Категории:


Към категориите

2019-06-25 17:24:44 - Емил Дикански
Здравейте, Майка ми е пенсионер на 78 год., има редица заболявания в т.ч. сърдечно-съдови, на опорно-двигателния апарат, не може да се обслужва и придвижва без чужда помощ. Какъв е редът за освидетелстване за установяване на уврежданията и определяне на степента на увреждане, за да може да се получава предвидените в закона социални помощи.

2019-07-02 18:19:50 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Дикански, Представената от Вас проблематика е от компетентността на Министерството на здравеопазването и органите на медицинската експертиза. За конкретен отговор на поставения от Вас въпрос ледва да се обърнете към съответната Регионална картотека на медицинската експертиза. (МБ)

2019-06-18 18:43:49 - Елица Попхлебарова
След изтичнаето на тримесечния срок от подаването на уведомление до БТ могат ли все още да бъдат насочвани кандидати? работодателят има ли право сам да търси служтител след като е подал уведомление? Ако след заемането му едно от свободните работни места се осовободи подава ли се нова заявка за работно място и трябва ли да е същото като освободеното

2019-07-02 18:10:54 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Попхлебарова, В съответствие с новата правна рамка Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ упражнява специализиран контрол, като ежегодно планира извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за назначаване за хора с трайни увреждания. Проверките се извършват съгласно утвърдените вътрешни правила за осъществяване на специализираните проверки. Вътрешните правила включват критерии по прилагането на чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания (специфичните фактори в работната среда), процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението на проверките и последващи оценки на изпълнението, както и ред за извършване на проверки във връзка с прилагането на алтернативните мерки. Вътрешни правила на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ са публикувани на официалната страница на Агенцията: http://www.gli.government.bg/page.php?c=221&d=4387. (ММ)

2019-06-18 18:30:50 - Елица Попхлебарова
Ако спрямо функциите на 90% от служителите на един работодател са налице специфични фактори на работната среда, а за останалите десет не са ще се прилага ли квотоното задължение за остатъка, ако те са над 50 души? или иначе казано може ли работодателят да бъде частично освободен от квотното си задължение на основание чл. 38, ал. 3, т. 1 ЗХУ?

2019-07-02 18:13:52 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Попхлебарова, след изтичане на тримесечния срок от подаване на уведомление да Бюрото по труда могат да насочват лица с увреждания, които отговарят на изискванията за заемане на съответното работно място. Разпоредбите на чл. 22, ал. 2, т. 1 и 2 не вменяват задължение на работодателите да ползват посреднически услуги, а предвиждат само една правна възможност, в тази връзка работодателят може сам да си търси служители. При промяна на обстоятелствата, работодателите са длъжни в едномесечен срок от промяната да подадат ново уведомление с актуални данни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта. (ММ)

2019-06-18 14:07:28 - Славея Костадинова
Дъщеря ми е на 10 години, с двигателно увреждане, 100% ТЕЛК с Ч.П. Живеем във Варна. За да се придвижва са и нужни ортези. До миналата година финансиране за ортезите получавахме от ЦФЛД. Заради промени в правилника на ЦФЛД решихме да потърсим вариант за финансиране през МТСП. Минахме ортопедично ЛКК и подадохме съответните документи. На 05.11.2018 ми бе връчена беше заповед, според която на основата на чл.42 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания се отпуска целева помощ за 2 бр. Ортеза за подколянна кожена със шнуровка към сандал – 946 лв за 24 месеца, за учащ се. Ортезите бяха изработени и дъщеря ми в момента ги ползва ежедневно. Предвид бързия растеж в тази възраст, ортезите и вече започват да омаляват. Разговарях с други родители с деца в сходно състояние, и се оказа, че те са получили целева помощ за ортези за 12 месеца, а не за 24. Тогава прегледах Правилника и видях, че експлоатационния срок за ортези за деца до 18-годишна възраст е 1 година, а за работещите (учащите) – 2 години. Не успях да намеря в Правилника дефиниция на „деца до 18 години“ и на „учащи“, но предвид че дъщеря ми е на 10 години и е в 4-ти клас в масово училище, би трябвало да попада и в двете категории. Поставянето на дъщеря ми в категорията „учащи“ сериозно ощетява интересите и. Когато ми бе връчена заповедта, не съм обжалвала в административния срок, защото текстът отговаряше на истината (дъщеря ми е учаща) и не съм и предполага за нанесената вреда. До няколко месеца ще се нуждаем от нови ортези, а съгласно 24 месечния срок в заповедта, ще можем да кандидатстваме след година и половина. Възможно ли е дъщеря ми да се възползва от правото си да получи финансиране за ортези на всеки 12 месеца, предвид че е дете до 18 години, въпреки пропуснатия срок за обжалване? Каква е процедурата? Предварително Ви благодаря за консултацията!

2019-07-02 18:08:56 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Костадинова, с влизането в сила на новия Закон за хората с увреждани (ЗХУ), считано от 01.01.2019 г., се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка на потребностите, които се идентифицират при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане. Въз основа на заключенията от индивидуалната оценка се определят видовете финансова подкрепа по реда на ЗХУ, която се състои от два компонента - месечна финансова подкрепа според степента на увреждането и целеви помощи, съобразно вида на увреждането. На основание чл. 72, т. 1 от ЗХУ целева помощ се предоставя и за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ). В съответствие с разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от ЗХУ министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на здравеопазването ежегодно утвърждава списък на помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, както и на медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания. Целевата помощ се получава след представяне на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии (ЛКК), ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от ПСПСМИ и техния вид, съобразно конкретните нужди на човека с увреждане. Хората с увреждания с установена потребност, получават съответните ПСПСМИ, посочени в утвърдените списъци, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. В Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ) изрично са посочени медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето на ПСПСМИ, за които хората с увреждания с установена потребност, съобразно вида на увреждането и индивидуалната оценка на потребностите ползват целевата помощ. Максималните размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на ПСПСМИ се определят и актуализират със заповед на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите и министъра на здравеопазването. Като дете до 18 годишна възраст, дъщеря Ви има право на нова индивидуална оценка на потребностите по реда на чл. 26, ал. 5, т. 2 от ЗХУ. При проблем с отпусната Ви целева помощ е необходимо да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане за проверка по конкретния случай. (ММ)

2019-06-18 13:12:51 - Красимира Железчева
Здравейте, бих искала да питам ще има ли скоро някакви програми за хора с увреждания? Специално ме интересува за град Сливен дали ще дойдат скоро програми? Интересува ме програмата за Хора с увреждания съществува ли все още или е премахната, защото вече се говори за заетост и обучение на хората с увреждания до 24 месеца? От БТ Сливен не ме информит

2019-07-02 17:57:54 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Железчева, моля да поставите въпроса си в секция "Заетост и безработица". (MM)

2019-06-18 10:15:28 - Румяна Динева
Съгласно чл.70,т.4 от ЗХУ от 01.01.2019г. размерът на мес. фин. подкрепа за лица, като мен, с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, получаващи пенсия за инвалидност поради общо заболяване е 30% от от линията на бедност, или 104,4лв. Аз получавам 87лв. Към кого да се обърна, за да получа пълния размер на полагащата ми се сума?

2019-07-02 17:57:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Динева, В съответствие с разпоредбите на новия Закон за хората с увреждания (ЗХУ) бе осъществена трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер 25 на сто, в месечна финансова подкрепа. Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии бяха служебно прекратени от НОИ, след което институцията изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии вече са част от новата месечна финансова подкрепа, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Изплащането на останалите дължими от 01.01.2019 г. пенсии се извършва по установения ред. В случая не е налице отнемане на права, а трансформиране на конкретен вид подкрепа, която държавата оказва на определени групи при законово определени условия, с което се променя правната природа на съответния социален инструмент. Предназначението на месечната финансова подкрепа, регламентирана в ЗХУ е да компенсира разходите, породени от увреждането и представлява определена сума, в зависимост от степента на увреждане. База за изчисляване на размера на подкрепата е линията на бедност, установена за страната за съответната година, която се индексира ежегодно. За 2019 г. линията на бедност е установена в размер на 348 лв. Финансовата подкрепа по ЗХУ е вид социално плащане, което има за цел да подкрепи определени групи лица при конкретни нормативно определени изисквания. Съгласно чл. 70 от ЗХУ, размерът на месечната финансова подкрепа за правоимащите лица над 18-годишна възраст се определя, както следва: • за хората с 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7%от линията на бедност - 24,36 лв. за 2019 г. • за хората с 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 % от линията на бедност - 52,20 лв. за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане – в размер на 25% от линията на бедност или 87 лв.за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер на 57% от линията на бедност или 198,36 лв. за 2019г. При определянето на размера на месечната финансова подкрепа се вземат предвид степента на увреждане, а в хипотезите на чл. 70, т. 4 и 5 от закона – релевантно условие е и вида на пенсията, получавана от лицето към момента на отпускане на месечната финансова подкрепа, което предпоставя интензитета на подкрепата. Лицата, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), попадат в обхвата на регламентираната месечна финансова подкрепа по чл. 70, т. 3 от ЗХУ. (MM)

2019-06-04 13:07:31 - Даниела Христова
Здравейте , свекърва ми е с над 90% инвалидност, с право на придружител с две сменени стави, Настоящия адрес е в село Метохия Треклянска община ,в планината няма магазин има едно 2 членно семейство . Принудени бяхме да купиме кола с заем за да може да и носим лекарства и храна . Може ли да ползваме помоща за кола и какви документи да подадем

2019-07-03 19:11:34 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Христова, Съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка по чл. 20. На основание чл. 74 от ЗХУ, хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство до четирикратния размер от линията на бедност за съответната година, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от линията на бедност. Хората с трайни увреждания получават целевата помощ, ако отговарят и на следните допълнителни условия: имат определена от ТЕЛК (НЕЛК) над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност, и са работещи или учащи. В §.1, т. 20 от Допълнителна разпоредба на ЗХУ са конкретно посочено, кои приходи се считат за доход при отпускане на целеви помощи. От 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 02.04.2019 г., в който е разписан редът за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. На основание чл. 14, ал. 1 от ППЗХУ, индивидуална оценка на потребностите по искане на човека с увреждане или на лицата по чл. 21, ал. 2, т. 2-5 от ЗХУ. се изготвя от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане след подаване на изискуемите документи по чл. 21, ал. 3 от ЗХУ. С оглед необходимостта да Ви бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите, която да установи потребност от предоставяне на целевата помощ, следва да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, където съгласно чл. 80 ал. 1 от ППЗХУ трябва да представите и следните допълнителни документи: 1. копие от свидетелство за регистрация на личното им моторно превозно средство; 2. документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството през последните 12 месеца; 3. документ, удостоверяващ осъществена покупко-продажба на моторното превозно средство. (СО)

2019-06-03 22:49:02 - Даринка Цвяткова
В момента съм домашен асистент на моята майка на 4 часа по програма до края на месец август. Разбрах, че оценка ще се прави на хора, които имат инвалидност 100% с чужда помощ. Интересува ме след като майка ми е със 75% инвалидност с прекаран мозъчен инсулт и е обездвижена на легло от 3 години и половина има ли право на оценка с точки.

2019-07-03 19:06:55 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Цвяткова, Законът за личната помощ (ЗЛП) влезе в сила на 01.01. 2019 г. и има за предмет да уреди условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хората с увреждания, с цел да бъдат подпомогнати за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. В ЗЛП е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. До предоставянето на лична помощ, правоимащите лица продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, финансирани със средства от държавния бюджет, по досега установения ред. Информирам Ви, че в ЗЛП е регламентиран кръгът от лица, ползватели на личната помощ до 31 декември 2020 г., сред които са хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, децата с определена чужда помощ и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. За същия период се предвижда ограничение в максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, установен посъобразно четиритте степени на зависимост/затруднения. С влизането в сила на Закона за хората с увреждания (ЗХУ) се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка, съобразно потребностите, които се идентифицират при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане, както и вида на подкрепата. Резултатът от извършването на индивидуалната оценка е получаване на детайлна информация от органа за социално подпомагане за ситуацията относно участието на човека с увреждане в обществото и установяване на индивидуалните потребности, на база неговата самооценка за необходимите мерки за подкрепа. Процесът на извършване на индивидуалната оценка на потребностите завършва с извеждане на заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки. От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите, вкл. за определяне на потребността от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане. Заявление-декларацията и формуляра за самооценка са достъпни в електронен вид на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане в графа „Документи“, на следния електронен адрес: http://www.asp.government.bg/individualna-ocenka-na-potrebnostite. (СО)

2019-06-03 14:47:19 - Диана Димитрова
Здравейте! В момента съм безработна. Внучката ми на 3,5 години и е със 100 % инвалидност. Мога ли да кандидатствам за неин Личен асистент? Каква е процедурата, при условие, че от Дирекция "Социално подпомагане" община Надежда ми отговориха, че тя няма право на личен асистент. Предварително Ви благодаря.

2019-07-03 18:57:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Димитрова, Законът за личната помощ (ЗЛП) влезе в сила на 01.01. 2019 г. и има за предмет да уреди условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хората с увреждания, с цел да бъдат подпомогнати за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. В ЗЛП е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. До предоставянето на лична помощ, правоимащите лица продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по досегашния установен ред. В съответствие с новата правна рамка механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания и се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението, издадено съобразно заключенията от оценката и въз основа на четири степенна скала на зависимост/затруднения. От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите, вкл. за определяне на потребността от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане. Искането за предоставянето на лична помощ, заедно с направлението, ще се заявява пред кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане. Информирам Ви, че в ЗЛП е регламентиран кръгът от лица, ползватели на личната помощ до 31 декември 2020 г., сред които са хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, децата с определена чужда помощ и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. За същия период се предвижда ограничение в максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, установен посъобразно четиритте степени на зависимост/затруднения. Заявление-декларацията и формуляра за самооценка са достъпни в електронен вид на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане в графа „Документи“, на следния електронен адрес: http://www.asp.government.bg/individualna-ocenka-na-potrebnostite. (СО)

2019-06-01 09:56:06 - Нанка Момчилов
Баща ми е с пожизнен Телк от 70%.Направиха му кардиохирургична операция с поставяне на три байпас. Може ли да се яви отново на Телк за преосвидетелстване и какви документи ще са необходими. Освен това до сега не е получавал интеграционните помощи поради това че в селото в което живее от социалните е трябвало да отиде представител но й до днес никой не е ходил. Какво може да се направи и по този въпрос. Благодаря Ви

2019-07-03 18:48:58 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте, Финансовата подкрепа на хората с трайни увреждания по Закона за хората с увреждания се реализира на база изготвена индивидуална оценка на потребностите, с която се установяват нуждите на оценяваните лица, след изрично волеизявление за необходимостта от подкрепа. В случай, че индивидуалната оценка не е изготвена не е възможно да се прецени вида подкрепа, който следва да получи човека с увреждане.От 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” бр. 27 от 02.04.2019 г., в който е разписан редът за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане На основание чл. 14, ал. 1 от ППЗИХУ, индивидуална оценка на потребностите по искане на човека с увреждане или на лицата по чл. 21, ал. 2, т. 2-5 от ЗХУ се изготвя от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане след подаване на изискуемите документи по чл. 21, ал. 3 от ЗХУ. Въпросът за възможностите за пеосвидетелстване на Вашия баща и необходимите документи за това е компетентността на съответната Регионална картотека на медицинската експертиза. (СО)

2019-05-31 09:03:28 - Малина Тодорова
Здравейте, социалната оценка на дъщеря ми, която е със 100 % инвалидност и чужда помощ изтече през м.Март . Казаха ми да подам молба за нова през м.Април. Виждам че за м.Април интеграционната добавка към пенсията й не е приведена . Въпроса ми е ще и бъде ли изплатена със задна дата или ще я загуби ?

2019-07-03 18:52:55 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Тодорова, В съответствие с разпоредбите на новия Закон за хората с увреждания (ЗХУ) бе осъществена трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер 25 на сто, в месечна финансова подкрепа. Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии бяха служебно прекратени от НОИ, след което институцията изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии вече са част от новата месечна финансова подкрепа, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Изплащането на останалите дължими от 01.01.2019 г. пенсии се извършва по установения ред. В случая не е налице отнемане на права, а трансформиране на конкретен вид подкрепа, която държавата оказва на определени групи при законово определени условия, с което се променя правната природа на съответния социален инструмент. Предназначението на месечната финансова подкрепа, регламентирана в ЗХУ е да компенсира разходите, породени от увреждането и представлява определена сума, в зависимост от степента на увреждане. База за изчисляване на размера на подкрепата е линията на бедност, установена за страната за съответната година, която се индексира ежегодно. За 2019 г. линията на бедност е установена в размер на 348 лв. Финансовата подкрепа по ЗХУ е вид социално плащане, което има за цел да подкрепи определени групи лица при конкретни нормативно определени изисквания. Съгласно чл. 70 от ЗХУ, размерът на месечната финансова подкрепа за правоимащите лица над 18-годишна възраст се определя, както следва: • за хората с 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7%от линията на бедност - 24,36 лв. за 2019 г. • за хората с 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 % от линията на бедност - 52,20 лв. за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане – в размер на 25% от линията на бедност или 87 лв.за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер на 57% от линията на бедност или 198,36 лв. за 2019г. При проблем с отпусната Ви месечна финансова подкрепа е необходимо да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане за проверка по конкретния случай. (СО)

2019-05-30 06:37:06 - Даниела Стефанова
Здравейте! Моето питане е относно изготвянето на индивидуални оценка по ЗХУ, във връзка със Закона за личната помощ. След като едно от условията е лицето да има определена потребност от чужда помощ в експерното решение, имат ли място въпроси, свързани с трудова дейност във формуляра за самооценка? Ще се предлага работа на човек с потребност от чужда помощ и без право на работа ли? Много противоречия във въпросите от формуляра, но този май води класацията. Надявам се на отговор от Ваша страна, за което предварително Ви благодаря!

2019-07-03 18:50:29 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Стефанова, С влизането в сила на Закона за хората с увреждания (ЗХУ) се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка, съобразно потребностите, които се идентифицират при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане, както и вида на подкрепата. Резултатът от извършването на индивидуалната оценка е получаване на детайлна информация от органа за социално подпомагане за ситуацията относно участието на човека с увреждане в обществото и установяване на индивидуалните потребности, на база неговата самооценка за необходимите мерки за подкрепа. Процесът на извършване на индивидуалната оценка на потребностите завършва с извеждане на заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки. Съгласно разпоредбите на новия Закон за личната помощ (в сила от 01.01.2019 г.), личната помощ е регламентирана като механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Този механизъм се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа. Законът предвижда личната помощ да се предоставя чрез изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на Закона за хората с увреждания, съгласно приетата Методика от Министерския съвет (обн. в ДВ на 02.04.2019г.) и издаденото направление с определен конкретен брой часове, имащо задължителен характер. На законово ниво са регламентирани критериите за определяне на броя на часовете за лична помощ в направлението на базата на скала от четири степени на зависимост/затруднения. (СО)

2019-05-29 20:45:59 - сашо мирчев
г-н Министър, при посещението ми в Социални дейности "Оборище" и поисках да попълня декларация за интеграционни добавки.казаха ми че мога да подам чак, когато излезе решението на НЕЛК, а до тогава ги губя. НЕЛК е насрочена за дата 24.10.2019.Защо да не получавам тези пари? Аз не съществувам ли през това време?

2019-06-24 19:09:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Мирчев, Съгласно българското законодателство хората с увреждания могат да ползват правата си след освидетелстването им от органите на медицинската експертиза. С Наредбата за медицинска експертиза, приета от Министерския съвет, в съответствие с чл. 101, ал. 7 от ЗЗ, се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване. Съгласно чл. 113, ал. 3 от Закона за здравето, решенията на органите на медицинската експертиза, които не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната. (КС)

2019-05-29 20:23:35 - Любослава Младенова
Здравейте,бих искала да попитам защо се отказва личен асистент на възрастен човек който е с 100%инвалидност ( жив труп дори не говори)?Благодаря предварително!

2019-06-24 19:06:57 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Младенова, В рамките на осигуреното финансиране общините администрират социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и могат да включват и нови потребители по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината. За наличните към момента възможности на човек с увреждане да му бъде назначен личен асистент е необходимо да се обърнете към служителите на съответната общинска администрация. Информирам Ви, че Законът за личната помощ (ЗЛП) влезе в сила на 01.01.2019 г. и има за предмет да уреди условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хората с увреждания, с цел да бъдат подпомогнати за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. В ЗЛП е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. До предоставянето на лична помощ, правоимащите лица продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по досегашния установен ред. В съотвествие с новата правна рамка механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания и се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението, издадено съобразно заключенията от оценката и въз основа на четири степенна скала на зависимост/затруднения. От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите, вкл. за определяне на потребността от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане. Искането за предоставянето на лична помощ, заедно с направлението, ще се заявява пред кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане. Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявление-декларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на човека с увреждане. Копие от заявлението се изпраща служебно в Националния осигурителен институт. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на кмета на общината. В случай че броят на часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, е по-голям от броя на часовете, които се заплащат със средствата от добавка за чужда помощ, доставчикът на лична помощ е длъжен да предостави на ползвателя на лична помощ пълния брой часове, определени в направлението. Ползвателят на лична помощ продължава да ползва добавка за чужда помощ, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент. За Ваше сведение, в ЗЛП е регламентиран кръгът от лица, ползватели на личната помощ до 31 декември 2020 г., сред които са хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, децата с определена чужда помощ и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. За същия период се предвижда ограничение в максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, установен посъобразно четиритте степени на зависимост/затруднения. (МБ)

2019-05-28 12:40:02 - Теменужка Ангелова Петрова
Инвалид съм пожизнен със над 70% инвалидност акушерска парализа на лява ръка .На борсата съм и никой не ме иска на работа ,защото имам забрана за всякакъв вид професионална работа.В телка ми пише лепене на пликове етикети и подобни .Бихте ли ми отговорите къде да си намеря работа и как да живея с пенсия от 2017 лв .

2019-06-24 19:02:38 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Петрова, Моля да зададете въпроса си в рубриката "Заетост и безработица". (КС)

2019-05-25 17:50:02 - Николай Наумов
Жена ми има ТЕЛК 95% с ч.п. Аз също съм с ТЕЛК 92% с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Живеем сами, като аз се грижа за нея. Мога ли да кандидатствам за личен асистент на жена ми.

2019-06-24 18:59:51 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Наумов, Законът за личната помощ (ЗЛП) влезе в сила на 01.01. 2019 г. и има за предмет да уреди условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хората с увреждания, с цел да бъдат подпомогнати за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. В ЗЛП е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. До предоставянето на лична помощ, правоимащите лица продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по досегашния установен ред. В съотвествие с новата правна рамка механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания и се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението, издадено съобразно заключенията от оценката и въз основа на четири степенна скала на зависимост/затруднения. От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите, вкл. за определяне на потребността от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане. Искането за предоставянето на лична помощ, заедно с направлението, ще се заявява пред кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане. На основание чл. 13 от Законът за личната помощ (ЗЛП), в сила от 01.01.2019 г., човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лице по чл. 8, ал. 2 заявление-декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент на лицето с увреждания. Към заявлението се прилага направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове. Съгласно чл. 24 от ЗЛП, асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 от същия, да предоставя лична помощ. Единствените ограничения за асистента са: да не поставено под запрещение и да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. (КС)

2019-05-22 19:38:44 - Петър Петров
Пенсионер съм, имам инвалидност от 50-70%До м.12/18г съм получавал съм получавал мес.добавка за трансп.услуги чл.42ал.2т.1 от ЗИХУ На 12,03,19гсъм подал заявление в ДСП Плевен за отпускане на мес. финансова подкрепа.Такава ми е отпусната само за м.март,тъй като за м.01 и 02.не ми се полагало,на основание §6 от ПЗР на ЗХУ. Защо? Моля за разяснение!

2019-06-24 18:38:47 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Петров, По реда на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за хората с увреждания, до 31 март 2019 г. включително хората с трайни увреждания имат право на месечна финансова подкрепа по чл. 70, въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, като индивидуална оценка на потребностите не се изготвя. Разпоредбата на § 6 визира случаите, при които хората с увреждания нямат издадени индивидуални административни актове за отпускане на месечна добавка за социална интеграция, преди влизането в сила на ЗХУ или срокът за изпълнението им е изтекъл преди 01.01.2019 г. На основание § 7 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗХУ, считано от 1 януари 2019 г., АСП изпълни задължението за служебно преобразуване на влезлите в сила до 31 декември 2018 г. включително индивидуални административни актове за отпускане на месечна добавка за социална интеграция във вид на месечна финансова подкрепа. Правоимащите лица получиха дължимата им финансова подкрепа по заявения от тях начин на изплащане, без да е необходимо подаването на заявление-декларация. При проблем с отпусната Ви месечна финансова подкрепа е необходимо да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане за проверка по конкретния случай. (КС)

2019-05-21 09:19:35 - Донка Кънева
Казвам се Донка Кънева имам син Веселин на 22г с ДЦП 100% с ЧП и Епилепсия. Баща му е починал, Веско получава наследническа пенсия. Ходи в Помощно училище Бургас. След промяна на закона от Януари, той получава 87лв. А не както еше казано 198лв. Интересуваме защо се изплаща по-малката сума. Благодаря!

2019-06-24 18:25:21 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Кънева, Месечната финансова подкрепа е първият компонент на финансовата подкрепа и представлява определена сума, съобразно степента на увреждане, която се отпуска по регламентирани в чл. 70 от ЗХУ размери и при съобразяване на нормативно регламентираните условия. Съгласно чл. 70 от ЗХУ, размерът на месечната финансова подкрепа за правоимащите лица над 18-годишна възраст се определя, както следва: за хората с 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7% от линията на бедност - 24,36 лв. за 2019 г. ; за хората с 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 % от линията на бедност - 52,20 лв. за 2019 г.; за хората с над 90% степен на увреждане – в размер на 25% от линията на бедност или 87 лв.за 2019 г.; за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. за 2019 г.; за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер на 57% от линията на бедност или 198,36 лв. за 2019 г. При определянето на размера на месечната финансова подкрепа се вземат предвид степента на увреждане, а в хипотезите на чл. 70, т. 4 и 5 от закона – релевантно условие е и вида на пенсията, получавана от лицето към момента на отпускане на месечната финансова подкрепа, което предпоставя интензитета на подкрепата. Лицата, които получават наследствена пенсия по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), попадат в обхвата на регламентираната месечна финансова подкрепа по чл. 70, т. 3 от ЗХУ. (КС)

2019-05-20 16:43:19 - П. Класса
Не смятате ли, че повече от месец след влизането в сила на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, че е меко казано странно държавата да не е регламентирала в нормативен акт на кой държавен орган /по чия банкова сметка/ ще се извършва заплащането на компенсаторната вноска по ЗХУ за незаетата квота?

2019-06-21 18:29:32 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте, В съответствие с новата правна рамка Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще упражнява специализираната контролна дейност, като ежегодно планира извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за назначаване за хора с трайни увреждания. Предстои да бъдат утвърдени вътрешни правила за осъществяване на специализираните проверки. Вътрешните правила ще включват задължително критерии по прилагането на чл. 38, ал. 3, т. 1 от ЗХУ (специфичните фактори в работната среда, възпрещястващи даден работодател да изпълни квотата), процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението на проверките и последващи оценки на изпълнението, както и ред за извършване на проверки във връзка с прилагането на алтернативните мерки (определени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания). Вътрешните правила са утвърдени и публикувани на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. За доброволното изпълнение на парични задължения, попадащи в обхвата на разпоредбата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ съответните суми се превеждат по сметката на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, посочена във цитираните вътрешни правила. През 2019 г. работодателите, задължени да изпълняват квота, следва да предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на ППЗХУ в „Държавен вестник” (т.е. в тримесечен срок от 02.04.2019 г.).“ (ЛА)

2019-05-19 13:41:13 - Антоанета никифорова антонова
До месец април включително получавах 25 процента сумата 31.08 лева и по социалната оценка за 74 процента инвалидност 33.75 лева или всичко 64.83 лева. С новата социална оценка ми преведа на по сметката 52.20 лева.моля да ми обясните защо губя втората си пенсия отпусната от НОИ пожизнено.

2019-06-21 18:28:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Антонова, В съответствие с разпоредбите на новия Закон за хората с увреждания (ЗХУ) бе осъществена трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер 25 на сто, в месечна финансова подкрепа. Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии бяха служебно прекратени от НОИ, след което институцията изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии вече са част от новата месечна финансова подкрепа, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Изплащането на останалите дължими от 01.01.2019 г. пенсии се извършва по установения ред. В случая не е налице отнемане на права, а трансформиране на конкретен вид подкрепа, която държавата оказва на определени групи при законово определени условия, с което се променя правната природа на съответния социален инструмент. Предназначението на месечната финансова подкрепа, регламентирана в ЗХУ е да компенсира разходите, породени от увреждането и представлява определена сума, в зависимост от степента на увреждане. База за изчисляване на размера на подкрепата е линията на бедност, установена за страната за съответната година, която се индексира ежегодно. За 2019 г. линията на бедност е установена в размер на 348 лв. Финансовата подкрепа по ЗХУ е вид социално плащане, което има за цел да подкрепи определени групи лица при конкретни нормативно определени изисквания. Съгласно чл. 70 от ЗХУ, размерът на месечната финансова подкрепа за правоимащите лица над 18-годишна възраст се определя, както следва: • за хората с 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7%от линията на бедност - 24,36 лв. за 2019 г. • за хората с 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 % от линията на бедност - 52,20 лв. за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане – в размер на 25% от линията на бедност или 87 лв.за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. за 2019 г. • за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер на 57% от линията на бедност или 198,36 лв. за 2019г. При проблем с отпусната Ви месечна финансова подкрепа е необходимо да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане за проверка по конкретния случай. (ЛА)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България