, ползватели на личната помощ до 31 декември 2020 г., сред които са хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, децата с определена чужда помощ и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. За същия период се предвижда ограничение в максималния месечен брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, установен посъобразно четиритте степени на зависимост/затруднения, както следва: 1. за първа степен на умерена зависимост/затруднения – до 15 часа месечно право на лична помощ; 2. за втора степен на тежка зависимост/затруднения – до 42 часа месечно право на лична помощ; 3. за трета степен на много тежка зависимост/затруднения – до 84 часа месечно право на лична помощ; 4. за четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – до 168 часа месечно право на лична помощ. В ЗЛП е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. (МБ)

2019-08-20 16:50:03 - Алиме Хасанова
На 78 години съм, получавам пенсия за ОСВ в размер на 286 лв., считано от 01.07.2019 г., която включва и вдовишката добавка. От 30.07.2019 г.имам реш. на ТЕЛК за 100% инвалидност без чужда помощ, с дата на инвалидизиране 11.09.2017 г. На какви помощи имам право по ЗХУ, срок за подаване на заявл. и от коя дата ще ми се отпусне-от инв./м. на подавне

2019-10-11 13:26:42 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Хасанова, Съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка, която се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите по чл. 21, ал. 3 от ЗХУ по ред, определен с правилника за прилагането на закона. От 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 02.04.2019 г., в който е разписан редът за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. На основание чл. 14, ал. 1 от ППЗИХУ, индивидуална оценка на потребностите по искане на човека с увреждане или на лицата по чл. 21, ал. 2, т. 2-5 от ЗХУ се изготвя от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане след подаване на изискуемите документи по чл. 21, ал. 3 от ЗХУ. Съгласно чл. 66, ал. 3 от ППЗХУ, Месечната финансова подкрепа се отпуска от 1-о число на месеца, в който е изготвена индивидуалната оценка на потребностите, и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в рамките на бюджетната година с изключение на месечната финансова подкрепа, отпусната през месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година. (МБ)

2019-08-19 17:07:35 - Пламен Джаджаров
Баща ми имаше заповед за отпусната месечна финансова подкрепа по чл.70, т.3 от ЗХУ в размер на 87 лв. считано от 01.07.2019 г. На 15.08.2019 г. за жалост същия почина. Преводът ведно със списъците за финансовата подкрепа пристигнаха в ПТТС на 16.08.2019 г. Кой ще изплати на наследниците тази сума, тъй като ПТТС е само посредник и ням

2019-10-11 13:21:22 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Джаджаров, Съгласно чл. 82, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, правото на финансова подкрепа е лично. Отказът от това право, както и прехвърлянето му са недействителни. В тази връзка средствата за финансова подкрепа не са част от наследствената маса, съгласно Закона за наследството, поради което не са дължими на наследниците. (МБ)

2019-08-19 16:35:44 - Нафие Айренска
Може ли лице с увреждане получило Направление за включване в механизма "Лична помощ", с определени 120 часа месечно, да ползва две лица по 60 часа месечно за личен асистент .

2019-10-10 14:30:33 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте госпожо Айренска, Съгласно чл. 8, ал.3 от закона за личната помощ, ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или законен представител: 1. избира асистенти; 2. участва в договарянето на условията на заетостта; 3. участва в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд; 4. подписва месечния отчет на асистента за отработените от него часове; 5. уведомява писмено доставчика на лична помощ за конфликт с асистента. Човекът с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или законен представител заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент на лицето с увреждания. Към заявлението се прилага направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове. От гореизложеното е видно, че няма правна пречка лицето с увреждане да посочи двама или повече асистенти, които да му предоставят лична помощ. (СО

2019-08-16 17:45:52 - Хана Калчева
Защо майка ми този месец не получи интеграционни

2019-10-10 13:23:19 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
С оглед получаването на конкретен отговор на поставения от Вас въпрос е необходимо да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на Вашата майка. (МБ)

2019-08-16 09:19:38 - ИВАН ДИМИТРОВ
Здравейте! 1.Може ли лице с увреждане с чужда помощ на което е направена оценка от дирекция "Социална подпомагане " и са определени над 164 часа на месец за личен асистент да ползва двама лични асистенти по 82 часа на месец ? 2. Лична помощ ще се предоставя ли в почивни и празнични дни с цел достигане на определения брой часове според издадено направление ? 3.Ако общината не може да осигури асистент с необходимият брой часове за лична помощ , може ли до намирането на подходящ асистент да остане по досегашния ред със срок до 31.12.2019г. според ПМС №180?

2019-10-17 11:54:00 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Димитров, Съгласно чл. 8, ал.3 от закона за личната помощ, ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по ал. 2: 1. избира асистенти; 2. участва в договарянето на условията на заетостта; 3. участва в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд; 4. подписва месечния отчет на асистента за отработените от него часове; 5. уведомява писмено доставчика на лична помощ за конфликт с асистента. Човекът с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лице по чл. 8, ал. 2 заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент на лицето с увреждания. Към заявлението се прилага направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове. От гореизложеното е видно, че няма правна пречка лицето с увреждане да посочи двама или повече асистенти, които да му предоставят лична помощ. На база сключено споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, асистентът предоставя лична помощ въз основа на трудов договор, сключен с доставчика на лична помощ. Със заключителна разпоредба на Постановление № 180 от 18 юли 2019 г. на Министерския съвет бе удължен срокът за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ с 4 месеца (до 31.12.2019 г.). С удължаването на срока се осигури продължаване предоставянето на грижа в домашна среда сред едни от най-уязвимите групи в обществото – деца и лица с увреждания, които не попадат в обхвата на механизма лична помощ, както и възрастни лица в невъзможност за самообслужване. Също така се създадоха условия за плавен предох за включване в механизма лична помощ. (МБ)

2019-08-13 10:37:47 - Снежанка Камбурова
Моля за информация във връзка с прилагане на Механизма за лична помощ каква трябва да е минималната степен на образование на личния асистент, тъй като никъде в Закона за личната помощ, НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г. и в Методическите указания за предоставяне на лична помощ не е описано

2019-10-10 12:55:48 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте госпожо Камбурова, Съгласно чл. 24 от Закона за личната помощ, асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или законния му представител, да предоставя лична помощ. На основание чл. 25 от Закона, асистентът е лице, което не е: 1. поставено под запрещение; 2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. Видно от горното, законодатеслтвото не поставя изисквания за минималната степен на образование на асистентите, които предоставят лична помощ, в случай че отговарят на горепосочените закона изисквания. (СО)

2019-08-09 16:33:11 - Силвия Спасова
Здр-те, моля за комп. отговор - Ако ср.сп.бр. на предприятието за 2018г. <49 служит., следвало ли е да подам заявл. за квота по чл.38(1)от ЗХУ до 01.07.19 или не? Бр. на служит. варира и за 2019 от м.1 до м.7 е <49 служит. В м.8 служит. >49, т.е трябва ли в м.8 да подам заявл. за квота или чак до 31.03.2020 с данни за ср.сп.бр. за 2019? Благодаря

2019-10-10 14:26:12 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Спасова, Следва да имате предвид, че съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) работодателите са длъжни да назначават работници и служители с трайни увреждания, съгласно квота, както следва: 1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания; 2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав. Редът за изпълнение на квотните задължения е уреден в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” (02.04.2019 г.), в сила от 01.04.2019 г. В ППЗХУ е заложено установяването на средносписъчен брой на персонала на съответен работодател, засегнат от квотата, да се осъществява на базата на данни от предходната календарна година. Обхватът, особеностите и начините на отчитане на списъчния брой и изчисляването на средния списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се определя съгласно Методика, утвърдена със заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателят на Националния статистически институт, на основание на чл. 9, т. 6 от Закона за статистиката. Методиката е задължителна при изчисляване на списъчния и средносписъчния състав на наетите лица в едно предприятие. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) упражнява специализиран контрол, като ежегодно планира извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за назначаване за хора с трайни увреждания. Проверките се извършват съгласно утвърдени вътрешни правила, които са публикувани на официалната страница на агенцията и могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.gli.government.bg/page.php?c=221&d=4387. С оглед на разпоредбата по § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ППЗХУ „Работодателите, задължени да изпълняват квота по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, през 2019 г. предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на правилника в Държавен вестник“, за работодателите, задължението за изпълнение на квотата възниква от 02.07.2019 г. и от тази дата възниква задължението на длъжностните лица от териториалните дирекции на ИА ГИТ да проверяват дали съответният работодател през 2019 г. е предприел действия за назначаване на хора с трайни увреждания в изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ. Съгласно чл. 29, ал. 5 от ППЗХУ компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по установения ред в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В случаите на доброволно изпълнение на задължения, попадащи в обхвата на разпоредбата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, съответните дължими суми от работодателите се превеждат по сметката, посочена в публикуваните вътрешни правила на ИА ГИТ. За повече информация може да се обърнете към контролните органи. (ЛА)

2019-08-09 14:37:05 - Атанаска Георгиева
Майка ми е с ЕР ТЕЛК 98% с ЧП пожизнено. Мога ли да й бъда социален асистент по Механизма за личната помощ по реда на ЗЛП при положение,че съм пенсионер?

2019-10-10 12:40:59 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте госпожо Георгиева, Съгласно чл. 24 от Закона за личната помощ, асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или законния му представител, да предоставя лична помощ. На основание чл. 25 от Закона, асистентът е лице, което не е: 1. поставено под запрещение; 2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. Видно от горното, законодатеслтвото не поставя ограничение на роднини и пенсионери да предоставят лична помощ, в случай че отговарят на изрично регламентираните в закона изисквания. (СО)

2019-08-07 21:29:59 - Мария Малинова
Здравейте! Според новите промени за личен асистент, моля да уточните, възможно ли е за такъв да кандидатства роднина, пенсионер. Става дума за инвалид 100% с ЧП. Благодаря!

2019-10-10 12:37:01 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте госпожо Малинова, Съгласно чл. 24 от Закона за личната помощ, асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или законния му представител, да предоставя лична помощ. На основание чл. 25 от Закона, асистентът е лице, което не е: 1. поставено под запрещение; 2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. Видно от горното, законодатеслтвото не поставя ограничение на роднини и пенсионери да предоставят лична помощ, в случай че отговарят на изрично регламентираните в закона изисквания. (СО)

2019-08-07 09:40:51 - П. Класса
Здравейте, Ако работодателят е подал заявка до БТ няколко дни след 02.07.2019г. и в рамите на 3 месеца БТ не му осигури кандидати работодателят ще дължи ли компенсационна вноска всеки месец до края на годината или ще дължи компенсационна вноска само за месец юли 2019г.?

2019-10-10 12:29:24 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
С оглед на разпоредбата по § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗХУ „работодателите, задължени да изпълняват квота по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, през 2019 г. предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на Правилника в Държавен вестник“, за работодателите, задължението за изпълнение на квотата възниква от 02.07.2019 г. и от тази дата възниква задължението на длъжностните лица от териториалните дирекции на инспекцията на труда, в качеството на контролиращ орган, да проверяват дали съответният работодател през 2019 г. е предприел действия за назначаване на хора с трайни увреждания в изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ. Работодателите, които не изпълняват квотните задължения ежемесечно заплащат компенсационна вноска в нормативно определения размер, за периода на неизпълнение. Компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (СО)

2019-08-06 16:39:36 - Нафие Айренска
Определените ни с Направление за включване в механизма "лична помощ" 154 часа месечно може ли да се ползват с двама асистенти по 77 часа месечно.

2019-10-10 12:25:32 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте госпожо Айренск, Съгласно чл. 8, ал.3 от закона за личната помощ, ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по ал. 2: 1. избира асистенти; 2. участва в договарянето на условията на заетостта; 3. участва в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд; 4. подписва месечния отчет на асистента за отработените от него часове; 5. уведомява писмено доставчика на лична помощ за конфликт с асистента. Човекът с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лице по чл. 8, ал. 2 заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент на лицето с увреждания. Към заявлението се прилага направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове. От гореизложеното е видно, че няма правна пречка правоимащото лице да посочи двама или повече асистенти, които да му предоставят лична помощ. (СО)

2019-08-06 08:47:24 - Иван Иванов
И в продължение на предния ,кому е нужно цялата тая операция с нови документи и кандидатствания,след като всичко това бе направено заради включването в настоящата програма,включително и двуразовото посещение у дома,за да се констатира неподвижността и невъзможността сама да се обслужва.

2019-10-02 18:32:26 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Иванов, Всъщност целта на Закона за личната помощ е да бъде създаден гарантиран от държавата механизъм за подкрепа на хората с увреждания по начин, позволяващ на всеки човек с увреждане да избира и получава услугите, които са съобразени с житейската му ситуация и отговарят на неговите индивидуални потребности, способности и желания. По предложение на Министреството на труда и социалната политика се удължи срока за предоставяне на „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на територията на цялата страна до 31.12.2019 г. С удължаване срока с 4 месеца се осигури продължаване предоставянето на услугите и грижа в домашна среда, както и се създадоха условия за плавен преход на правоимащите лица към новия механизъм лична помощ. В тази връзка, в случай че Вашата майка желае да бъде включена в механизма лична помощ, следва да попада в кръга лица, ползватели на личната помощ до 31 декември 2020, а именно хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. (СО)

2019-08-05 09:47:23 - Здравка Енгибарова
Моля , насочете ни какви са конкретните законови стъпки когато ръкоеодството на фирмата не удобрява кандидата , който Бюрото по труда ни изпраща за работа по подадено от нас свободно място да запълване на квотата по силата на ЗХУ.

2019-10-02 18:06:22 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Енгибарова, Следва да се има предвид, че съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) работодателите са длъжни да назначават работници и служители с трайни увреждания, съгласно квота, както следва: 1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания; 2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав. Редът за изпълнение на квотните задължения е уреден в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” (02.04.2019 г.), в сила от 01.04.2019 г. С оглед на разпоредбата по § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗХУ „работодателите, задължени да изпълняват квота по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, през 2019 г. предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на Правилника в Държавен вестник“, за работодателите, задължението за изпълнение на квотата възниква от 02.07.2019 г. и от тази дата възниква задължението на длъжностните лица от териториалните дирекции на инспекцията на труда, в качеството на контролиращ орган, да проверяват дали съответният работодател през 2019 г. е предприел действия за назначаване на хора с трайни увреждания в изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ. Работодателите, които след изтичане на тримесечния срок не са изпълнили квотата, не прилагат алтернативни мерки и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 от ЗХУ, са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, за периода на неизпълнение. Компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В ППЗХУ са определени също видовете алтернативни мерки, които работодателят може да прилага за периода на неизпълнение на квотата, които са закупуване на произвеждани или търгувани стоки, или предоставяни услуги от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, от социални предприятия, регистрирани по реда на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика или директно от хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност. (СО)

2019-08-02 11:44:19 - Весислав Генов
Здравей, по новините чух за нова програма, която осигурява средства за изграждане на помощни съоражения за трудно предвиждащи се хора. Можете ли да ми предоставите информация относно тази програма и начините за кандидатстване. С уважение: Весислав Генов

2019-10-03 19:22:36 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Генов, Подробна информация за реализиране на програмата може да намерите на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика: https://mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=796 (ММ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България