Категории:


Към категориите

2019-06-30 11:58:55 - Илина Николова
POS Система за продажби включва: - Touchscreen Monitor/ сензорен монитор - размер 15" - баркод скенер - терминал за разплащане с банкови карти - парично чекмедже - фискален принтер Основната функция на Point of Sale (POS) системата е отпечатването на касови бележки за крайни клиенти чрез фискален принтер, използвайки специализиран софтуер. По смисъла на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, в този случай оператора на POS системата за продажби с какво работи - с видеодисплей или с касов апарат?

2019-07-29 11:38:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николова, От представеното в настоящия въпрос, както и информацията от предишния, зададен от Вас на 17.06.2019 г. правим заключение, че оборудването, което сега определяте като POS (Point of sale) система за продажби изпълнява функцията на касов апарат. По наше мнение определящ е начинът, по който се използва оборудването (като касов апарат), а не неговите физически и технически характеристики (напр. големината на дисплея, броя отделни устройства, от които се състои и т.н.), за да попадне в обхвата на разпоредбата на чл. 2, т. 5 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. (НА)

2019-06-28 06:20:12 - Иван Петков
Предприятие от 50 до 99 души по чл.38 ал.1 от ЗХУ има задължение от квота за 1 брой лице с увреждане. Може ли тази бройка да се заеме от лице, назначено на 2, 4 или 6 часа с ТЕЛК 50 и повече процента?

2019-07-18 09:36:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Петков, Въпросите свързани с прилагането на Закона за хората с увреждания (ЗХУ), включително и по отношение на задълженията на работодателите по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, следва да се задават в рубриката "Интеграция на хората с увреждания".НС

2019-06-25 13:54:54 - Мария Младенова
Задължението на работодателите да застраховат работниците и служителите за риска „трудова злополука“, поради коефициент на трудов травматизъм над средния за страната, основание ли е за прилагане на чл.38 (3) - да освобождава работодателите от задължението по чл.38 (1) поради наличие на специфични вредни фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания?

2019-07-18 09:39:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Младенова, Въпросите свързани с прилагането на Закона за хората с увреждания (ЗХУ), включително и по отношение на задълженията на работодателите по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, следва да се задават в рубриката "Интеграция на хората с увреждания".НС

2019-06-21 11:32:32 - Атанас Торлозов
Здравейте! Служител, който е в платен годишен отпуск, не се явява на задължителни медицински прегледи, организирани от фирмата, и след завръщането си на работа настоява за насрочването на алтернативна дата за преглед специално за него. Трябва ли фирмата да определи такава дата и има ли значение дали е бил уведомен или не за прегледите? Благодаря!

2019-07-26 11:35:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Торлозов, Съгласно чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят от министъра на здравеопазването. Периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя (чл. 287, ал. 2 от КТ). Редът за организиране на задължителните периодични медицински прегледи е определен в чл. 11 на Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (Наредба № 3). Работодателят следва да изготвя лично или чрез определено за целта лице списъци на подлежащите на преглед работници и служители. Списъците, съдържащи трите имена, възрастта и професията на всеки от работниците и служителите, се предоставят на службата по трудова медицина. Службата по трудова медицина, която ще извършва прегледите, съгласувано с работодателя до края на предшестващата година съставя годишен план за провеждането на прегледите, който план включва датата, часа и мястото на провеждане на прегледите (чл. 11, т. 2 от Наредба № 3). Прегледите се извършват в здравното заведение или във временно организирани за тази цел помещения в предприятието, като когато прегледите се извършват в предприятието, те могат да бъдат провеждани и в работното време на работниците (чл. 11, т. 3 и 4 от Наредба № 3). Намираме, че работникът или служителят е длъжен да се явява на медицинските прегледи, съобразно плана, който е одобрен от работодателя. Следва да се отбележи, че платеният годишен отпуск се разрешава от работодателя. Следователно, когато съществуват обективни причини, довели до невъзможност от явяване на работника или служителя на медицинския преглед, сме на мнение, че работодателят следва да осигури възможност за явяването му на друга дата, за да бъдат изпълнени изискванията на чл. 287, ал. 1 от КТ.НС

2019-06-20 08:30:49 - Петър Стоменов
Здравейте! Защо при регламентиран срок до 14 дни за отговор, в рубриката Интеграция на хората с увреждане никой не отговаря на въпроси на граждани от 25 Април, вече 2 месеца...!?!?Как е възможно това?!?!

2019-07-12 11:09:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоменов, Въпросът Ви следва да бъде зададен в рубриката "Интеграция на хората с увреждания"./НД/

2019-05-25 17:15:43 - Димитър Попов
За работа при сп. условия и рискове за живота и здравето по смисъла на чл.156,ал.1,т.1КТ се полага допълнителен отпуск.Как се покрива условието"не по-малко от половината от установената с КТ нормална продължителност на работното време",каква е базата,годишна или дневна?Става въпрос за работа с биологични материали,течности,секрети,трупен материал.

2019-08-08 15:05:58 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаеми господин Попов, Нормалната продължителност на работното време е уредена в чл. 136 от Кодекса на труда, съгласно който работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа. (ВС)

2019-05-21 15:48:25 - Ж.Петрова
В Наредба 7/2009 на МТСП чл.184 отнася ли се за съхранение на празни кислородн бутилки ?В ПРАВИЛ НИК № Д-01-016 ЗА БЕЗОПАС НОСТТА НА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, ТРАНСПОРТА, СЪХРАНЯВАНЕТО И УПОТРЕБАТА НА КИСЛОРОД- чл.165 има точни указания за съхрнение на празни кислородни бутилки.Кое изискване трябва да бъде спазено?

2019-06-28 17:48:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, Бутилките за съхранение на кислород са съдове с повишено налягане и спадат към съоръженията с повишена опасност по смисъла на чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и чл. 2 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (НУБЕТНСН). Експлоатацията на съоръженията с повишена опасност, в т.ч. и подлежащите на технически надзор, се осъществява съгласно изискванията на специфичните за тях нормативни актове (чл. 204, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване). Такъв нормативен акт за транспортируеми съоръжения под налягане, в т.ч. бутилки за съхранение на кислород, е НУБЕТНСН, като в чл. 159 и 160 от нея са указани начините за съхранението им. За повече информация следва да се обърнете към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, под чиито контрол са ЗТИП и НУБЕТНСН. Разпоредбите на Правилника по безопасността на труда при производството и транспорта, съхраняването и употребата на кислород се прилагат, доколкото не противоречат на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) (§ 21 на Заключителните разпоредби към ЗИД на ЗЗБУТ (ДВ, бр. 18 от 2003 г.). (НА)

2019-05-21 11:30:15 - Таня Стефанова
На какво основание може да се дава безплатна храна в готов вид /приготвена, топла/ на нощна смяна /12 часа от 19-07 часа/ и на дежурен мед. персонал в събота и неделя - 10 часа /08-18 часа/? Какъв разход за фирмата е това? Дължат ли се данъци и осигуровки?

2019-07-26 17:25:33 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Стефанова, Въз основа на данните, предоставени в запитването Ви, изразяваме мнение, че: - при работа през нощта (нощни смени) топла храна (безплатна храна в готов вид, приготвена топла) и ободрителни напитки на работниците и служителите следва да се предоставят на основание чл. 140, ал. З от Кодекса на труда. - на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в здравните заведения, на операционните екипи и на екипите по кръводаряване може да се предоставя безплатна храна на основание Постановление № 133 на Министерския съвет от 14.07.1993г. (§ 2 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 133 от14.07.1993г.). Стойността на безплатната храна, осигурявана на посочените основания, е разход за дейността на предприятието и не се включва в облагаемия доход от трудовите правоотношения на работниците и служителите. Повече информация относно счетоводното отчитане и данъчното третиране на направените от работодателя разходи при осигуряване на безплатна храна на работниците и служителите можете да получите от Министерството на финансите. (ВС)

2019-05-21 10:22:50 - Росица Минчева
Имам следния въпрос: Необходимо ли е да се провежда ежедневен инструктаж на мотокаристи управляващи мотокари с газова уредба?

2019-06-28 17:46:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Минчева, Ежедневен инструктаж се провежда на работниците, пряко заети в дейности с висок производствен риск, изчерпателно посочени в чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В обхвата на разпоредбата не е включено управлението на мотокари, вкл. и тези с газови уредби. (НА)

2019-05-03 14:37:07 - Ваня Тодорова
Здравейте, какъв инструктаж е длъжен да проведе работодателя на работник / служител при промяна на длъжността, промяната е: – Работникът / служителят е преназначен на друга длъжност (с допълнително споразумение), функционалните му задължения не се променят по същество и работното място остава същото. Например: 1. от юрисконсулт или счетоводител е преназначен на главен или старши юрисконсулт/счетоводител; 2. От Флотиер в Флотиер-старш.

2019-08-08 14:50:34 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Тодорова, Условията и редът за провеждането на обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа (БЗР) са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.). С Наредбата са установени пет вида инструктажи по БЗР, в зависимост от техния обхват, съдържание и цели (начален – провежда се при постъпване на работа; на работното място; периодичен; ежедневен - провежда се на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск; извънреден инструктаж). В тази връзка, при промяна на длъжността, в случай, че няма промяна на извършваната работа/дейност, която да води до промяна на професионалните рискове на съответното работно място, считаме, че не е задължително на съответния работник/служител да се провежда инструктаж по БЗР (т.е. инструктаж на работното място или извънреден инструктаж). (ВС)

2019-05-02 18:45:43 - М. Василева
Подлежат ли на инструктаж деца /от 4 до 8 години/ занимаващи се с извънкласни дейности в групи?

2019-07-26 17:32:16 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Василева, За отговор на въпроса Ви, следва да се обърнете към Министерството на образованието и науката. (ВС)

2019-04-18 16:08:04 - Екатерина Евгениева
Добър ден! Предприятието ни е със сложна структура, голям числен състав и териториална разпокъсаност. Състои се от централно ниво /20 души/ и три регионални секции /по 300 души всяка/. При условие, че във всяка секция има изграден КУТ, може ли на централно ниво да се учреди ГУТ?

2019-08-08 14:47:58 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Евгениева, Разпоредбата на чл. 27, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) има императивен характер. Тя изисква, когато предприятието е с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност, на централно ниво да се учредява комитет по условия на труд. (ВС)

2019-04-17 21:21:53 - Ангел Чомаков
Законово ли е да се издаде заповед на служители да провеждат периодични инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. без да са преминали задължителния ежегоден курс и получили сертификат за това.

2019-06-25 11:31:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Чомаков, Задължение на работодателя е писмено да определи лицата, които ще провеждат инструктажите, като те трябва да са длъжностни лица с подходящо образование. Определените от работодателя да провеждат инструктажите лица могат да започнат да изпълняват своите задължения в тази връзка, само след като за тях е установено съответствие на знанията и уменията им с образователния минимум за теоретична и практическа подготовка на утвърдените от работодателя писмени програми за обучение. На тези лица се провежда обучение по безопасност и здраве при работа, не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа (чл. 7, ал. 5, т. 2 от Наредба РД 07-2). (НА)

2019-04-16 08:55:58 - Анелия Начева
Здравейте, моля да ми отговорите на въпроса, който зададох на 04.02.2019 г.!

2019-05-09 12:11:08 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Начева, Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.) регламентира горни и долни стойности на експозиция за предприемане на действия, както и гранични стойности на експозиция, на база дневните нива на шум и върхово звуково налягане, съответно: - горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB(А) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(С); - долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB(А) и ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С); - гранични стойности на експозиция: Lex,8h = 87 dB(А) и ppeak = 200 Ра, съответно 140 dB(С). Всяка от тези стойности е свързана със съответни и различни изисквания и превантивни и корегиращи дейности в предприятието за защита от рисковете от шум и вибрации: контролиране на риска при източника на възникване; проектиране и разположение на работните места; технически средства за ограничаване на рисковете; организационни мерки; осигуряване и използване на лични предпазни средства и др. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 6, когато при оценката на риска по чл. 4, 5 и 6 се установи превишаване на горната стойност на експозиция за предприемане на действия, работодателят разработва и прилага програма от технически и/или организационни мерки, за да сведе до минимум експозицията на шум и произтичащите рискове, като взема предвид мерките по чл. 7, ал. 1. В тази връзка, при прилагането на изискванията на чл. 156 от КТ и на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (ДВ, бр. 103 от 2005 г.), следва да се взима предвид горната стойност на експозиция за предприемане на действие по Наредба № 6 - 85 dB(А). Т.е. на работещите при средна стойност на нивата на експозиция на шум за 8-часов работен ден, превишаваща 85 dB(А), следва да бъде осигурен допълнителен платен годишен отпуск, като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове, по реда на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. (ВС)

2019-04-15 12:51:13 - Ирена Александрова
Здравейте, Бих искала да Ви помоля за следната информация: 1. Българска фирма наема испанец на работа - необходимо ли е същият да предостави карта за предварителен мед. преглед? 2. Следва ли нашият СТМ да изиска от съответния СТМ в Испания медицинското му досие или трябва да създаде изцяло ново лично здравно досие? Благодаря!

2019-07-15 17:09:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Александрова, На основание чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определени в Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (Наредба № 3 от 28.02.1987 г.). Съгласно чл. 2. ал. 1 от Наредба № 3 от 28.02.1987 г., на задължителен предварителен медицински преглед подлежат: лицата, които постъпват на работа за първи път; лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания; лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца. Следователно отговорът на първия Ви въпрос е положителен – лицето трябва да представи карта за предварителен медицински преглед. Във връзка с втория Ви въпрос, относно здравното досие, бихме желали да Ви информираме, че служебното изискване и предоставяне на досиетата между службите е уредено в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.). Съгласно т.1 от цитираната разпоредба, здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие. Предвид особеностите на националното законодателство и практики в държавите-членки на ЕС е възможно да има установен различен ред за трудово-медицинско обслужване и здравно наблюдение на работещите в държавата-членка в която е протекъл предшестващия трудов стаж на работещия. При всички случаи ангажимент на СТМ е да потърси по служебен път информация относно провежданото му медицинско наблюдение, която да включи в личното здравно досие по смисъла на чл. 11, ал. 10 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. /ДК/

2019-04-09 16:31:06 - Владимир Борисов
Благодаря за отговора на предното ми запитване! Разбирам,че при разбирателство между работодател и служител, както и коректно оформени документи, няма проблем да се "постъпи" на нощна смяна. Как се тълкува тогава чл.12 ал.(2) от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г. "Инструктажът по чл.1 /Начален/ се провежда в деня на постъпване на работа? Деня=датата

2019-04-19 15:24:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Борисов, Съгласно чл. 281, ал. 5 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при условия и по ред, определени с наредба на министъра на труда и социалната политика. Разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд предвижда, че задължение на работодателя да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани. С Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № РД-07-2) се определят условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа. В чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба № РД-07-2 е предвидено, че работодателят писмено определя лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като всички разходи са за сметка на работодателя (чл. 4 от Наредба № РД-07-2). Съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от Наредба № РД-07-2 инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда при постъпване на работа. Въпросите, които трябва да бъдат обхванати с началния инструктаж са регламентирани в чл. 12 на Наредба № РД-07-2, като този инструктаж следва да се извърши в деня на постъпването на работа. Разпоредбата на чл. 3 от Наредба № РД-07-2 задължава работодателят да не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В тази връзка считаме, че началният инструктаж следва да се проведе при постъпване на работа, преди да бъде възложена работата, според създадената организация за провеждане на инструктажа и в зависимост от конкретните условия на работното място, като той следва да се проведе от определеното от работодателя длъжностно лице.НС

2019-04-08 23:00:33 - Страхил Тодоров
ДО: ГИТ КОПИЕ: МП, ИВСС З А Я В Л Е Н И Е по ЗДОИ /АПК/ от Страхил Тодоров Тодоров ул. Антим 1, 18, ап.7, гр. Плевен ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, НАСТОЯВАМ, Да получа отговор по компетентност: Пояснете ми с разбираеми думи, как вие, като контролен орган за осъществяване на нормален работен процес, практически прилагате тази характеристика? Този критерий се използва на няколко места в КРБ за описване на повод за инцидентно прекратяване на служебни функции: "фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година". Ако работодател реши да се възползва от тази клауза за прекратяване на сключен трудов договор, то вие бихте били компетентния административен арбитър при спор. Затова ви питам: Определяните от СТМ по КТ чл.286, ЗБУТ и Наредба 3, периодични медицински прегледи /типов формуляр за годност и представянето му лично от служителя на работодателя/, могат ли да бъдат повод за "фактическа невъзможност за упражняване на професия"? Например, поради регистриране на психично заболяване със срок на лечение/ отшумяване над една година и трудов договор на БГ магистрат? * И не отговаряйте, че това е неясен въпрос - ЗЗЛД не се използва за защита на лица със силно властови функции: АД 10255/ 2016г. и АД 7644/ 2017г. на ВАС, стр. 6 https://drive.google.com/drive/folders/17nmczxY-QUOvCicWU7hcuyVGYK01pk6u https://drive.google.com/open?id=1PE8AYm3csI5X8uhEs81xLjHtSPi5xaVR Пишете на strahilt@mail.bg ! С УВАЖЕНИЕ само към почтените, гражданинът С. Тодоров

2019-05-21 11:59:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Тодоров, Съгласно чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателят осигурява на работниците и служителите обслужване от регистрирани служби по трудова медицина. Основните дейности на службите по трудова медицина са: оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа; оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите; предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск; наблюдение на здравното състояние на работещите; обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа (чл. 25а. ЗЗБУТ), и са детайлно регламентирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Съгласно чл. 4, ал. 1 от наредбата личните данни на работещите, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото им развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, се обработва, използва и съхранява в съответствие с чл. 27 и 28 от Закона за здравето, т.е. при необходимата конфиденциалност. Съгласно чл. 27 ЗЗдр събиране, обработване, използване и съхраняване на здравна информация се извършва от лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински специалисти, както и немедицинските специалисти с висше немедицинско образование, работещи в националната система за здравеопазване, които са длъжни да осигурят защита на съхраняваната от тях здравна информация от неправомерен достъп (чл. 28, ал. 2). В частност чл. 28, ал. 1 от ЗЗдр регламентира изчерпателно случаите, при които здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, а именно, когато: лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение; съществува заплаха за здравето или живота на други лица; е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта; е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания; е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване; е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени; е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт и на лицензирани застрахователи. Предоставянето на информация в тези случаи се извършва след уведомяване на съответното лице. Видно от цитираните разпоредби, лицата и органите, на които се предоставя здравна информация са строго регламентирани и като принцип това са медицински и други органи, които използват тази информация в най-добрия интерес на лицето и с неговото знание или за случаите, когато лечението е задължително поради опасност за околните. В тази връзка изразяваме позицията, че няма възможност информация за здравното състояние на лица (включително от периодични медицински прегледи по чл. 286 КТ) да бъде предоставяна по ЗДОИ, независимо от поста, който заемат и обществената значимост на тяхната работа. Съгласно чл. 165, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) съдия, прокурор и следовател се освобождава от длъжност при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година. Освобождаването от длъжност се извършва с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет (чл. 160 ЗСВ). Съдийската колегия и прокурорската колегия осъществяват поотделно и в съответствие с професионалната си насоченост следните правомощия по отношение на съдиите, прокурорите и следователите: назначават, повишават, преместват и освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следователите (чл. 30, ал. 5 ЗСВ). Според чл. 36, ал. 1 от ЗСВ заинтересованите лица могат да оспорват решенията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго. Жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния административен съд в едномесечен срок от постъпването и в съда заедно с административната преписка (чл. 36, ал. 2 ЗСВ). Решението на тричленния състав на Върховния административен съд подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му (чл. 36, ал. 3 ЗСВ). От цитираните по-горе разпоредби е видно, че Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” няма правомощия да бъде „административен арбитър” по спор относно освобождаване от длъжност на съдия, прокурор и следовател./. /ДК/

2019-04-08 16:18:17 - Ангел Сотиров
Здравейте, Как е регламентирно утвърждаването на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестраннен гражданин и не говори Български език. Трябва ли собственика на фирмата, който също е чуждестранен гражданин, не пребиваващ в България, трябва ли възложи управлението по ЗБУТ, на лице български гражданин, което да го представлява?

2019-04-22 15:16:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Сотиров, Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба. "Работодател" е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията. "Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Съгласно чл. 21, ал. 1 от Търговския закон прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването може да бъде дадено на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване. Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Съгласно чл. 23 отношенията между търговеца и прокуриста/ите се уреждат с договор/и. Би следвало в него/тях да бъдат определени и правата, задълженията и отговорностите на страните, вкл. по осигуряване на ЗБУТ така, че да бъдат изпълнени изискванията и на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд. (НА)

2019-04-03 09:54:33 - Десислава Сиракова
Здравейте, на 26.02.2019 г. зададох въпрос и до този момент не съм получила отговор.

2019-05-09 12:14:30 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема г-жо Сиракова, Условията и редът за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика са регламентирани с Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" (ДВ, бр. 28 от 4.04.2006 г.). Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от наредбата, не се възстановяват разходи, извършени извън срока на действие на сключения с фонда договор. Освен това, при констатиране на извършване на дейности по проекта на подаденото предложение преди одобряването му от управителния съвет на фонда същото се отхвърля (чл. 15, ал. 3 от Наредба № 1). (ВС)

2019-03-22 12:57:00 - Екатерина Евгениева
Здравейте! Зададох въпрос на 31.01.2019г., моля да ми отговорите.

2019-05-09 12:23:05 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Евгениева, В чл. 27, ал. 1 и ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е уредено, че в предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд, в състав от 4 до 10 души. Когато предприятието е с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност, може да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни звена. (чл. 27, ал. 6). Освен това, чл. 28, ал. 1 от ЗЗБУТ изисква в предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията по чл. 27, ал. 6 да се изграждат групи по условия на труд. Във връзка с изложеното, считаме, че на централно ниво в предприятието Ви следва да бъде изграден комитет по условия на труд. (ВС)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България