Категории:


Към категориите

2019-10-15 09:32:03 - Гергана Комшева
Здравейте, детето ми е включено в полезната програма Родители в заетост, като през декември 2019г ще навърши 3г. Бихме искали отново да се включим, но ни отказаха, нямаме право на второ участие?! Бих искала да разбера защо, дали не е грешка?! И дали е необходимо да попитам министъра, за да се преразгледа това "недоразумение"?! Хубав ден:))) Очаквам с нетърпение отговор :))

2019-10-15 17:27:21 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Комшева, Процедурата „Родители в заетост“ се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, поради което за получаване на интересуващата Ви информация моля да се обърнете по компетентност към рубрика „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ или към Агенцията по заетостта, която изпълнява процедурата. (МП)

2019-10-13 13:09:08 - Иван Дойчинов
Здравейте,намирам се и работя в Дъблин.Децата ми и Съпругата се намират в България,тя не работи.Мога ли да получавам детските добавки на децата тук и какво се изисква да направя ако е възможно!Благодаря

2019-10-14 16:44:28 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Дойчинов, По поставения въпрос следва да се обърнете към рубрика „Европейско и международно социално право“ или към Агенцията за социално подпомагане, която е компетентната институция за България по отношение на обмена на информация и удостоверяването на данни, свързани с преноса на семейни обезщетения в Европейския съюз. Агенцията за социално подпомагане разполага с електронен адрес: ok@asp.government.bg и горещ телефон (02) 935 05 50 за въпроси на граждани, на които също може да се консултирате. (МП)

2019-10-10 14:32:53 - Велина Пешева
Здравейте, през април 2019-та година получих застрахователно обезщетение след катастрофа. Имам ли право да подам молба за семейни помощи за деца. Включва ли се обезщетението към брутния доход на домакинството?

2019-10-14 16:43:45 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Пешева, На въпроса Ви вече е отговорено. (МП)

2019-10-10 14:32:53 - Велина Пешева
Здравейте, през април 2019-та година получих застрахователно обезщетение след катастрофа. Имам ли право да подам молба за семейни помощи за деца. Включва ли се обезщетението към брутния доход на домакинството?

2019-10-14 16:43:01 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Пешева, По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. Тъй като застрахователните обезщетения не попадат в изрично изброените изключения, то те се считат за доход при отпускане на месечните помощи за деца до завършване на следно образование, но не повече от 20-годишна възраст по ЗСПД. За повече информация и преценка на възможността за получаване на семейни помощи за деца следва за се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-10-10 14:32:53 - Велина Пешева
Здравейте, през април 2019-та година получих застрахователно обезщетение след катастрофа. Имам ли право да подам молба за семейни помощи за деца. Включва ли се обезщетението към брутния доход на домакинството?

2019-10-14 16:43:30 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Пешева, На въпроса Ви вече е отговорено. (МП)

2019-10-09 21:23:08 - Петя Сотирова
Здравейте! Интересува ме стипендия за дете с един починал родител. Трябва или не трябва да се подава дохода ми, при положение, че другият родител е починал и ако да за какъв период?

2019-10-14 16:41:59 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Сотирова, Моля да поставите въпроса си по компетентност към Министерството на образованието и науката. (МП)

2019-10-09 21:21:25 - Петя Сотирова
Здравейте! Интересува ме стипендия за дете с един починал родител. Трябва или не трябва

2019-10-14 16:41:47 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Сотирова, Моля да поставите въпроса си по компетентност към Министерството на образованието и науката. (МП)

2019-10-09 17:18:22 - Теодора Дамбулова
Здравейте, Въпроса ми е свързан, с това че "самотен родител" може да заплаща половин такса в детските градини. Бихте ли ми дали определение на "самотен родител" в случая? Предварително благодаря за отделеното от Вас време и отговор!

2019-10-14 16:41:21 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Дамбулова, Събирането на таксите за ползване на детски градини е регламентирано в Закона за местните данъци и такси и е от компетенциите на съответната община, поради което Министерството на труда и социалната политика не би могло да вземе отношение по въпроса. На основание Закона за местните данъци и такси, таксите за детски ясли и детски градини се определят от Общинският съвет, който приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. (МП)

2019-10-09 12:20:41 - Deniz Hristova
Привет, мин. работна заплата е 560 лв. Това ли се взима като основа за изчисляване на дохода за детски надбавки?

2019-10-14 16:40:23 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Христова, За отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се прилага доходен критерий, определен със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и не е обвързан с размера на минималната работна заплата за страната. За 2019 г. той е 400 лв. на член от семейството, при който помощта се отпуска в пълен размер или от 400,01 лв. до 500 лв., включително, при който помощта се отпуска в размер на 80 на сто от пълния й размер. (МП)

2019-09-30 17:41:50 - Денка Василева
Здравейте, детето ми е на 5 год. и 10 мес. и е с умерена умствена изостаналост със значително нарушение в поведението. Явихме се на телк на 26.09.2019г . и оценката на работоспособността на детето е: 60% вид и степен на увреждане без чужда помощ. Тъй като това ни е първото явяване на телк и прочетох в доста форуми, но не мога да разбера дали е вярно, въпроса ми е: детето ми има ли право на изплащане със задна дата, но не повече от 3 години назад от датата на инвалидизация на парите за определения процент определен ни от телк. Очаквам отговора Ви. Благодаря!

2019-10-01 11:11:03 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Василева, На основание чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Съгласно чл. 8д, ал. 8 от ЗСПД месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. размерът на месечната помощ по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност е 350 лв. За повече информация и преценка на възможността за получаване на помощта, следва да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-09-25 22:50:02 - М.СЛАВОВА
Майка е получавала помощи по чл.8д от ЗСПД до 01.10.18г. Подадена е молба за преосвидетелстване същия месец. Детето е преосвидетелствано от ТЕЛК през м. август 2019г. Има ли право майката да получи мес.добавка по чл.8д за периода от 10.2018г. до юни 2019г.

2019-09-26 13:07:04 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Славова, Съгласно чл. 24б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) в случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечните помощи се отпускат от първо число на месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението декларация, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които да водят до отпадане на правото, когато заявлението декларация е подадено в тримесечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението декларация се определя по реда на чл. 8д, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца. Следва да имате предвид, че компетентната институция за определяне на датата за явяване на детето за преосвидетелстване, както и издаване на ново експертно решение е ТЕЛК, поради което въпросът за забавяне издаването на експертното решение на ТЕЛК не е от компетенциите на Министерството на труда и социалната политика. В допълнение, на основание чл. 24б, ал. 6 от ППЗСПД, когато преосвидетелстването на детето е извършено със закъснение и закъснението не е по вина на родителите или на лицата, които полагат грижи за детето, месечната помощ се предоставя по реда на ал. 4. В тази връзка, в случай че са изпълнени посочените условия, Вие би следвало да получите помощта за съответния минал период. (МП)

2019-09-20 18:37:44 - Н. Илиева
Здравейте, Въпросът ми е относно т. 5 от Приложение № 5 към, Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.: „Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето.“ Личният лекар издава Лична здравно-профилактична карта, съдържаща необходимата информация за извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето и категорично отказва да издаде Служебна бележка, като твърди, че няма закон който да го задължава да издава документи извън неговите нормативи. Не мога да изискам бележка от Регионалната здравна инспекция, тъй като имам избран личен лекар. Моля да цитирате коя нормативна уредба задължава личните лекари да издават исканите от вас Служебни бележки и също къде е публикуван образец на такава. Служителите от Дирекция „Социално подпомагане“ не приемат издадената Лична здравно-профилактична карта. Как да процедирам за да ми приемат Заявлението за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование?

2019-09-26 11:29:20 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Илиева, Сред условията за отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, е детето да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние, което е регламентирано в чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Същевременно, на основание чл. 17, ал. 3, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца към заявлението декларация за отпускане на помощта се прилага и служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени (в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път). Именно въз основа на горепосочените нормативно установени изисквания служебната бележка от личния лекар или от регионалната здравна инспекция е посочена сред документите в Приложение № 5, които се прилагат към заявлението декларация за отпускане на помощта, ако тази информация не може да бъде получена по служебен път. По въпроса относно нормативната уредба в областта на здравеопазването, уреждаща предоставянето на служебна информация от личния лекар за извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето, както и образците на документите, издавани от личните лекари, моля да се обърнете по компетентност към Министерството на здравеопазването. (МП)

2019-09-17 23:54:34 - Деян Димитров
Към запитването,което напрвим по-рано искам да вметна,че имаме дете,което края на септември наваршва 2 години,ако това има значение.

2019-09-25 16:23:11 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Димитров, Във Вашия случай, тъй като детето не е в задължителна предучилищна или училищна възраст, не е приложимо условието за редовно посещение от детето на детска градина или училище. Както вече Ви беше отговорено, за разглеждане на конкретния случай и преценка на възможността за отпускане на месечни помощи по ЗСПД или други помощи на различни законови основание, моля да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-09-17 23:13:14 - Деян Димитров
Здравейте, Относно детските надбавки.Моят месечен доход надвишва 500 лв.Доходът на съпругата също надвишава 500 лв.Искам да попитам в този случай,може ли да се вземат детски падбаки

2019-09-25 16:22:07 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Димитров, Информацията, която представяте не е достатъчна, за да бъде даден точен отговор. За отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се прилага доходен тест, в зависимост от който се определя не само правото на помощ, но и нейният размер. По смисъла на § 1, т. 1, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗСПД семейството включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак). При доходен критерий до 400 лв. на член от семейството месечният размер на помощта за семейство с едно дете е 40 лв. (пълен размер на помощта), а при доходен тест от 400,01 лв. до 500 лв., включително, размерът на помощта е 80% от пълния й размер. Също така, за отпускане на помощта има и допълнителни условия за направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето, учебна заетост и др. За разглеждане на конкретния случай и преценка на възможността за отпускане на месечни помощи по ЗСПД или други помощи на различни законови основание, моля да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-09-13 04:33:26 - Камелия Динкова
Кога Министерството има ден на отворени врати, за среща с гражданите? Защо изгонена със скандал от Плевен Фондация, работи безнаказано в София?! Изготвя съмнителни доклади, които се вземат предвид от съда, без авторите да носят наказстелна отговорност, за невярно съдържание! Нещо повече- родители се задължават от съда, да посещават точно този контактен център!

2019-09-25 16:21:31 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Динкова, Центърът за информация и услуги (ЦИУ) на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) – гр. София, ул. „Триадица” № 2, е отворен за граждани всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, където може да подадете заявление/искане за предоставяне на административни услуги, както и на жалби, сигнали, предложения, похвали и др. Служителите продължават работата си до приключване на обслужването, когато след края на обявеното работно време има чакащи потребители на административни услуги, но не повече от два астрономически часа от обявеното работно време. Телефонът за връзка с ЦИУ на МТСП е: 02/8119 627. Предвид представената от Вас информация обаче следва да имате предвид, че контролът върху дейността на съдебната власт, както и върху работата на фондации или други организации, които са извън структурата на МТСП, е извън правомощията и функциите на МТСП. (МП)

2019-09-08 08:31:38 - Нели Стойчева
Мога ли да сменя банковата сметка на която получавам детски надбавки по друго време освен при подаване на документи ? Благодаря Ви!

2019-09-18 17:59:36 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стойчева, На основание чл. 7, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, по желание на лицата, отразено в заявлението декларация, помощите могат да се изплащат по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца лицата, на които е отпусната семейна помощ по чл. 7, 8, 8д и 8е, са длъжни да уведомяват писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, в срок не по-късно от 30 дни от настъпването им. В тази връзка, в случай, че промените банковата сметка, следва да се обърнете по компетентност в определения срок към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-09-07 19:08:22 - Атанас Мавров
Нашият доход надвишава прага за получаване на детски надбавки.Имаме ипотечен кредит той може ли да мине за разход за да получаваме и ние.Жилището ни е единственото

2019-09-18 17:58:56 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Мавров, По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. В разпоредбата на § 1, т. 2 от ДР на ЗСПД сумите по ипотечни кредити не са посочени изрично в изброените изключения и не е регламентирано те да бъдат приспадани от брутния доход на семейството за определяне на достъпа до месечни помощи по чл. 7 от ЗСПД. За повече информация и преценка на възможността за получаване на семейни помощи за деца следва за се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-09-03 16:08:12 - Нора Караиванова
Здравейте! Аз съм самоосигуряващо се лице и самотна майка от скоро. Въпросът ми към вас е какво ми се полага като социална помощ, освен еднократната при раждане на дете, при условие, че осигуровките, които съм внасяла са само за фонд пенсия и здравни, като за временна неработоспособност не съм внасяла. Очаквам отговор от ваша страна! Благодаря!

2019-09-17 17:33:39 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Караиванова, Информацията, която представяте, не е достатъчна, за да бъде даден конкретен отговор. Следва да се уточни, че условията за получаване на семейни помощи за деца важат за всички лица и не зависят от тяхното семейно положение или осигурителен статус. В обхвата на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) попадат семействата, които отглеждат децата си в страната, в това число и самотните родители, които се подпомагат на общо основание, както останалите семейства с деца. Освен това, семейните помощи за деца не са и социални помощи, които целят да допълнят или заместят доходите с оглед задоволяване на основните жизнени потребности на лицата. По ЗСПД и Правилника за неговото прилагане се предоставят единадесет вида семейни помощи за деца, всяка от които има различна цел и предназначение и се предоставя при различни нормативно определени условия и ред. За някои от семейните помощи се прилага и доходен тест на член от семейството. Относно еднократната помощ при раждане на дете по чл. 6 от ЗСПД правото на тази помощ е дадено на майката при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. За разглеждане на възможностите за подпомагане със семейни помощи за деца или други видове помощи на различни нормативни основания, моля да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-08-29 11:59:29 - Иван Велков
Здравейте имаме две деца едното на 20 години другото на 8 години въпросът ми е голямото дете брои ли се за член на семейството става въпрос за изчисляването на доходите за детски надбавки забравих да кажа че голямото е студент и не работи

2019-09-10 17:56:04 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Велков, Месечните помощи по реда на чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се отпускат на семействата за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. На основание чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца при определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадено заявлението декларация. На основание § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПД, за целите на този закон, семейството включва: а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак); б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак); в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак). В случай, че едното дете е навършило пълнолетие и е завършило средно образование, то не се включва в състава на семейството по смисъла на ЗСПД. Също така, при определяне на достъпа на семейството за отпускане на месечни помощи по реда на чл. 7 от ЗСПД за другото дете, не се взема предвид доходът на навършилото пълнолетие и завършило средно образование дете. (МП)

2019-08-27 13:08:38 - Надежда Босева
Какви документи са нужни за подаване за детски надбавки когато родителите са разделени.

2019-08-29 14:35:27 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Босева, Информацията, която представяте, не е достатъчна, за да бъде даден точен отговор. Следва да имате предвид, че в зависимост от случаите, съгласно чл. 17, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) към заявлението декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път: удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация; решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище – в случаите по чл. 18, ал. 2 от ППЗСПД; копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите – само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може по служебен път да получи информация за съдебното решение; копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител; служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени; експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца). В случаите, в които децата се обучават в детски градини и училища извън системата на Министерството на образованието и науката, към заявлението декларация по ал. 3 се прилага и удостоверение по образец съгласно приложение № 7 от ППЗСПД, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик, а за новата учебна година – и за децата, записани за първи път в първи клас – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Информация за записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври, се получава ежемесечно по служебен ред от училищата и детските градини чрез Министерството на образованието и науката. Съгласно чл. 20, ал. 1 от ППЗСПД при определяне на средномесечния доход по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД се вземат предвид доходите на всички членове на семейството по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПД към датата на подаване на заявлението декларация. На основание § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПД, за целите на този закон, семейството включва: а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак); б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак); в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак). Съгласно чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ППЗСПД месечните помощи по чл. 7 от ЗСПД се предоставят на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права. При разведени родители се вземат предвид само доходите на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права. При развод или раздяла на родителите помощите по чл. 7 от ЗСПД за детето/децата, навършило/навършили пълнолетие, но не повече от 20-годишна възраст, ако продължава/продължават да учи/учат, се предоставят на родителя, при когото живее/живеят детето/децата. Ако един от родителите е осъден да плаща издръжка за децата, неговият доход не се взема предвид при определяне дохода на член от семейството. За разглеждане на конкретния случай следва да се обърнете с повече данни по компетентност към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България