Категории:


Към категориите

2019-07-24 15:21:24 - Иван Петров
Следва ли да бъде изпълнено изискването на чл.10, ал.2 от ЗТМТМ и как следва да бъде изпълнено по отношение на лица, граждани на Украйна, наети при условията на сезонна заетост?

2019-08-05 17:02:44 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Петров, Разпоредбите на чл. 10, ал. 2 от ЗТМТМ се отнасят само за случаите, за които такива документи се изискват съгласно разпоредбите на ЗТМТМ и Закона за чужденците в Република България.

2019-07-05 08:17:32 - Лина Николова
Гражданин на трета държава, self employer/самонаето лице/, рег.като такъв в държавата, в която пребивава/трета държава за Бълг-я/, скл. договор да извърши еднократно услуга в Бълг-я - ремонт на агрегат на българска фирма - в този случай приложим ли е Закона за тр. миграция и тр. мобилност за лицето и ако да, какво трябва да направи той и фирмата.

2019-07-08 10:16:54 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Николова, В запитването Ви най-вероятно става дума за хипотезата на чл. 9, ал. 3 ЗТМТМ. За повече информация се обърнете към Агенцията по заетостта на https://www.mlsp.government.bg/ или на тел. 02/9265 466, където всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа се дават консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави. АК

2019-07-02 16:08:20 - Дилян Иванов
Какъв е необходимият набор от документи ,за да наема работници от Казахстан и от къде мога де ги изтегля . Благодаря

2019-07-03 09:55:46 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Иванов, Търсената от Вас информация можете да намерите на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-normativna-uredba/ За повече информация може да се обадите на следния телефон на Агенцията по заетостта: 02/9265 466, където всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа се дават консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави. ТГ

2019-07-02 14:07:59 - Silvia Hristova
Здравейте, Бих искала да Ви попитам, необходимо ли е иракчани, които са по покана да работят в изследователска лаборатория на БАН за 2 месеца да им се направи регистрация по месторабота като чужди граждани за този период? Благодаря! С уважение, С.Христова

2019-07-03 09:50:04 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Христова, Съгласно чл. 36, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Закона за трудова миграция и трудова мобилност граждани на трети държави, които са приети като научни работници и имат договор с научноизследователска организация за провеждане на научно изследване в рамките на научноизследователски проект, упражняват заетост, включително академична, на територията на Република България без разрешение за работа – за срока на продължителност на проекта, след регистрация в Агенцията по заетостта. АК

2019-06-27 11:31:27 - Росен Кръстев
Предвид изискването за упр. на заетостта на тер. на РБ през първите 2 г. (чл. 20(1) ЗТМТМ), може ли служителят със Синя карта на ЕС да бъде командирован в III държава през тези 2 години? За какъв максимален срок?

2019-07-03 09:44:28 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Кръстев, Законодателството не предвижда възможност лице, пребиваващо на територията на Република България с разрешение тип "Синя карта на ЕС", да бъде командировано в друга държава (чл. 23, т. 2). АК

2019-06-21 17:53:53 - Миглена Петрова
Здравейте ! Моят въпрос е: Пректарява ли се пожиззнената инвалидна пенсия от България (на български гражданин) ако той си смени гражданството с друго в държава от Европеъския Съюз ?

2019-06-25 16:37:20 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Петрова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ

2019-06-20 13:16:51 - Ирена Александрова
Моля за отговор на въпрос, зададен на 15.04.2019г.: 1. Българска фирма наема испанец на работа - необходимо ли е същият да предостави карта за предварителен мед. преглед? 2. Следва ли нашият СТМ да изиска от съответния СТМ в Испания медицинското му досие или трябва да създаде изцяло ново лично здравно досие?

2019-06-25 16:36:01 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Александрова, Въпросът Ви не е от компетентността на рубриката "Свободно движение на работници, миграция и интеграция". Моля обърнете се към рубриката "Трудово право". ТГ

2019-06-20 08:31:24 - Петър Стоменов
Здравейте! Защо при регламентиран срок до 14 дни за отговор, в рубриката Интеграция на хората с увреждане никой не отговаря на въпроси на граждани от 25 Април, вече 2 месеца...!?!?Как е възможно това?!?!

2019-06-21 11:45:47 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Стоменов, Въпросът Ви е насочен към компетентната дирекция. ТГ

2019-06-05 19:05:15 - Детелина Пенчеджиева
каква е минималната часова ставка в сектор строителство в Търция

2019-06-07 10:49:15 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Пенчеджиева, Министерството на труда и социалната политика не разполага с търсената от Вас информация. Следва да се обърнете към компетентната институция на съответната държава. ТГ

2019-05-20 16:20:35 - Магдалина Пинева
Здравейте! Българско предприятие наема на работа лице от Русия със синя карта. Синята карта предполага български трудов договор, като такъв ще бъде сключен по КТ. Лицето ще бъде командировано краткосрочно в Русия, като ще нощува и ще се храни в дома си. Дължат ли му се командировъчни(дневни и за квартира) в случая- в пълен или в ограничен размер?

2019-05-21 17:21:29 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Пинева, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ

2019-05-17 15:05:37 - Иван Петров
Трябва ли в 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданина на трета държава с ПОСТОЯННО пребиваване, работодателят да уведоми писмено Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по чл.10, ал.1 от ЗТМТМ

2019-05-21 17:19:30 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Петров, Съгласно чл. 10 от ЗТМТМ "В 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданина на трета държава работодателят уведомява писмено за това Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Не са предвидени изключения за чужденците по чл. 9, ал. 1, т. 2. ТГ

2019-05-03 23:40:17 - Георги Добрев
Бих желал да питам.Как мога да кандидатствам за работа в Германия в областа на машиностроеенето. Завършил съм физика и докторантура по приложна механика ?

2019-05-09 15:08:26 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Добрев, Като гражданин на Европейския съюз Вие можете да упражните правото си на свободно движение и да работите в Германия без разрешение за работа. За да си намерите подходящо работно място в Германия бихте могли да използвате услугите на мрежата EURES: http://eures.bg/, като може да се обърнете директно към EURES съветника за Германия: http://eures.bg/advisors.asp?id=2 ТГ

2019-04-20 09:15:42 - ЗОЯ КАРАПЕТРОВА
Здравейте!Казвам се Зоя Карапетрова.Рускиня съм, омъжена за българин и постоянно пребиваваща в България от 1985 г.Искам да попитам дали като постоянно пребиваваща в България мога да отида да работя сезонно (3-4 месеца) в Испания, свободно както членовете на моето семейство.Дали трябва да имам виза за работа, какви документи трябва да имам.Благодаря

2019-04-22 15:18:18 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Карапетрова, Като член на семейство на български гражданин можете да придружавате съпруга си и да работите в Испания. За повече подробности Ви препоръчваме да се обърнете към дирекция "Миграция" в МВР - https://mvr.bg/migration ТГ

2019-03-29 21:58:54 - Татяна Маринова
Имам 26 години трудов стаж в България и 12 години в Руссия. Зачита ли се русски трудов стаж при изчисляване на пенсията в Р.България, и коефициент се умножава по 38г. или по 26г. само за български трудов стаж?

2019-04-05 12:18:19 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Маринова, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите компетентен отговор. ТГ

2019-02-20 11:19:31 - Валентина Атанасова
Какви са условията, при които гражданин на Сърбия-пилот, може да получи разрешение за работа в България.

2019-03-06 10:55:23 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Атанасова, Редът и условията за работа на граждани на трета държава (вкл. Сърбия) са уредени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилника за неговото прилагане. В случай, че работодателят е регистриран по реда на българското законодателство, се спазват разпоредбите на глава ІІ от ЗТМТМ, раздел "Единно разрешение за пребиваване и работа". За повече информация относно конкретните процедури, Ви препоръчваме да се обърнете към Агенцията по заетостта на тел. 02/9265 466, където всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа се извършват консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави. Следва да имате предвид, че професията „Професионален пилот на самолет” е включена в Списъка на регулираните професии в Република България. За признаване на свидетелство за летатална правоспособност следва да се обърнете към Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: https://www.caa.bg/. ТГ

2019-02-08 11:20:10 - Валя Цолова
Здравейте! Имаме назначен автомонтьор- албански гражданин- женен за българка.Имаме необходимите разрешения.Той има разреш. за пребиваване до 20.08.2019г.; тип разреш-"продължително пребиваване"; забележка:"чл. на сем. на български гражданин". Въпросът ми е: За какви осигуровки ще му правим удръжки по ведомост/ за пенсия, здравни/?

2019-02-11 09:38:58 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Цолова, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право". ТГ

2019-02-07 20:25:24 - Галина Мойсеева
Здравейте, интересувам се от режима на командироване и отдаването в лизинг на шофьори на камион тип ТИР от българска фирма във фирма със седалище в друга държава - членка и по - конкретно дали съществуват специфични ограничения за командироването им според големината на камионите, измерена в тонове?Предварително Ви благодаря за отговора.

2019-02-11 09:35:32 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Мойсеева, Моля, задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще получите отговор по компетентност. ТГ

2019-01-23 15:53:10 - ХИЛЦИНГЕР ПОЛИРНИ ТЕХНОЛОГИИ
Какво трябва да направим за да наемем чужденец от Сърбия

2019-01-30 14:41:00 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми госпожи и господа, Условията и редът за работа на граждани на трети държави (вкл. Сърбия) в Република България са уредени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в Правилника за неговото прилагане. За повече информация относно Вашия въпрос Ви препоръчваме да се обърнете към Агенцията по заетостта, която предоставя консултации на работодатели за условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на тел. 02/9265 466 (https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-priemno-vreme-i-telefon-za-konsultacii/)

2019-01-16 20:51:48 - Ана Благова
Какъв е размера на мин. РЗ в Република Гърция към 17.01.2019г.?

2019-01-22 16:52:31 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Благова, Въпросът Ви е извън компетенциите на рубриката. ТГ

2019-01-15 19:11:05 - Венелина Казанджиева
Когато човек с 16 години трудов стаж получава т.нар. инвалидна пенсия тук, но работи в страна от ЕС със съответните осигуровки и придобие право на пенсия там, губи ли пенсията в България.

2019-01-22 16:50:35 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Казанджиева, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право". ТГ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България