Категории:


Към категориите

2020-01-23 14:54:11 - Христо Пехливанов
Моля за разяснение относно следния казус: Албански гражданин е женен за гражданка на Р.Гърция, като на база този брак има издадено разрешително за пребиваване на територията на Р.Гърция за срок от 5 години. Това разрешително е издадено от гръцките власти. Също така въпросният албански гражданин има издадено и разрешително за работа на територията на Р.Гърция, също издадено от гръцките власти. Питането ми е: Може ли въпросният албански гражданин да бъде назначен на работа като международен шофьор в българска фирма без да е необходимо да бъде вадено разрешително за работа от Агенцията по заетост в България, като се има предвид че той има разрешение за пребиваване и разрешително за работа в страна членка - Р.Гърция.

2020-01-23 15:30:01 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Пехливанов, Поставеният от Вас въпрос попада в обхвата на Наредба №11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. За повече информация по тези въпроси моля да се обръщате към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2020-01-17 01:17:06 - Николера Николова
Здравейте, Във връзка с Директива 2018/ 957 дали бихте могли да потвърдите, тя дали ще бъде транспонирана в местното ни законодателство в определения срок - 30 юли 2020г. и в кои нормативни документи ще бъдат отразени предстоящите промени. Ще се промени ли настоящата Наредба за командироване в рамките за предоставяне на услуги или ще има нова?

2020-01-23 15:11:58 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаемо госпожо Николова, Въпросът Ви е от компетентност на рубриката "Европейско и международно социално право". Моля да го зададете там.

2020-01-16 15:24:16 - Христо Пехливанов
Здравейте! На 03.12.2019г зададох в Рубриката Въпроси и отговори следния въпрос: Моля за разяснение относно следния казус: Българка фирма със седалище Бургас, и основна икономическа дейност товарен автомобилен транспорт притежаваща лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу заплащане, издаден от МТИТС, извършва международни транспортни услуги срещу заплащане. Съдружници в дружеството са 5 (пет) украински гражданина, като единият от тях е и управител на дружеството. Четиримата от съдружниците (без управителя) имат шофьорски книжки и съответните категории за да могат да бъдат шофьори на камионите с които фирмата извършва дейността си. Моля за разяснение относно следните въпроси: 1.Възможно ли е съдружниците, които имат шофьорски книжки и съответната категория да бъдат шофьори на камионите с които фирмата извършва дейността си, без да се налага да вадят документи за продължително и/или постоянно пребиваване, както и без да се налага получаване на разрешение за достъп до пазара на труда от Агенцията по заетостта, в случай че въпросните шофьори няма да подписват трудови договори с фирмата, а ще се осигуряват в качеството си на съдружници в ООД , като им се изплаща и доход от положен личен труд след приспадане на дължимия данък като работещи съдружници? 2. В случай че съдружниците управлявщи камионите се осигуряват и получават доход от положен личен труд, имат ли право на дневни пари за времето което изпълняват курсовете си и/или се намират извън територията на България? Питането ми по тези въпроси е заради факта че клиентите на дружеството са руско говорящи, а в момента изпитваме нужда от наемането на шофьори в България (липсват свободни шофьори които търсят реално работа). И в тази връзка искаме да реагираме бързо на пазара на транспортни услуги, като не губим време и ресурси да минем по процедурата за получаване на разрешение за достъп до пазара на труда от Агенцията по заетостта за лица назначавани на трудови договори, тъй като нашите камиони стоят, а ние неможе да работим и генерираме само разходи. На04.12.2019г получих следния отговор: Уважаеми господин Пехливанов, Във връзка с поставените от Вас въпроси, Ви предоставяме следната информация: По първи въпрос: Българското законодателство в областта на достъпа до пазара на труда на граждани на трети държави урежда единствено въпросите, свързани с правото на пребиваване с цел заетост на територията на Република България. В обхвата му не попадат въпроси, свързани с осъществяване на международен транспорт – в тази област все още не е прието съответното законодателство на ЕС (т.нар. пакет мобилност). Следователно по посочения от Вас казус може да се разреши полагане на труд само на територията на България със съответното разрешение за пребиваване. Въпросите, касаещи правото на пребиваване са уредени със Закона за чужденците в Република България, поради което по тях следва да се обръщате към компетентната институция – дирекция „Миграция” на МВР. Към настоящия момент, в случай че за посочените от Вас лица се изисква да бъде разрешен достъп до българския пазар на труда и доколкото дейността ще се осъществява на територията на Република България, не е възможно да бъде заобиколена процедурата в Агенцията по заетостта. По втори въпрос: За повече информация по въпроса относно дневните пари следва да се обърнете към рубриката „Европейско и международно социално право”. ППТТМ Моля отново за уточнение: 1. Мисля че отговора който сте ми дали не е в насоката в която е въпросът ми! Питането ми е: възможно ли е украйнските граждани които са съдружници в българското дружество да управляват камионите които са собственост на същото дружество, без да е необходимо да сключват трудови договори и без да е необходимо да получават разрешение от агенцията по заетост да осъществяват дейност в дружеството в което са съдружници, като се осигуряват като работещи собственици. Ако ми отговорите на конкретния въпрос с НЕ, моля да се обосновете къде е записано че съдружници, граждани на трети страни не могат да работят като работещи собственици в собственото си дружество ако нямат сключени трудово договори.

2020-01-23 15:10:50 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Пехливанов, Във връзка с поставените от Вас въпроси, Ви предоставяме следната информация: По първи въпрос: Българското законодателство в областта на достъпа до пазара на труда на граждани на трети държави урежда единствено въпросите, свързани с правото на пребиваване с цел заетост на територията на Република България. В обхвата му не попадат въпроси, свързани с осъществяване на международен транспорт – в тази област все още не е прието съответното законодателство на ЕС (т.нар. пакет мобилност). Следователно по посочения от Вас казус може да се разреши полагане на труд само на територията на България със съответното разрешение за пребиваване. Въпросите, касаещи правото на пребиваване са уредени със Закона за чужденците в Република България, поради което по тях следва да се обръщате към компетентната институция – дирекция „Миграция” на МВР. Към настоящия момент, в случай че за посочените от Вас лица се изисква да бъде разрешен достъп до българския пазар на труда и доколкото дейността ще се осъществява на територията на Република България, не е възможно да бъде заобиколена процедурата в Агенцията по заетостта. По втори въпрос: За повече информация по въпроса относно дневните пари следва да се обърнете към рубриката „Европейско и международно социално право”. ППТТМ

2020-01-12 04:27:33 - Кирил Стайков
Здравейте .Името ми е Кирил на 37 години .Прочетох статия "Финансови стимули за завърнали се млади българи в страната подготва МТСП" . Живея във Великобритания от 5 години . Какво включва пакетът ако реша да се завърна в Град Пещера Област Пазарджик , където живеят родителите ми . Благодаря предварително за отговорът ви .

2020-01-15 11:37:42 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Стайков, По проект „Национална EURES мрежа ”, изпълняван от Агенция по заетостта, предстои да бъда включени нови дейности по стимулиране на завръщащи се българи с цел работа в България. Предвижда се възможност за финансова помощ за покриване на разходите за наем при липса на собствено жилище за период от една година. Ако семейството не е успяло да запише детето си в ясла или детска градина, ще има възможност да ползва услугите на детегледачка посредством Бюрото по труда за определен приод. Предвиждат се още възможности за езикови курсове по български език на членове от семейството. Предвиждат се и допълнителни стимули при започване на работа в населено място, където доходите са по-ниски от средните за страната. Тези дейности предстои да бъдат детайлизирани и да бъде уточнен начина за кандидатстване за подпомагането и условията, на които трябва да отговарят кандидатите. Можете да следите официалната интернет страница на Агенция по заетостта (https://www.az.government.bg/) или тази на EURES България (http://eures.bg/), на които ще бъде публикувана информация при стартиране на услугата. За повече информация препоръчваме да се обърнете към Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в Министерството на труда и социалната политика или към Агенцията по заетостта.

2020-01-07 10:55:36 - Катя Велчева
Здравейте, Може ли да бъде назначен на БЕЗСРОЧЕН трудов договор лице, което притежава карта на бежанец, издадена от България и с валидност до 14.05.2024 г. Благодаря!

2020-01-15 11:33:00 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Велчева, Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за убежището и бежанците чужденец с предоставен статут на бежанец има правата и задълженията на български гражданин. Това включва и достъп до пазара на труда, включително чрез сключването на безсрочен трудов договор.

2020-01-06 16:47:03 - Нталия Спаньол
Здравейте, Имам въпрос във връзка с кандидатстването по програмата за българи завръщащи се от чужбина. Бихте ли ме насочили каква е процедурата? Възнамерявам да се завърна със семейството си след 9г. в Малта и тъй като имам син на 2 години основно притеснение ще бъде детската градина в първите месеци. Предварително Ви благагодаря.

2020-01-15 10:58:28 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Спаньол, По проект „Национална EURES мрежа ”, изпълняван от Агенцията по заетостта, предстои да бъда включени нови дейности по стимулиране на завръщащи се българи с цел работа в България. Предвижда се възможност за финансова помощ за покриване на разходите за наем при липса на собствено жилище за период от една година. Ако семейството не е успяло да запише детето си в ясла или детска градина, ще има възможност да ползва услугите на детегледачка посредством Бюрото по труда за определен приод. Предвиждат се още възможности за езикови курсове по български език на членове от семейството. Предвиждат се и допълнителни стимули при започване на работа в населено място, където доходите са по-ниски от средните за страната. Тези дейности предстои да бъдат детайлизирани и да бъде уточнен начина за кандидатстване за подпомагането и условията, на които трябва да отговарят кандидатите. Можете да следите официалната интернет страница на Агенция по заетостта (https://www.az.government.bg/) или тази на EURES България (http://eures.bg/), на които ще бъде публикувана информация при стартиране на услугата. За повече информация Ви препоръчваме да се обърнете или към Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в Министерството на труда и социалната политика или към Агенцията по заетостта.

2019-12-05 10:09:33 - Илиян Илиев
Как да инициирам издаването на формуляри Е 204 и Е 213 от Чешката социална служба за брат ми, който е в кома от 6.05.2019г.Тези документи са ми необходими за издаване на ТЕЛК решение в България.

2019-12-17 11:31:34 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Илиев, Въпросът Ви е от компетентност на рубриката "Европейско и международно социално право".

2019-12-03 14:30:05 - Христо Пехливанов
Моля за разяснение относно следния казус: Българка фирма със седалище Бургас, и основна икономическа дейност товарен автомобилен транспорт притежаваща лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу заплащане, издаден от МТИТС, извършва международни транспортни услуги срещу заплащане. Съдружници в дружеството са 5 (пет) украински гражданина, като единият от тях е и управител на дружеството. Четиримата от съдружниците (без управителя) имат шофьорски книжки и съответните категории за да могат да бъдат шофьори на камионите с които фирмата извършва дейността си. Моля за разяснение относно следните въпроси: 1.Възможно ли е съдружниците, които имат шофьорски книжки и съответната категория да бъдат шофьори на камионите с които фирмата извършва дейността си, без да се налага да вадят документи за продължително и/или постоянно пребиваване, както и без да се налага получаване на разрешение за достъп до пазара на труда от Агенцията по заетостта, в случай че въпросните шофьори няма да подписват трудови договори с фирмата, а ще се осигуряват в качеството си на съдружници в ООД , като им се изплаща и доход от положен личен труд след приспадане на дължимия данък като работещи съдружници? 2. В случай че съдружниците управлявщи камионите се осигуряват и получават доход от положен личен труд, имат ли право на дневни пари за времето което изпълняват курсовете си и/или се намират извън територията на България? Питането ми по тези въпроси е заради факта че клиентите на дружеството са руско говорящи, а в момента изпитваме нужда от наемането на шофьори в България (липсват свободни шофьори които търсят реално работа). И в тази връзка искаме да реагираме бързо на пазара на транспортни услуги, като не губим време и ресурси да минем по процедурата за получаване на разрешение за достъп до пазара на труда от Агенцията по заетостта за лица назначавани на трудови договори, тъй като нашите камиони стоят, а ние неможе да работим и генерираме само разходи.

2019-12-04 15:55:21 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Пехливанов, Във връзка с поставените от Вас въпроси, Ви предоставяме следната информация: По първи въпрос: Българското законодателство в областта на достъпа до пазара на труда на граждани на трети държави урежда единствено въпросите, свързани с правото на пребиваване с цел заетост на територията на Република България. В обхвата му не попадат въпроси, свързани с осъществяване на международен транспорт – в тази област все още не е прието съответното законодателство на ЕС (т.нар. пакет мобилност). Следователно по посочения от Вас казус може да се разреши полагане на труд само на територията на България със съответното разрешение за пребиваване. Въпросите, касаещи правото на пребиваване са уредени със Закона за чужденците в Република България, поради което по тях следва да се обръщате към компетентната институция – дирекция „Миграция” на МВР. Към настоящия момент, в случай че за посочените от Вас лица се изисква да бъде разрешен достъп до българския пазар на труда и доколкото дейността ще се осъществява на територията на Република България, не е възможно да бъде заобиколена процедурата в Агенцията по заетостта. По втори въпрос: За повече информация по въпроса относно дневните пари следва да се обърнете към рубриката „Европейско и международно социално право”. ППТТМ

2019-10-16 23:25:43 - Християна Тодорова
Здравейте искам да попитам при служител на Българската армия (редник) възможно ли е да бъде извършено преместването му от Карловската 51 механизирана Стрямска бригада към 68ма бригада в град Пловдив?

2019-10-17 10:21:12 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Тодорова, Моля задайте въпроса си в Министерството на отбраната, където ще Ви отговорят по компетентност. ТГ

2019-10-11 10:15:51 - Йосиф Стаматов
Моля за спешен отговор на следния въпрос: Допустимо ли е сключване на безсрочен трудов договор с чужденец-гражданин на Грузия, получил разрешение за достъп до пазара на труда в България за срок от 12 месеца? Благодаря предварително!

2019-10-17 10:06:31 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Стаматов, Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) работниците - граждани на трети държави могат да работят на територията на Република България само за посочените в разрешението, издадено от компетентните органи, място, длъжност и срок на работа. Чл. 2, ал. 1, т. 9 от Правилника за прилагане на ЗТМТМ гласи, че за предоставяне на решение за достъп до пазара на труда работодателят подава в Агенцията по заетостта копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство. Във връзка с гореизложеното, не е допустимо сключването на безсрочен трудов договор с чужденец - гражданин на Грузия. ТГ

2019-10-02 18:27:26 - Валери Ефремов
Здравейте. Аз имам строителна фирма. Искам да вкарам майстори от Узбекистан . какво трябва да направя , те могат да получат работна виза на 180-365 дена? Благодаря

2019-10-07 16:28:20 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Ефремов, Редът и условията за наемане на граждани от трети държави на територията на Република България са определени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника за неговото прилагане. Във Вашия случай вероятно става въпрос за Единно разрешение за пребиваване и работа (ЕРПР). ЕРПР се издава от Министерството на вътрешните работи и съдържа предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (АЗ) решение за достъп до пазара на труда. Решението на изпълнителния директор на АЗ се предоставя за граждани на трети държави, които: 1. кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа, или 2. притежават валидно разрешение за пребиваване на територията на Република България за цели, различни от трудова заетост. За предоставяне на това разрешение е необходимо да бъде проведено от работодателя предварително проучване на пазара на труда. Предварителното проучване на пазара на труда се извършва в национални и местни средства за масово осведомяване, включително в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на работника - гражданин на трета държава. Проучването обхваща периода от 15 дни до 3 месеца непосредствено преди подаването на заявлението за достъп до пазара на труда. Срокът на решението може да бъде продължаван за срок до 12 месеца, когато няма прекъсване на заетостта, но не повече от 3 години. След този максимален период се кандидатства за ново разрешаване на достъп до пазара на труда. Решението се предоставя при условие че в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, не надвишава 20 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2–6, а за малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия – 35 на сто. Информираме Ви, че Агенцията по заетостта извършва консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на грждани от трети държави (вкл. Узбекистан) всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа на тел. 02/9265 466. ТГ

2019-09-27 12:10:27 - Венета Георгиева
При командироване на работници от българско дружество в рамките на предоставяне на услуги в Белгия, кой работен календар се прилага - българския или белгийския? За месец септември например има два национални празника , за които по българското законодателство дължим увеличено възнаграждение при работа, но в приемаща държава е нормален работен ден.

2019-10-07 16:11:35 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Георгиева, Моля задайте въпроса си в рубриката "Европейско и международно социално право", където ще Ви отговорят по компетентност. ТГ

2019-09-25 15:45:54 - Калин Крумов
Здравейте, сключих "Предварителен трудов договор" с фирма във Варшава, Полша. Преждевременно си намерих работа в България. Сега те изтъкват клауза в предварителния договор за неустойка от една брутна заплата, на страната не подписала, нормалния трудов договор, който е с изпитателен срок 3 месеца. Има ли предварителния договор правна тежест в Бълг.?

2019-10-07 16:09:39 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Крумов, По отношение на заетостта в рамките на Европейския съюз се прилага националното законодателство на приемащата държава членка (в случая Полша). По конкретния Ви въпрос, моля, обърнете се към рубриката "Трудово право", където ще Ви отговорят по компетентност. ТГ

2019-09-02 11:02:09 - София Ефремов
Аз съм гражданин на Израел, постояно прибъваващ в България, искам да отваря фирма посредник за вкарване работници от чужбина във България. от какво трябва да почна? какви са условия ? тази фирма трябва ли да има лиценз за тази дейност? Благодоря

2019-09-04 10:13:00 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Ефремов, Условията и редът за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта и в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Агенцията по заетостта (АЗ) осъществява дейност по регистрация на лица, желаещи да предоставят посреднически услуги по наемане на работа на територията на Република България и/или в други държави и/или на моряци. Предвид гореизложеното, за да осъществявате посредническа дейност следва да притежавате регистрация в АЗ за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България. Платформата "Частни трудови посредници" на сайта на АЗ предоставя възможност за попълване на Заявка за регистрация като частен трудов посредник - https://www.az.government.bg/portal/. За повече информация Ви препоръчваме да се обърнете директно към АЗ. ТГ

2019-09-01 12:35:24 - Антон Ганчев
Работил съм в Швеция и имам трудов стаж и удържани осигурителни вноски . Какъв е реда за признаването им в България?

2019-09-04 10:03:19 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Ганчев, Въпросът Ви е от компетентност на рубриката "Европейско и международно социално право". Моля да го зададете там. ТГ

2019-08-19 14:15:34 - Екатерина Павленко
Добър ден Аз съм гражданин на Русия, бих искал да се преместя в България и да кандидатствам за виза тип D за хора, занимаващи се със свободна практика. Какви документи са ми необходими за получаване на разрешение за практикуване на безплатна практика? и къде да кандидатствам за това разрешение?

2019-08-27 10:46:00 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Павленко, Редът и условията за извършване на дейност на свободна практика са уредени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за неговото прилагане. Необходимо е да се подаде заявление в Агенцията по заетостта. С информация относно условията и реда, процедурната последователност и необходимите документи може да се запознаете на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/dejnost-na-svobodna-praktika/ ТГ

2019-07-24 15:21:24 - Иван Петров
Следва ли да бъде изпълнено изискването на чл.10, ал.2 от ЗТМТМ и как следва да бъде изпълнено по отношение на лица, граждани на Украйна, наети при условията на сезонна заетост?

2019-08-05 17:02:44 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Петров, Разпоредбите на чл. 10, ал. 2 от ЗТМТМ се отнасят само за случаите, за които такива документи се изискват съгласно разпоредбите на ЗТМТМ и Закона за чужденците в Република България.

2019-07-05 08:17:32 - Лина Николова
Гражданин на трета държава, self employer/самонаето лице/, рег.като такъв в държавата, в която пребивава/трета държава за Бълг-я/, скл. договор да извърши еднократно услуга в Бълг-я - ремонт на агрегат на българска фирма - в този случай приложим ли е Закона за тр. миграция и тр. мобилност за лицето и ако да, какво трябва да направи той и фирмата.

2019-07-08 10:16:54 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Николова, В запитването Ви най-вероятно става дума за хипотезата на чл. 9, ал. 3 ЗТМТМ. За повече информация се обърнете към Агенцията по заетостта на https://www.mlsp.government.bg/ или на тел. 02/9265 466, където всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа се дават консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави. АК

2019-07-02 16:08:20 - Дилян Иванов
Какъв е необходимият набор от документи ,за да наема работници от Казахстан и от къде мога де ги изтегля . Благодаря

2019-07-03 09:55:46 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Иванов, Търсената от Вас информация можете да намерите на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-normativna-uredba/ За повече информация може да се обадите на следния телефон на Агенцията по заетостта: 02/9265 466, където всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа се дават консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави. ТГ

2019-07-02 14:07:59 - Silvia Hristova
Здравейте, Бих искала да Ви попитам, необходимо ли е иракчани, които са по покана да работят в изследователска лаборатория на БАН за 2 месеца да им се направи регистрация по месторабота като чужди граждани за този период? Благодаря! С уважение, С.Христова

2019-07-03 09:50:04 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Христова, Съгласно чл. 36, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Закона за трудова миграция и трудова мобилност граждани на трети държави, които са приети като научни работници и имат договор с научноизследователска организация за провеждане на научно изследване в рамките на научноизследователски проект, упражняват заетост, включително академична, на територията на Република България без разрешение за работа – за срока на продължителност на проекта, след регистрация в Агенцията по заетостта. АК  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България