Категории:


Към категориите

2019-08-14 21:12:54 - Ваня Георгиева
Здравейте! От месец съм разведен родител на дете с увреждане на 15 години със 70% инвалидност. Въпросът ми е дали имам някаква социална защита по КТ или наредба и трябва ли да декларирам пред ДСП настъпилите промени в семейния ми статус. Благодаря

2019-08-16 17:20:57 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, По въпроса относно правото на закрила по Кодекса на труда, моля да се обърнете по компетентност към рубрика „Трудово право“. По втория въпрос следва да имате предвид, че на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца лицата, на които е отпусната семейна помощ по чл. 7, 8, 8д и 8е, са длъжни да уведомяват писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, в срок не по-късно от 30 дни от настъпването им. (МП)

2019-08-14 18:17:49 - Мария Михалева
Здравейте, на 41години съм и съм студентка редовно обучение, не работя.Имам дете на 7 години.Имам ли право на детски надбавки?С бащата на детето нямаме брак и не живеем на един адрес.

2019-08-16 17:19:57 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Михалева, Информацията, която представяте не е достатъчна, за да бъде даден точен отговор. За предоставяне на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се прилага доходен тест, който за 2019 г. е до 400 лв. на член от семейството или от 400,01 лв. до 500 лв., включително, (определен със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.). За преценка на правото на тази помощ се вземат предвид брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация за отпускане на помощта. При доходен критерий до 400 лв. месечният размер на помощта за семейство с едно дете е 40 лв., а при доходен тест от 400,01 лв. до 500 лв. размерът на помощта е 80 на сто от пълния размер на помощта. Допълнителни условия за отпускане на помощта са детето до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; живее постоянно в страната. По смисъла на този закон „семейството“ включва: а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак); б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак); в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак). За разглеждане на конкретния случай и преценка на възможността за отпускане на тази и други видове семейни помощи по ЗСПД, моля да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-08-12 14:40:31 - Христина Чавдарова
Здравейте, има ли право майка на дете с ЕГН и български акт за раждане да получи еднократна помощ за раждане ако детето е родено в Испания и настоящия адрес адрес на майката е в Испания. Ако няма право моля цитирайте закона. Благодаря

2019-08-16 17:19:24 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Чавдарова, Информацията, която представяте не е достатъчна, за да бъде даден точен отговор. Следва да имате предвид, че на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Също така, на основание чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца семейни помощи се отпускат от дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на заявление декларация заедно с необходимите документи. Заявлението декларация се подава от посочените в ЗСПД лица в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес: 1. лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка); 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал; 3. по електронен път с квалифициран електронен подпис. В посоченият от Вас случай, майката няма настоящ адрес на територията на страната, поради което няма правна възможност да подаде заявление декларация за отпускане на помощта. Правото за еднократната помощ при раждане на дете се погасява след навършване на тригодишна възраст от детето (чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗСПД). (МП)

2019-08-12 12:58:07 - Мая Колева
Когато подавам за "детски" трябва ли да приложа бележка от НОИ ,тъй като в този период съм взимала обезщетение за безработица?

2019-08-13 12:06:52 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Колева, На основание чл. 17, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца към заявлението декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се прилага удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация. Не е регламентирано представяне на документи за получено обезщетение от НОИ. Прилагането на документи към заявлението декларация е необходимо само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път. (МП)

2019-08-02 21:26:16 - Петър Михалев
Здравейте, въпросът ми е следния: имаме близначки едната от която е с телково решение с бронхиална астма на какво социално обещетение има право детето?Социалната работничка ни каза че обезщетението е 350лв. плюс годишна винетка, но на база прочетените разпоредби обезщетението трябва да е по-голямо в смисъл 70 %от мин. заплата което прави 392лв. плюс 105лв. детски за близнаци това е равно на 497 лв. социална помощ. Така ли е?

2019-08-13 12:04:33 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Михалев, Условията и редът за предоставяне на видовете семейни помощи за деца, в това число и на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, са уредени със Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за неговото прилагане. Към момента, на основание чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, се предоставят месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Съгласно чл. 8д, ал. 8 от ЗСПД месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година. Следва да имате предвид, че към момента размерите на тези помощи се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ), като не може да бъдат по-ниски от предходната година и се определят в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност и в съответствие с предназначението им, определено в чл. 8д, ал. 5 от ЗСПД. Начинът за определяне на размера на тази помощ беше променен от 01.01.2012 г. (до тогава месечна добавка по реда на чл. 8д от ЗСПД), като преди това той беше обвързан с размера на минималната работна заплата за страната. Размерът на помощта не зависи от вида на увреждането. Съгласно чл. 62, ал. 15 от ЗДБРБ за 2019 г. размерът на месечната помощ по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД за 2019 г. е, както следва: 1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.; 2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.; 3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв. Диференцираните размери се въведоха от 01.01.2017 г. По отношение на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по чл. 7 от ЗСПД, които са друг вид семейни помощи, следва да имате предвид, че те се предоставят с доходен критерий на член от семейството и са обвързани с допълнителни условия, включително редовна учебна заетост на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. При тези условия и на основание чл. 7, ал. 8 от ЗСПД, месечната помощ по чл. 7 от ЗСПД се предоставя за дете с трайно увреждане само в случай че за детето не се получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД. Съгласно чл. 62, ал. 7 от ЗДБРБ за 2019 г. размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от ЗСПД е 75 лв. за всяко дете. Относно условията и реда за освобождаване от винетни такси на лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, може да получите информация като се обърнете по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (МП)

2019-07-30 07:20:56 - Марияна Йоцова
Здравейте, детето ми е на 9 години и е с диагноза разстройство от аутистичния спектър. Явихме се на ТЕЛК и му дадоха 50% с чужда помощ. Обжалвахме решението пред НЕЛК, от където ЕР е 100% с чужда помощ. От коя дата се изплащат парите със задна дата/50% според ЗСП/ - от датата на решението на ТЕЛК/19.03.2019 г./ или от датата на решението на НЕЛК/30.05.2019г./. При подаване на документите в Дирекция Социално подпомагане ми поискаха Решението на ТЕЛК/копие/ с печат "Влязло в сила", за да се изплати сумата за "до една година" от датата на ЕР на ТЕЛК, а не от датата на ЕР на НЕЛК. Така че втория ми въпрос е - не ли нонсенс подобно условие - как може да има печат "Влязло в сила" на ЕР на ТЕЛК, като то е обжалвано и просто не е влязло в сила? Въобще необходимо ли е представянето на ТЕЛК-овото решение, като то е описано в ЕР на НЕЛК?

2019-08-12 17:21:32 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Йоцова, На основание чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Съгласно чл. 8д, ал. 8 от ЗСПД месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. размерът на месечната помощ по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност е 930 лв. Решението на НЕЛК е с предимство пред това на ТЕЛК, поради това, че е по-горестояща инстанция. В случай, че са изпълнени всички нормативно регламентирани условия, Вие би следвало да получите помощта за минал период, въз основа на влязло в сила ЕР на НЕЛК, без да е необходимо да представяте ЕР на ТЕЛК. Също така, с измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД), обнародвани в Държавен вестник, бр. 38 от 10.05.2019 г., при подаване на заявление декларация за отпускане на месечни помощи по чл. 8д от ЗСПД отпадна необходимостта за представяне на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК – за справка, като тази информация се установява служебно (чл. 24а, ал. 1 от ППЗСПД). За повече информация и разглеждане на конкретния случай, моля да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане, която контролира дейността и при необходимост оказва методологична помощ на дирекциите „Социално подпомагане“ в нейната област. В допълнение, относно формата и съдържанието на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, следва да имате предвид, че тези документи, съгласно чл. 4 от Наредбата за медицинската експертиза, са по образец, утвърден от министъра на здравеопазването. (МП)

2019-07-19 10:17:50 - Нина Вълкова
Може ли да ми отговорите дали имаме право на еднократна помощ за първокласник след като детските надбавки ги получава съпругът ми в Англия, а детето ще бъде ученик в България и какви документи ще ни бъдат необходими?

2019-07-24 15:44:39 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Вълкова, Информацията, която представяте, не е достатъчна, за да бъде даден конкретен отговор. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца на семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Помощта се отпуска, при условие че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на 450 лв. (определен със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.). На основание чл. 2, ал. 1 и ал. 2 и чл. 31 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца семейни помощи се отпускат въз основа на заявление декларация заедно с необходимите документи, които се подават от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес. Към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка), както и удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация и удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище. Заявлението декларация се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година. За повече информация и преценка на възможността за отпускане на помощта, моля да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-07-16 15:44:17 - Красена Михова
Здравейте, имам следния въпрос - след като детето завърши училище (12 клас) детските надбавки автоматично ли се спират или трябва да се подава някакъв документ за това в социалната служба?

2019-07-24 14:42:27 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Михова, Сред условията за предоставяне на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по реда на чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца е детето до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца лицата, на които е отпусната семейна помощ по чл. 7, 8, 8д и 8е, са длъжни да уведомяват писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, в срок не по-късно от 30 дни от настъпването им. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца в случаите по чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца или в резултат на служебна проверка за установяване на промяна на условията, при които са отпуснати месечните семейни помощи, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за спиране, възобновяване, изменение или прекратяване на отпуснатите помощи по чл. 7, 8, 8д и 8е от Закона за семейни помощи за деца. За повече информация може да се обърнете към съответната дирекция „Социално подпомагане“. (МП)

2019-07-14 15:12:53 - Маринчева
Здравейте.Искам да попитам,защо се взима брутният доход за получаване на децки,това не е справедливо,спрямо тези,които се осигуряват на високи ставки и така превишават средният доход,който е до 500лв;защо не взимате нетните доходи на майките,за да е по-реалистично,защо делите българските деца и подпомагате циганите и къде всъщност отиват облаганите пари,може би за тяхното подпомагане.....нямам думи,в каква държава живеем

2019-07-24 14:37:06 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Маринчева, Условията за получаване на семейни помощи за деца важат за всички лица, независимо от тяхната етническа принадлежност, осигурителен или трудов статус или други признаци. Същевременно, получаването на различните видове семейни помощи не е универсално право и те се предоставят при конкретни нормативно установени условия. Определящ критерий, предвиден за отпускането на четири от единадесетте вида семейни помощи, които се предоставят по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), сред които и месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, е доходът на семейството. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПД, „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. Принципът за определяне на достъпа до подпомагане със семейни помощи за деца на база брутните доходи на семейството е залегнал още с влизане в сила на ЗСПД от 01.04.2002 г., като това е било решението на законодателя. (МП)

2019-07-11 12:30:18 - Стефанова
Защо децата с над 90 процента ТЕЛК и чужда помощ настанени при роднини получават само 490 лв.вместо 930?На практика получават само 50 лева за 90+процента.. .Каква сума тогава ще бъде удържана на такова дете по новия закон за лична помощ за асистент ?! Благодаря !

2019-07-24 14:22:34 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стефанова, На основание чл. 8д, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ), като не може да бъдат по-ниски от предходната година и се определят в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност и в съответствие с предназначението им, определено в ал. 5. Предоставянето на тези помощи не е обвързано с определената необходимост от чужда помощ на детето. За всички деца с трайни увреждания помощта се предоставя за задоволяване на основните и специфичните поради увреждането потребности. За децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, които се отглеждат от своите родители (осиновители), помощта е в най-висок размер и се предоставя и за осигуряване на грижа и подкрепа в домашна и семейна среда. Размерите на помощта, определени със ЗДБРБ за 2019 г., са диференцирани, като за родители (осиновители), които отглеждат дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност размерът е 930 лв. Семействата на роднини или близки и приемните семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, също имат право на помощта, но за тях тя не включва средства за грижа в домашна среда. Размерът на помощта за тях при отглеждане на дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност е 490 лв. Решението за начина на разпределяне на държавните средства е преди всичко от компетенциите на законодателната власт, съгласувано с Министерство на финансите. По отношение на правото на лична помощ на детето, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (МП)

2019-07-08 21:34:47 - Антоанета Коцина
Въпросът ми е свързан с процедурата "Родители в заетост" на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Моят внук е на 1 г. и 5 месеца и майка му иска да започне работа. Интересувам се, ако тя кандидатства по тази програма може ли една от бабите/пенсионерка/ да бъде включена като детегледачка на детето или програмата е само за безработни

2019-07-15 17:03:50 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Коцина, Моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. (МП)

2019-07-05 22:22:39 - Марина Стоева
Здравейте! Имам дете на 5г. Тъкмо й дадоха ТЕЛК 80% с лична помощ. Искам да попитам какви права й дава това, къде трябва да ида с решението и какво следва насетне? Изобщо не съм запозната. Благодаря!

2019-07-15 17:03:05 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стоева, Съгласно чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Предоставянето на тези помощи не е обвързано с потребността от чужда помощ на детето. На основание чл. 24а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца лицата, които имат право на месечни помощи по чл. 8д от ЗСПД, подават заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, като наличието на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК се установява служебно. Съгласно чл. 8д, ал. 8 от ЗСПД месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. размерът на месечната помощ по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност е 450 лв. За повече информация и преценка на възможността за отпускане на тази помощ, както и на други видове помощи на различни законови основания, моля да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-07-02 12:02:01 - Румяна Янакиева
според които може и да не ни одобрят. Въпроса ми е кои са тези вратички, има ли ограничение утвърдени приемни семейства да не могат да си разширяват профила и допустимо ли е такова отношение на челн на ЕПГ ВИДИН към приемно семейство, което има две осиновени приемни деца и две реинтегрирани?

2019-07-15 17:02:05 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Янакиева, На поставения въпрос вече е отговорено. (МП)

2019-07-02 11:58:26 - Румяна Янакиева
Здравейте!От 2014 г сме приемно семейство.В началото на тази година променихме профила си за две деца от 2-6 години без друти ограничения.Сега искам да подам заявление за увеличаване на възрастта от 2 до 10г. При разговора си с едниния социален работник от ОЕПГ чух думите, че такава честа смяна била несериозна, и че в закона има вратички според ко

2019-07-15 17:01:31 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Янакиева, Законът за закрила на детето и Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях не поставят ограничения по отношение на възможността за разширяване на профила на приемните семейства. За допълнителна информация, с цел изясняване на обстоятелствата по отношение на конкретните въпроси, които поставяте, може да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане, в качеството й на орган, осъществяващ методическото ръководство на дейностите по закрила на детето и предоставянето на социални услуги. Агенцията е и конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“, който изпълнява в партньорство с над 150 общини на територията на цялата страна. (МП)

2019-06-27 07:40:13 - Галина Върбанчева
Здравейте,през 2018г.се явихме на ТЕЛК за дъщеря ми с диагноза лека умствена изостаналост и ни дадоха 38%, през март 2019 се явихме за преосвидетелстване заради отключена епилепсия и ни вдигнаха процента на 60.На втория ТЕЛК датата на инвалидност е 19.01.2018г.Въпроса ми е имаме ли право на изплащане на сума със задна дата.

2019-07-09 17:38:41 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Върбанчева, На основание чл. 8д, ал. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) месечните помощи по ал. 1 и 2 се отпускат от началото на месеца, през който е подадено заявлението-декларация, до изтичането на срока, определен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Съгласно чл. 8д, ал. 8 от ЗСПД месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението-декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението-декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година. Същевременно, съгласно чл. 24б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца в случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечните помощи се отпускат от първо число на месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението декларация, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които да водят до отпадане на правото, когато заявлението декларация е подадено в тримесечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението декларация се определя по реда на чл. 8д, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца. За разглеждане на конкретния случай, моля да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. (МП)

2019-06-26 15:41:25 - Сийка Кетева
ЗДРАВЕЙТЕ, ИСКАМ ДА ОТПРАВЯ НЯКОЛКО ВЪПРОСА ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, А ИМЕННО: 1. ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ДОХОД / РАЗЛИЧЕН ОТ ТОЗИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ/ ЗАДЪЛЖИЕТЕЛНО ЛИ Е ПРИЛАГАНЕ НА ОРИГИНАЛИ НА ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ? ДОПУСТИМО ЛИ Е ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАВЕРЕНО КОПИЕ /ВИЗИРАМ ЗАВЕРОНО ОТ ДЕКЛАРАТОРА ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО, А НЕ ОТ ИЗДАТЕЛЯ НА СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА/ 2. ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ МОГАТ ЛИ ДА СЕ ПОДАВАТ ПО ДРУГ НАЧИН ОСВЕН ЛИЧНО В СЛУЖБА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ / ПО ПОЩА ИЛИ ПО ЕЛЕКТОРНЕН ПЪТ/

2019-07-09 17:23:18 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Кетева, Съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) семейни помощи се отпускат от дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на заявление декларация заедно с необходимите документи. Заявлението декларация се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес. Към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка). В тази връзка, в ППЗСПД не е предвиден друг начин за подаване на документи за отпускане на семейни помощи. Същевременно, на основание чл. 17, ал. 3, т. 1 от ППЗСПД към заявлението декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се прилага удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация. Не е регламентирана възможност да се приложи копие на документа, в т.ч. заверено от декларатора с „Вярно с оригинала“. Изключение за неприлагане на съответните изискуеми документи се допуска само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ може да получи информацията по служебен път. (МП)

2019-06-23 18:26:11 - Бистра Борисова
Здравейте, какви документи е необходимо да подготвим от България, за получаване на детски надбавки в Германия, тъй като настойника на детето в България е безработен. Предварително Ви благодаря.

2019-06-26 11:07:26 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Борисова, В случай, че въпросът Ви касае получаването на обезщетения по Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Европейско и международно социално право“, както и към Агенцията за социално подпомагане, която е компетентната институция за България по отношение на обмена на информация и удостоверяването на данни, свързани с преноса на семейни обезщетения в Европейския съюз. Агенцията за социално подпомагане разполага с електронен адрес: ok@asp.government.bg и горещ телефон (02) 935 05 50 за въпроси на граждани, на които също може да се консултирате. (МП)

2019-06-20 08:29:28 - Петър Стоменов
Здравейте! Защо при регламентиран срок до 14 дни за отговор, в рубриката Интеграция на хората с увреждане никой не отговаря на въпроси на граждани от 25 Април, вече 2 месеца...!?!?Как е възможно това?!?!

2019-06-26 11:06:32 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Стоменов, Моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (МП)

2019-06-14 21:22:24 - Соня Първанова
Добър ден! Приемен родител съм на дете с увреждане, за което получаваме семейна помощ в размер на 350лв. От ОЗД настояват тези средства да бъдат внасяни на името на детето и евентуално при необходимост да искаме разрешение от отдела да закупим необходимото. Правомерно ли е това изискване от ОЗД и практикува ли де това с семейства, които не са приемни? Благодаря предварително.

2019-06-26 11:06:10 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Първанова, В Закона за семейни помощи за деца няма такова изискване по отношение на нито една помощ. За разглеждане на конкретния случай, моля да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане, която контролира дейността на дирекциите „Социално подпомагане“ в нейната област и при необходимост им оказва методологична помощ. (МП)

2019-06-03 23:12:31 - Илияна Павлова
Здравейте, синът ми скоро ще навърши 16 г, инвалид е -100 % с придружител, получава помощ по чл.8д ЗСП, ТЕЛК е пожизнен.Има ли право на соц. пенсия за инвалидност по КСО след 16 , може ли тя да се получава заедно с помощта по чл.8д от ЗСем.помощи?Детето посещава училище, Център за общ.подкрепа, по индив.програма, с интелект.затруднение е.

2019-06-14 16:10:25 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Павлова, Съгласно чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Предоставянето на тези помощи не е обвързано с потребността от чужда помощ на детето, както и с правото му на пенсия. По отношение на правото на социална пенсия за инвалидност на детето, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Обществено осигуряване“. (МП)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България