Категории:


Към категориите

2019-11-24 15:07:39 - Вергиния Николова
Съпругът ми е с ТЕЛК 100% т.н.р. с чужда помощ. Има определени 117 часа месечно за личен асистент. Имам подписан Договор за личен асистент. - Каква е методиката за изчисляване на брутното възнаграждение? Моля да посочите колко е точно в цифри в нашия случай. - Какви данъци трябва да плащам? - Каква е чистата сума за получаване?

2019-12-03 16:46:04 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема г-жо Николова, В Закона за личната помощ е регламентирана часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ. Същата се определя въз основа на коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година, социално-осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание, и допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Заложен е диференциран коефициент на часовата ставка, съответно 1,0 за 2019 г. и 1,2 за 2020 г. Следва да имате предвид предвиденото увеличение на минималната работна заплата от 01.01.2020 г. - от 560 лв. на 610 лв., респективно минималната часова ставка за страната от 3,37 лв. през 2019 г. става 3,66 лв. през 2020 г. Следователно часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ ще бъде в размер на определената минимална часова работна заплата през 2020 г., умножена по коефициент 1,2. Освен това възнаграждението на асистента, предоставящ лична помощ, се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец и предоставен отчет по образец до Доставчика на лична помощ. Напомняме, че предоставянето и ползването на лична помощ се осъществяват въз основа на споразумение между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ, което урежда реда и срока за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните. Това споразумение е предпоставка за възникване на трудово правоотношение между доставчика на лична помощ и асистента. При сключване на трудовия договор се определят страните, мястото на работа, срокът, характерът на работата, датата на сключването му и началото на неговото изпълнение, основното и допълнителните трудови възнаграждения и периодичността на тяхното изплащане, както и други права и задължения, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. За повече информация следва да се обърнете към Доставчика на лична пмощ, който е работодател на Вашия личен асистент. (ЛА)

2019-11-22 17:52:27 - Илиян Йончев
Здравейте, Бих искал да попитам дали за престоя и проведена рехабилитация в спа-център мога да получа финансова подкрепа по чл.76 ал.1 от ЗХУ? Т.е. въпроса ми е дали тази финансова подкрепа е само при проведено балнеолечение в заведения, които са регистрирани като болници по реда на ЗЛЗ или рехабилитацията може да се проведе и в спа-център?

2019-12-03 16:45:34 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
"Уважаеми г-н Йовчев, Разпоредбата по чл. 76, ал. 1 от Закона за хората с увреждания регламентира правото на хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съобразно конкретните им нужди, идентифицирани чрез индивидуалната оценка на потребностите. Тази целева помощ е в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година (348 лв. за 2019 г.), но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Целевата помощ се изплаща на лицата след представяне на разходооправдателни документи за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в съответен избран обект. Следва да имате предвид, че единствено при извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт или Министерството на здравеопазването, както и в специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на здравеопазването за дейности по чл. 22 от Закона за лечебните заведения, целевата помощ се изплаща на съответния обект или специализирана болница за рехабилитация след представен от тях разходооправдателен документ. (ЛА) "

2019-11-22 14:45:34 - Румяна Минчева
Здравейте ако може да ми кажете дали след 01.01.2020г. ще продължи предоставяне на лична помощ на хора с увреждания по ПМС. Благодаря за отговора!

2019-12-03 16:45:04 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
"Здравейте г-жо Минчева, Бихме искали да Ви информираме конкретно за новия механизъм лична помощ. Съгласно Закона за личната помощ личната помощ е регламентирана като механизъм, който се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания. Личната помощ се предоставя чрез изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на Закона за хората с увреждания и издадено направление за включване в механизма лична помощ с определен брой часове. До 31 декември 2020 г. е заложено ограничение както в максималния брой часове (до 168 часа месечно), установен въз основа на четирите степени зависимост/ затруднения, така и по отношение на кръга ползватели на личната помощ - хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, деца с определена чужда помощ и деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. При положение, че имате изготвена индивидуална оценка на потребностите от органите за социално подпомагане и имате издадено направление с определен брой часове за ползване на лична помощ, може да се заявите предоставянето й до кмета на съответната община по настоящ адрес. Моля да имате предвид, че прилагането на механизма лична помощ зависи изцяло от волята на правоимащото лице, като той се прилага само по негово желание, въз основа на заложените нормативни изисквания. (ЛА) "

2019-11-20 10:11:38 - Иван Спасов
Фирма с брой наети лица в интервала 50-99, е със задължение за назначаване на 1 лице с трайни увреждания. Такова лице е било наето. След което лицето е прекратено и лице с увреждане с ТЕЛК над 50% остава единият от управителите на дружеството, работещ по Договор за управеление. Покрива ли това лице (управитeлят) изискването за изпълнена квота ?

2019-12-03 16:44:40 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
"Уважаеми г-н Спасов, Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания работодателите са длъжни да назначават работници и служители с трайни увреждания, съгласно квота, както следва: 1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания; 2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав. Необходимо е да имате предвид, че работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата. Работните места, заети от хора с трайни увреждания при встъпването им в трудови правоотношения, се отчитат за изпълние на квотата. При положение, че работодателят е изпълнил квотното си задължение със заетите работници и служители с трайни увреждания не се налага да създава допълнителни работни места или да назначава нови лица от тази група. (ЛА) "

2019-11-18 20:04:33 - Мариела Иванова
Финансовата подкрепа изплаща ли се със задна дата, считано от явяването пред ТЕЛКомисията, така както пенсиите? Благодаря за отговора и вниманието!

2019-12-03 16:43:57 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
"Уважаема г-жо Иванова, На основание разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания в 10-дневен срок от изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на човека с увреждане, директорът на съответната дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед за отпускане на финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 от Закона за хората с увреждания, съгласно заключенията в оценката. Конкретно месечната финансова подкрепа се отпуска от 1-о число на месеца, в който е изготвена индивидуалната оценка на потребностите, и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в рамките на бюджетната година, с изключение на месечната финансова подкрепа, отпусната през месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година. Следва да имате предвид, че в Закона за хората с увреждания е предвидено, че нова индивидуална оценка на потребностите може да бъде изготвена преди изтичането на срока на издадената оценка при издаването на ново експертно решение от ТЕЛК (НЕЛК) преди изтичането на срока на действащото експертно решение. В случаите на преосвидетелстване на хора с трайни увреждания месечната финансова подкрепа се отпуска от началото на месеца, през който е прекратена, въз основа на новата индивидуална оценка на потребностите и издадената заповед за нейното отпускане, в случай че заявлението-декларация за извършване на индивидуална оценка на потребностите е подадено в 2-месечен срок от издаването на новото експертно решение. При неспазване на този срок месечната финансова подкрепа се отпуска, респективно изплаща, по посочения по-горе ред. (ЛА) "

2019-11-18 16:01:20 - П. Класса
Изчисляването на 2% за 2020г. ще е на база"средносписъчна численост на персонала", без да е уредено в чл. 38(1)ЗХУ, че тя е за предходна календарна година. Попълването на квотата трябва да е най-късно към 31.03.2020г. Към същата дата ли ще се определя този средносписъчен състав или още към м. 01.2020г.?

2019-12-03 16:42:57 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
"Здравейте Класса, Искаме да Ви информираме, че редът за изпълнение на квотните задължения е уреден в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” (02.04.2019 г.), в сила от 01.04.2019 г. В ППЗХУ е заложено установяването на средносписъчен брой на персонала на съответен работодател, засегнат от квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, да се осъществява на базата на данни от предходната календарна година. Обхватът, особеностите и начините на отчитане на списъчния брой и изчисляването на средния списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се определя съгласно Методика, утвърдена със заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателят на Националния статистически институт, на основание на чл. 9, т. 6 от Закона за статистиката. Методиката е задължителна при изчисляване на списъчния и средносписъчния състав на наетите лица в едно предприятие. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ упражнява специализиран контрол, като ежегодно планира извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за назначаване за хора с трайни увреждания. Проверките се извършват съгласно утвърдени вътрешни правила, които са публикувани на официалната страница на агенцията и могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.gli.government.bg/page.php?c=221&d=4387. Следва да отбележим, че съгласно нормативните изисквания в изпълнение на квотата ежегодно до 31 март работодателят предприема съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания, като в срок 3 месеца от предприетите действия следва да ги назначи на работа, при положение, че отговарят на условията за заемане на работните места. Припомняме обстоятелството, че работодателят е страната, която дефинира минималните и други изисквания за заемане на съответната длъжност, осъществява подбора и избора на подходящи кандидати. (ЛА) "

2019-11-18 10:52:21 - Владимир Сариев
Здравейте, до 31.10.2019г. фирма има под 50 работника, през м.11.2019г. назначава още и вече надвишават 50 - стават 57. По-голямата част от работниците са 2-ра категория труд. Към коя дата трябва да изчисля дали хората с 2-ра категория са 50% или над 50%спрямо общия брой персонал, за да бъда освободен от квотата по чл.38,ал.1 от ЗХУ?

2019-12-03 16:42:34 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми г-н Сариев, Редът за изпълнение на квотните задължения е уреден в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), обнародван в „Държавен вестник” (02.04.2019 г.), в сила от 01.04.2019 г. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ упражнява специализиран контрол, като ежегодно планира извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за назначаване за хора с трайни увреждания. Проверките се извършват съгласно утвърдени вътрешни правила за осъществяване на специализираните проверки, които са публикувани на официалната страница на Агенцията и могат да бъдат намерени на следния електронен адрес: http://www.gli.government.bg/page.php?c=221&d=4387. Вътрешните правила включват и критериите по прилагането на чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания,.За повече информация може да се обърнете към контролните органи. (ЛА)

2019-11-06 14:11:52 - Ани Тодорова
Здравейте! Имам решение на ТЕЛК, с което ми е определена 75 % инвалидност. Искам да попитам мога ли да използвам правото си на не по-малко от 26 дни основен платен годишен отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда без да се възползвам от данъчното облекчение за лица с трайно намалена работоспособност в предприятието, в което работя по чл. 18 от ЗДДФЛ?

2019-11-12 10:59:36 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Здравейте, С цел получаване на компетентен отговор, моля да адресирате въпроса си в категория "Трудово право". (ЛА)

2019-11-06 13:02:22 - Петър Бакърджиев
Имате ли стандартна бланка на Банкова гаранция за авансово плащане, във връзка с дог. по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019. Съгласно договора между Сдружението сключило договора с МТСП и строителя който ще извърш СМР, за получаване на авансово плащане е необходима Банкова гаранция в полза на МТСП за аванса.

2019-11-18 14:05:59 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
"Уважаеми господин Бакърджиев, информирам Ви, че всички изискуеми документи, свързани с Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност са публикувани на официалната интернет страница на МТСП, където бе обявена кампанията за набиране на проектни предложения. Допълнителна информация можете да намерите на следния електронен адрес: https://mlsp.government.bg., като с оглед оказване на съдействие и административна подкрепа адресът и телефоните по Компонент 1 са: np_komponent1@abv.bg, тел: 02 / 811 94 69; 02 / 981 39 42(ММ)"

2019-11-05 08:55:19 - Малина Иванова
Един от родителите ми е пенсионер -68 год, с процент на инвалидност-65%.Има ли право на месечни транспортни добавки?Благодаря

2019-11-18 14:05:20 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Иванова, С влизане в сила на Закона за хората с увреждания от 01.01.2019 г. месечните добавки са трасформирани в месечна финансова подкрепа, която във вашия случай е в размер 7 на сто от линията на бедност. (ММ)

2019-11-02 09:40:07 - в.николова
Имам отпуснати 150 часа по ЗЛП, съпруга ми работи, като пазач/портиер на 8 часа на постоянен трудов договор.Та впросът ми е, може ли съпругът ми да ми стане ЛА на втори трудов договор?

2019-11-18 14:04:39 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Николова, отговорът е да. При спазване на ограниченията при работа на втори трудов договор, предвидени в Кодекса на труда. (ММ)

2019-10-31 13:58:53 - Иван Петков
Моля, да ми отговорите, какво е необходимо, за да регистрирам фирмата си в Регистъра на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания. На какви условия трябва да отговаря фирмата, за да може да бъде регистрирана в горецитирания регистър. Предварително Ви благодаря за отзивчивостта.

2019-11-18 14:04:09 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Петков, уведомявам Ви, че в чл. 48 от Закона за хората с увреждания са посочени условията, на които трябва да отговарят Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Реда и начина за регистрация на тези предприятия и нейното заличаване е уреден в чл.83-87 от същия Закон. (ММ)

2019-10-29 14:03:40 - Росица Енчева
Здравейте, според чл.38,ал.1,т.2 от ЗХУ дружеството ни трябва да назначи съгласно квотата двама служители с трайни увреждания. На 18.06.2019г. е назначен един служител по квотата. За втория на 01.07.2019 сме подали уведомление по чл.38, ал.1 от ЗХУ и чл.22 от ППЗХУ и Заявка до ТБ на Агенцията по заетостта. На 06.09.2019 първият служител напуска и съответно в едномесечен срок/на 02.10.2019г./ подадохме уведомление за промяна на обстоятелствата и Заявка за общо двете, незаети места по квотата. На 04.10.2019г. получихме уведомление от БТ, че нямат подходящи лица с трайни увреждания за първата заявка. С-но чл.38, ал.3,т.2 от ЗХУ това ни освобождава от задължението да назначаваме хора с трайни увреждания. При това положение трябва ли да плащаме компенсационни вноски за м.Октомври, Ноември и Декември 2019 /да или не/ и за колко незаети места /едно или две/ ?

2019-11-18 14:02:04 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Енчева, следва да имате предвид, че работодателите, които след изтичане на заложения тримесечен срок не са изпълнили квотата, не прилагат алтернативни мерки и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 от ЗХУ (обективните обстоятелства, които възпрепятстват наемането на хора с трайни увреждания), са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в нормативно определения размер, за периода на неизпълнение. Компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по установения ред в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Единствено работодателите, които желаят да ползват посредничество за наемане на хора с трайни увреждания следва да уведомят съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е седалището им, подавайки уведомление по образец, информация за което е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта az.government.bg. В уведомлението работодателят посочва броят на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ), и броят на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания чрез трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ. Заявките се приемат ДБТ и се въвеждат в автоматизираната информационна система. При промяна на обстоятелствата по отношение на предоставените данни в уведомлението работодателите в едномесечен срок от промяната са длъжни да подадат уведомление с актуални данни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта. В случай, че е подадена заявка-спецификация за свободно работно място, съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта насочва с писмо подходящи лица с трайни увреждания към работодателя, който извършва подбор сред насочените кандидати. Ако в рамките на три месеца не е извършено такова насочване с писмо от ДБT, се счита, че няма подходящи кандидати за обявеното свободно работно място и работодателят следва да бъде освободен от квотното задължение (по арг. на чл. 38, ал. 3, т. 2 от ЗХУ). Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ упражнява специализирания контрол за прилагането на квотата за назначаване за хора с трайни увреждания. (ММ)

2019-10-29 12:55:51 - Мариана Костадинова
Здравейте , Във връзка с отказ на Дирекция социално подпомагане - гр.Ямбол да ми бъде изплатена месечната финансова подкрепа за януари и февруари 2019г. МОЛЯ, Вашата институция да направи компетентна проверка по случая и сумите за горепосочените месеци да бъдат преведени на сметката ,която съм предоставила в ЦКБАНКА. Считам ,че отказът на Дирекция соц. подпомагане - гр.ЯМБОЛ е некомпетентен и не е съобразен със закона и правилника за Социалното подпомагане , На 29.01. 2019г. се явих на ТЕЛК ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ . Няма как да подам заявление за отпускане на месечна финансова подкрепа януари 2019, тъй като "ВЛЯЗЛО В СИЛА " СЕ ЗАВЕРЯВАШЕ СПОРЕД ТОГАВАШНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СЛЕД 45 ДНИ !!! И ЗАТОВА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ОТПУСКАНЕ Е ОТ 14.03.2019 ГОД. - ТОЧНО НА 45-ТИЯ ДЕН !!! МОЛЯ , СУМИТЕ ДА БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ МЕН БАНКОВА СМЕТКА В Ц.К.Б. С УВАЖЕНИЕ : МАРИАНА КОСТАДИНОВА - ГР. ЯМБОЛ тел.- 0988746975

2019-11-18 14:00:42 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
В случаите на преосвидетелстване на хора с трайни увреждания месечната финансова подкрепа се отпуска от началото на месеца, през който е прекратена, въз основа на новата индивидуална оценка на потребностите и издадената заповед за нейното отпускане, в случай че заявлението декларация за извършване на индивидуална оценка на потребностите е подадено в 2-месечен срок от издаването на новото експертно решение. При неспазване на двумесечния срок Месечната финансова подкрепа се отпуска от 1-во число на месеца, в който е изготвена индивидуалната оценка на потребностите, и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в рамките на бюджетната година с изключение на месечната финансова подкрепа, отпусната през месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година. ММ

2019-10-28 09:46:34 - Димитър Николов
Съпругата ми Красимира Николова е пенсионер по чл.30 ал.2 от НПОС по чл.68,ал.1,от КСО пожизнено. Решението от ТЕЛК е 62% и е валидно до 01.10.2019г.Получава помощ за винетка, не плаща данък за кола, плаща 1/2 данък за апартамент и интеграционна добавка. След 01.10.2019 г. ще продължи ли да получава всички социални помощи.

2019-11-18 13:59:28 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Николов, с влизане в сила на Закона за хората с увреждания от 01.01.2019 г. месечните добавки са трасформирани в месечна финансова подкрепа, която във вашия случай е в размер 7 на сто от линията на бедност; За получаване на безплатна винетка за 2020 г., следва да се подаде заявление по реда на НАРЕДБА № Н-20 от 15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, освободени от заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища. (ММ)

2019-10-24 09:04:39 - Георги Славчев
Как се формира нетната заплата на личните асистенти, работещи съгласно Закона за личната помощ ?

2019-11-18 13:58:00 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаеми господин Славчев, уведомявам Ви, че часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ се определя въз основа на: 1. коефициент от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година; 2. социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание, и 3. допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Коефициента от размера на минималната работна заплата за 2019 г. е 1,00, за 2020 г. е 1,2, след което същия става 1,4. (ММ)

2019-10-21 19:57:20 - Илия Аджев
Здравейте майка ми е с експертно решение на ТЕЛК от10. 10. 2019 год 88%.А датата на инвалидизация е от 27.06.2017год.Въпросът ми е следния ще бъдат ли изплатени интеграционите добавки със задна дата

2019-11-18 13:55:17 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
"Уважаеми господин Аджев, информирам Ви, че в случаите на преосвидетелстване на хора с трайни увреждания месечната финансова подкрепа се отпуска от началото на месеца, през който е прекратена, въз основа на новата индивидуална оценка на потребностите и издадената заповед за нейното отпускане, в случай че заявлението декларация за извършване на индивидуална оценка на потребностите е подадено в 2-месечен срок от издаването на новото експертно решение. При неспазване на двумесечния срок Месечната финансова подкрепа се отпуска от 1-во число на месеца, в който е изготвена индивидуалната оценка на потребностите, и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в рамките на бюджетната година с изключение на месечната финансова подкрепа, отпусната през месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година. (ММ) "

2019-10-21 14:18:10 - Й.Тодорова
Здравейте, Задължението по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ. Работодателите, които не изпълняват квотните задължения ежемесечно заплащат компенсационна вноска в нормативно определения размер, за периода на неизпълнение. Въпроса ми кога е крайният срок за плащане на вноската за октомври

2019-11-19 16:39:48 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема госпожо Тодорова, На основание чл. 97, ал. 1 от ЗХУ на всеки работодател, който не е изпълнил квотата, респективно не прилага алтернативни мерки,за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона се налага глоба или имуществена санкция в нормативно дефинирания размер. Съгласно чл. 38, ал. 6 от ЗХУ, при неизпълнение на задължението по ал. 1 и 5 работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. (СО)

2019-10-19 18:29:08 - Гергана Димитрова
Здравейте,искам да задам един въпрос? През 2020 навършвам 57 години и съм със Телково Решение,може ли да се пенсионирам по жизнено.

2019-11-19 16:37:08 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Димитрова, Въпросът Ви не е за тази рубрика. Моля да го зададете в рубриката по компетентност - "Обществено осигуряване". (СО)

2019-10-18 11:02:58 - Малинка Костова
Подадохме в АЗ увед. по чл.38, ал.1 от ЗХУ и чл.22 ППЗХУ за 1 раб. място"Мияч съд.ръч.". Отказахме на 3-ма човека-изпратени ни от АЗ, поради противопоказност на заболяването им(тежка посуда, динамика на работа). Не сме изпълнили изискването на чл.41, ал.2 ЗХУ. Попадаме ли в кръга на освободените по чл.38,ал.3 ЗХУ от задълж. по ал.1 на чл.38 ЗХУ?

2019-11-19 16:33:39 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
"Уважаема госпожо Костова, В случаите на обективна невъзможност или условия, възпрепятстващи работодателите да наемат хора с трайни увреждания, отделни разпоредби от ЗХУ позволяват същите да бъдат освободени от квотното задължение. Такива случаи са регламентирани в чл. 38, ал. 3 и ал. 5 от ЗХУ, сред които е и липсата на хора с трайни увреждания, насочени от бюрата по труда в страната или от регистрирани частни трудови посредници при ползването на посреднически услуги. Работодателите, които желаят да ползват посредничество за наемане на хора с трайни увреждания следва да уведомят съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е седалището им, подавайки уведомление по образец, информация за което е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта az.government.bg. В уведомлението работодателят посочва броят на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ), и броят на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания чрез трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ. Заявките се приемат ДБТ и се въвеждат в автоматизираната информационна система. При промяна на обстоятелствата по отношение на предоставените данни в уведомлението работодателите в едномесечен срок от промяната са длъжни да подадат уведомление с актуални данни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта. В случай, че е подадена заявка-спецификация за свободно работно място, съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта насочва с писмо подходящи лица с трайни увреждания към работодателя, който извършва подбор сред насочените кандидати. Ако в рамките на три месеца не е извършено такова насочване с писмо от ДБT (или е налице мотивиран отказ на работодателя), се счита, че няма подходящи кандидати за обявеното свободно работно място и работодателят следва да бъде освободен от квотното задължение (по арг. на чл. 38, ал. 3, т. 2 от ЗХУ). Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) упражнява специализирания контрол за прилагането на квотата за назначаване за хора с трайни увреждания. Следва да отбележа, че единствено работодателите, които след изтичане на заложения тримесечен срок не са изпълнили квотата, не прилагат алтернативни мерки и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 от ЗХУ (обективните обстоятелства, които възпрепятстват наемането на хора с трайни увреждания), са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в нормативно определения размер, за периода на неизпълнение. Компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по установения ред в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.(СО) "  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България